Hopp til innhold

Kronerulling for mer ishall-gransking

Folk i Halden starter kronerulling for at ishall-granskingen skal fortsette. - Hele sannheten må på bordet, sier initiativtaker Klaus Offenberg.

Klaus Offenberg

VIL HA HELE SANNHETEN. Ingeniør og tidligere styremedlem i Halden ishall, Klaus Offenberg, vil at hele sannheten om ishallen skal frem, og spytter penger i en videre gransking av Halden ishall.

Foto: Rainer Prang / NRK

Folk i Halden starter kronerulling for at ishall-granskingen skal fortsette.

Det er allerede brukt 300 000 kommunale kroner på en granskningsrapport, men rapporten beskyldes for å være et bestillingsverk.

Halden kommune har sagt seg tvilende til om de kan bruke mer penger på gransking, på grunn av skadeskutt økonomi.

Men initiativtaker Klaus Offenberg håper at haldenserne legger noen kroner hver seg i kassa, og inngår et spleiselag med kommunen.

- Hele sannheten må på bordet. Det er så stor hockeyinteresse i denne byen, at jeg tror alle vil til bunns i saken. Jeg kommer til å støtte en videre gransking, og jeg vil også gi økonomisk støtte, sier Offenberg til NRK.no.

Det er nå startet en facebook-side for innsamling av penger.

Les også:

Revisorselskapet KPMG

FIKK BARE TILGANG TIL EN DEL AV DOKUMENTENE. Halden kommune plukket ut de dokumentene KPMGs granskere skulle gå igjennom. Kommunen ville ikke la granskerne gå igjennom dokumenter som kom fra involverte i ishallsaken.

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

- Full tillit til granskerne

Klaus Offenberg har hatt en sentral rolle under ishallprosessen, og har sittet i møter med toppolitikere og administrasjon, der det ble besluttet at ishallen skulle stenges.

Offenberg har hele tiden hevdet at det var unødvendig å stenge Halden ishall, noe som førte til at Comet gikk konkurs i 2009 - da de ikke hadde noe sted å trene og spille lenger.

KPMG har i sin rapport skrevet at de kun har hatt et begrenset innsyn i i ishall-saken med de dokumentene de fikk fra Halden kommune.

Det står å lese i rapporten at resultatet av undersøkelsen ville kunne ha vært annerledes med mer og annen dokumentasjon, enn det kommunen håndplukket for granskerne.

- Jeg var kritisk til disse fra KPMG, da jeg hørte at de også var revisorer for ISS, som stod for utbyggingen av ishallen.

Men etter å ha hatt samtaler med granskerne, føler jeg at dette er objektive og profesjonelle folk, som dessverre ikke har fått full tilgang på alle dokumenter angående saken, sier Klaus Offenberg.

Les også:

Spleiselag

Halden-ordfører Thor Edquist har tidligere sagt at kommunens økonomi er så ødelagt, at han ikke vet om det er penger til videre gransking.

Forslaget om et spleiselag ser han positivt på.

- Jeg synes dette vitner om et sterkt engasjement fra folk i Halden for denne saken. Vi kommer tilbake til hva vi skal svare på en slik spleise-invitasjon, når den blir mer konkret, sier Edquist til NRK.no.

Halden-ordfører Thor Edquist var svært kritisk til hvordan mandatet ble lagt for granskingen, og til det han beskrev som en snever gransking, da han uttalte seg om saken i fjor.

Edquist bad i 2011 om en åpen høring av ishall-saken, slik at flere sider av saken kunne bli kjent for offentligheten.

- Jeg har hele tiden ment at dette har vært en styrt gransking, sier Edquist til NRK.no.

Saken skal opp i kommunestyret kommende torsdag, og til saken har ordføreren lagt ved en del av de dokumentene tidligere byggeleder i ishallen Thor-Ivar Engebretsen har presentert, men som granskerne aldri fikk tilgang til.

Les også:

Halden ishall

DOBBELT SÅ DYR SOM PLANLAGT? Det er hevdet at ishallen kostet dobbelt så mye å bygge ut, som først planlagt og at den er bygget på tvers av tegningene. - I KPMGs første rapport er både driftsmidler til Comet og utbyggingskostnader presentert som om de hørte sammen i byggeprosjektet. Det gjør de slett ikke, sier Roar Lund, som blant annet var styremedlem i Halden Ishall AS.

Foto: Rainer Prang / NRK


- Kunne fått ut andre granskingsresultater

KPMG AS ble ved engasjementsbrev av 18. august 2011 gitt i oppdrag av Halden kommune å gjennomføre undersøkelser knyttet til ombyggingen av Halden Ishall.

Det ble umiddelbart stilt spørsmålstegn ved KPMGs troverdighet som gransker fra blant annet Norges Kommunerevisorforbund. Grunnen var at KPMG også var revisor for utbygger i ishallen; ISS.

I følge granskingsrapporten, som ble presentert tidligere i februar i år, er funnene i rapporten basert på mandatet fastsatt i engasjementsbrevet, og den dokumentasjonen Halden kommune hadde hentet fram til granskerne.

"Hadde vi gjennomført ytterligere eller alternative undersøkelser, ville dette kunne hatt innvirkning på resultatene av vårt arbeid", skriver KPMG.

Ole Jakob Øglænd, som har ledet granskingen på vegne av KPMG, bekrefter overfor NRK.no at selskapet kun har hatt de dokumentene kommunen valgte å presentere for granskerne som underlag for sin gransking.

I alt dreide de kommunale dokumentene seg om 1 210 sider, som de først mottok i digital form, og senere som papirkopi.

-Vi har forholdt oss utelukkende til det vi har fått fremlagt oss av dokumentasjon fra oppdragsgiver, Halden kommune, sier Øglænd til NRK.no.

Les også:

Halden Ishall

GIKK NEDENOM. Da Halden ishall ble stengt i 2009 hadde ikke ishockeyklubben Comet noe sted å trene og spille. Klubben gikk konkurs.

Foto: Trond Johnsen / NRK


- Har gjengitt det intervjuobjektene fortalte

Det er rundt 20 personer, som står oppført som involverte i ishall-saken i KPMGs rapport.

Sentrale politikere, ledere i administrasjonen og andre har hatt en rolle eller flere i ishall-saken.

- Om man leser oversikten over hvem KPMG har intervjuet, og sammenholder hva rapporten forteller om rollene de har oppgitt til granskerne, og samtidig ser på kommunale oversikter over hvilke roller de samme har hatt i virkeligheten, kan det se ut til ut til at ikke alt er blitt gjort kjent for granskerne, sier tidligere byggeleder i ishallen, Thor-Ivar Engebretsen.

Han har vært til intervju, som en av de involverte i saken.

-Vi har gjengitt det vi har fått opplyst av de vi har intervjuet, forteller KPMGs Ole Jakob Øglænd til NRK.no.

For øvrig viser han til oppdragsgiver Halden kommune for kommentarer.

Forutsatte at granskerne søkte andre steder

NRK er kjent med at det foreligger referater fra styremøter i Halden Ishall AS, Halden Ishall Eiendom AS, Comet, referater fra byggekomiteen i ishallen, månedlige rapporter om økonomi og eposter sendt politikere og administrasjon.

Dette ligger dels i arkivet hos Halden Arena AS, som tidligere het Halden Ishall AS, og det finnes også som kopier andre steder.

Disse dokumentene har aldri vært presentert for granskerne, noe som også fremgår av rapporten.

- Som du sikkert er kjent med, ble Halden kommunes dokumenter lagt ut på våre hjemmesider i forbindelse med med anbudet.

Dokumentoversikten er en samling over de dokumentene Halden kommune som organ har i sine arkiv, og således er eneste utvelgelseskriterie.

Dokumenter som andre parter i granskingen eventuelt måtte sitte på, var ikke en del av disse dokumentene, og vi la derfor til grunn at disse dokumentene ble innhentet av KPMG eventuelt gjennom intervjuer, svarer Martin Vik, som er formannskapssekretær i Halden kommune, i en epost til NRK.no.

Rådmannen inhabil

Det var Martin Vik som på vegne av Halden kommune foresto kommunens utvelgelse av dokumenter, og stod for gjennomføringen av anbudskonkurransen på doffin.no.

I følge rådmann Per Egil Pedersen har rådmannen ikke hatt noen som helst befatning med mandatet eller fremskaffing av dokumentgrunnlaget for granskingen.

- Fordi i det jeg som rådmann selv og min administrasjon er underlagt granskning, og dermed er inhabile. Kontaktpersonen i kommunen som organ ble derfor formannsskapsekretær Martin Vik, forteller Pedersen til NRK.no.

Martin Vik bekrefter overfor NRK at det aldri ble fattet noe vedtak om at han skulle fristilles fra administrasjonen, for å håndtere oppgavene knyttet til anbudsprosessen og kontakten med KPMG.

Da utvelgelsen av dokumenter, og håndteringen av anbudsprosessen ble kjent, sa professor i forvaltningsrett Jan Fridthjof Bernt ved Universitetet i Bergen til NRK.no, at han synes det var en uheldig løsning at noen fra rådmannsstaben forberedte granskingen.

- I og med at rådmannen har vært involvert i saken, og kan komme i granskernes fokus, er det uheldig at at hans stab brukes i saksforberedelsene, sa Bernt.

Hvis rådmannen er inhabil er også hans nære medarbeidere inhabile, mente professoren.


- Må komme til bunns

Thor-Ivar Engebretsen

GLAD FOR INITIATIV. - Jeg er veldig takknemmelig og glad for Offenbergs initiativ til å få til et spleiselag med kommunen. Sannheten om ishall-utbyggingen er ikke kommet frem så langt, sier Thor-Ivar Engebretsen.

Foto: Rainer Prang / NRK

Tidligere byggeleder i Halden ishall, Thor-Ivar Engebretsen, ble tvunget til å si opp sin stilling i ISS, og ble senere politianmeldt og saksøkt av ISS for 13 millioner kroner, knyttet til ishall-utbyggingen.

Han på sin side anmeldte ISS for falsk anmeldelse og krevde erstatning.

Politiet henla sakene.

- Jeg håper for min egen del, og for Haldens befolkning, at hele sannheten kommer fram i denne saken.

Det ligger masse dokumentasjon på at sentrale politikere i Halden og rådmannen fortløpende har vært orientert underveis - men har forholdt seg passive.

Men jeg finner ikke disse dokumentene i KPMGs rapport, sier Engebretsen til NRK.no.