Kvitter seg med leder i byutviklingsselskap

Halden kommune rydder i de kommunale foretakene.

Havneområdet i Halden

KVITTER SEG MED BYUTVIKLINGSLEDER. Områdene rundt elva Tista skal utvikles videre, og kan ende som en spennende bydel ved fjorden.

Foto: Rainer Prang / NRK

Det var i januar i år, at Haldens ordfører, Thor Edquist (H), varslet at det ville komme endringer i styresammensetningen i de kommunale foretakene.

Årsaken var at man ønsket å fjerne politikere i styrene i flere foretak, slik at det ikke skulle oppstå tvil om habilitet, og fordi man ønsket seg personer med kunnskap og erfaring fra styreverv utenfor kommunens egen virksomhet.

Ryddeprosessen er i gang, men foreløpig er det kun daglig leder i Halden Byutvikling AS, som nå skal fjernes.

Det var den såkalte ASVO-saken, der tidligere ordfører i Halden Per-Kristian Dahl ble ansatt som avdelingsleder i bedriften han selv var styreleder i, som utløste debatten om politikeres habilitet i Halden.

Les også:

Nexans Skagerrak

AVHENGIG AV MØLEN. Kabelprodusenten Nexans har stort plassbehov for sine skip langs kaia på Mølen, når det lastes om kabelvalser.

Foto: Rainer Prang / NRK

Kostet 200 000 i måneden

Et av selskapene Edquist pekte spesielt på i januar i år - da han luftet sine ideer om å reorganisere de kommunale foretakene, var Halden Byutvikling AS, som skal håndtere nettopp utviklingen av Halden som by.

- Det er svært få av politikerne, som besitter en slik kompetanse som skal til, for å fylle plassene i et aktivt utviklingsselskap, sa han til NRK.no.

Det nye styret i selskapet, som ledes av Jan-Erik Erichsen (H) har sett på kostnadene i Halden Byutvikling AS, og funnet at inngåtte avtaler bør droppes.

- Den siste uken har posisjonen terminert avtalen med Ole Petter Lystad, som har vært engasjert av Halden Byutvikling for å utvikle områdene på Tyska, Hollenderen og Mølen.

Det var et enstemmig vedtak i styret for selskapet bak dette, sier Edquist.

Kostnaden for Halden Byutvikling har vært rundt 200.000 kroner i måneden. Av dette har 100.000 kroner pluss moms gått til å betale Lystad, som har vært leid inn som daglig leder.

- I tillegg kommer husleie på jernbanestasjonen og andre faste utgifter. Selskapet har dessverre ikke vært momsregistrert, slik at merverdiavgiften har blitt utgiftsført som en ren kostnad siden oppstart, sier Edquist.

Halden Byutvikling AS ble stiftet 1. februar 1999, da med et annet navn på selskapet, som hadde til formål å få på plass en ny gangbru over Tista i forbindelse med 2000 års-markeringen.

Les også:

Sykehjem Tyska/Hollenderen Halden

SYKEHJEM PÅ TYSKA. Det er kommet forslag om å bygge et sykehjem på Tyska i regi av private. Dagens posisjon mener det vil være en for dyr løsning, å måtte leie sykehjemsplasser.

Foto: Ill: SG Arkitekter

Spennende områder langs elveutløpet

Ordføreren sier daglig leder Ole Petter Lystad har kommet opp med mange spennende ideer for utnyttelse av områdene langs elva Tista, der Høvleritomta, Mølen, Tyska og Hollenderen ligger.

- Men når vi nå er kommet nærmere en gjennomføringsfase mener vi at det er riktig å terminere avtalen med Lystad, sier Edquist.

Posisjonspartiene har nedfelt i samarbeidsavtalen at byutviklingen på Hollenderen og Tyska skal fortsette.

Under det forrige politiske styret i halden var det meningen å flytte dagens offentlige havn på Mølen til Sauøya.

Etter valget i september 2011 var det nye politiske styret i Halden tidlig ute med å slå fast, at det ikke var aktuelt å bygge en ny havn på Sauøya, fordi man ikke fant det økonomisk forsvarlig.

- Mølen vil vi måtte se på med nye øyne, da vi ikke har funnet noe økonomisk grunnlag for å bygge ny havn på Sauøya, sier Edquist.

Les også:

Jernbane

I RETT REKKEFØLGE. Et spørsmål, som ikke er avklart, er hvor jernbanetraseen endelig kommer til å bli lagt i Halden.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Gjøre ting i riktig rekkefølge

Det som er viktig med området Hollenderen og Tyska er i følge ordføreren at fremdriftsprosessen foregår i riktig rekkefølge.

- Vi vil vite hvor en fremtidig dobbeltsporet jernbane skal gå, slik at vi ikke bygger noe som kan hindre denne utviklingen, da vi anser den som meget viktig for Haldens framtid, sier Edquist.

Videre bør områdenene langs Tista inngå i sentrumsplanen, som fikk sitt startsignal i siste formannskapsmøte, før bygging startes eller eventuelle tomter selges, mener posisjonen.

- Når alt er klart, og ting er gjort i riktig rekkefølge, kan Hollenderen og Tyska bli en fin og viktig del av Haldens fremtidige utvikling, sier Edquist.