Må bygge havn innen 2013

Halden kommune kan måtte erstatte flere titalls millioner til egen havnekasse, dersom ny havn ikke er ferdig senest i utgangen av 2012.

Halden havn

Havna på Mølen (i forgrunnen) skal avvikles og det skal bygges boliger i området, har et politisk flertall vedtatt. Det er på Sauøya (i bakgrunnen) at en ny havn skal bygges, nær dagens Norske Skog-havn.

Foto: Rainer Prang / NRK

Gjennom flere år har Kystverket hatt liggende en tilsynssak mot Halden kommunes bruk av havnekapitalen. Kommunen hadde fattet et vedtak om at havna skulle bygge tunnel og jernbanespor til Sauøya syd.

Dette likte Fiskeri- og kystdepartementet dårlig, og departementet gikk imot en slik løsning, som man så på som ulovlig bruk av havnas midler.

I et brev til Halden kommune, datert den 3. februar 2011, skriver Kystverket at de avslutter behandlingen av saken.

"Gitt en positiv oppfølging av våre innspill og kommentarer, vil vi anse de grunnleggende oppfølgingssaker i forhold til Halden kommune og Halden havn som avsluttet", heter det til slutt i brevet fra Kystverket.

Rådmann Per Egil Pedersen sier i en kommentar på kommunens egne nettsider at merknadene fra Kystverket vil bli fulgt opp, og at de formelle sidene ved saken med dette synes å være endelig avklart

Les også:

Mølen havn, Halden

Kommunen må uansett erstatte havnas verdier på Mølen. Hvis ny havn blir bygget på Sauøya, går midlene direkte inn der. Hvis ikke må Halden kommune betale kontanter til havnekassen i 2013.

Foto: Rainer Prang / NRK

Må bygge havn innen 2013

Disponering av havnekassens midler er et tema Kystverket vokter strengt på.

Havna på Mølen har en takst på 55 milllioner kroner (2009-takst), og en bokført verdi på 53,7 millioner ifølge Halden kommune.

Havnekapitalen skal kun brukes til havneformål, og det er inntektene fra brukerne av havna som skal betjene driften og investeringene.

Det politiske vedtaket Halden kommune har gjort, og som er funnet "spiselig" i Kystverket, går ut på å erstatte verdier havna på Mølen har, når en ny havn eventuelt bygges på Sauøya.

Kystverket forventer at Halden kommune følger opp sine egne vedtak og har ferdig ny havn senest i løpet 2012, heter det i et brevet fra Kystverket, datert den 3. februar i år.

Les også:

Illustrasjonsfoto

Kystverket har stor forståelse for de endringer i arealbruk som skal resultere i bedrebymiljø og bedre logistikk i sentrum av Halden, men understreker at det er behov for å se investeringene i en ny Sauøya-havn i forhold til behov og inntektsmuligheter.

Foto: Rainer Prang / NRK

Kan måtte betale rundt 54 millioner i erstatning

I brevet heter det blant annet også:

"Vi legger derfor til grunn at kommunen følger den oppsatte fremdriftsplanen, men at hvis det fortsatt er uavklart ved utgangen av 2012 når en havn blir bygget på Sauøya syd, så foretas oppgjøret i tråd med denne avtalen. Det tilsier at kompensasjonen til havnekapitalen senest 1.1.2013."

I klartekst betyr brevet at hvis ikke kommunen følger opp eget vedtak om å bygge ny havn senest i løpet av 2012, vil Kystverket kunne fatte vedtak om at havnekaptalen på Mølen erstattes.

Havna på Mølen er taksert til rundt 54 millioner kroner, og det er dette beløpet Kystverket forventer å se på havnekassens konto den 1. januar 2013, dersom ikke ny havn blir bygget innen utgangen av 2012.

Kommunen må uansett erstatte havnas verdier på Mølen.

Hvis ny havn blir bygget på Sauøya, går midlene direkte inn der. Hvis ikke må Halden kommune betale kontanter til havnekassen i 2013.

Les også:

Vil ikke bli tatt til inntekt for havneplaner

Halden kommunes egne nettsider heter det at Kystverket Sørøst allerede i 2007 ga positiv tilbakemelding på Halden kommunes planer for nedlegging av havna på Mølen og bygging av en ny havn på Sauøya Sør, og at Kystverket skal ha uttalt at løsningen framsto som en akseptabel og sammenhengende helhet.

I et intervju med NRK, sier rådmann Per Egil Pedersen i Halden kommune at brevet fra Kystverket, datert den 3. februar i år, er å betrakte som en ytterligere positiv støtte til å fortsette havneutviklingen.

I brevet fra Kystverket den 3. februar 2011 står det:

"Kommunens referat sier at det ikke eksisterer gamle uavklarte saker mellom kommunen og Kystverket. Oppsummeringen i referatet er videre noe uklar.

Dette gjelder spesielt andre avsnitt, som refererer til at Kystverket verken ønsker eller har grunnlag for å gi noen form for anbefaling av hvorvidt utbygging av havneterminal på Sauøya er et godt prosjekt."

- Det er kommunen selv som må ta stilling til dette med utbygging av ny havn. Vår oppgave i Kystverket er å sørge for at havnekapitalen blir forsvarlig tatt hånd om, sier Kystverkets Roar Johansen, som har forfattet brevet til kommunen.

Bra inntektspotensiale

I den såkalte SITMA-rapporten (se side 102 i pdf-dokumentet under), som er utarbeidet av et konsulentselskap på oppdrag fra Halden kommune, heter det at det er et inntektspotensiale på rundt 28 millioner kroner årlig med 850 000 tonn gods.

Kommunen mener det ikke er urealistisk i forhold til det godset som transporteres over Halden havn per dags dato.

Havnekapitaen er på rundt 55 millioner og med et lån på rundt 120 millioner vil renten bli på fem millioner årlig med dagens rentenivå.

Dermed mener flertallet i Halden kommunestyre at det skal være mulig å drive en ny havn regningssvarende.

Norske Skog Follum trapper ned på Halden havn

Fra Norske Skog Saugbrugs og Norske Skog Follum har nrk.no fått tilgang til hvor mange tonn som årlig er fraktet på skip over Sauøya i 2009 og 2010.

Saugbrugs fraktet i 2009 287 000 tonn papir på båt over kaia på Sauøya. I 2010 ble 316 000 tonn tatt ut med båt.

Totalproduksjonen på Saugbrugs for 2009 og 2010 var henholdsvis 438 000 tonn og 462 000 tonn papir, og det ble i tillegg til båt benyttet både jernbane og lastebil for frakt.

I år regner Saugbrugs med å produsere rundt 500 00 tonn papir ved sin fabrikk i Halden, men det er ikke avklart hvor mye som vil bli skipet ut per båt.

For Follums del har utskipingen over Halden havn vært synkende år for år.

I 2009 var det rundt 100 000 tonn, som ble sendt med båt fra Sauøya. I fjor var volumet 76 000 tonn og i år regner fabrikken på Hønefoss med å skipe ut 75 000 tonn papir via Halden.

Les også:

- Halden en typisk nær-havn

I SITMA-rapporten heter det at alle godsterminaler er tuftet på godsomsetning i terminalens primære nedslagsfelt.

I Oslofjordregionen er sjelden vareeier og varemottaker lokalisert mer enn 50 kilometer fra havneterminalen på grunn av tettheten av konkurrende terminaler, heter det fra Halden kommunes egen konsulentrapport.

Transportørene velger korteste og raskeste transportvei under ellers like forhold, heter det i rapporten.

- Halden havn er det som i dag defineres som en ”lokal havn”. Dette er havner som har en ren lokal funksjon, og som har funksjoner for det lokale næringsliv.

Det er veldig tydelig for Halden og flere andre havner - som har tung industri, at de yter tjenester opp mot lokal industri. De yter ikke tjenester opp mot andre deler av norsk transport - for eksempel import og eksport av forbruksvarer til andre deler av landet, sier Kystverkets Roar Johansen til nrk.no.

For en ny havn i Halden er nærmeste større godshavn innenfor en 50 kilometers radius Borg havn (Fredrikstad/Sarpsborg).

Les også: