Ishall-gransking lar vente på seg

Bokettersyn, anmeldelser for ulovlige anskaffelser og millionsøksmål er resultatet av ishall-bråket. En kommunal gransking drøyer.

Halden ishall - montasje

Bråket rundt Halden ishall har foreløpig resultert i bokettersyn, anmeldelse for ulovlige anskaffelser, krav om millionerstatning og anmeldelse av falske påstander. I tillegg er det varslet en kommunal gransking, som foreløpig ikke er igangsatt.

Foto: NRK/Scanpix

Det har stormet rundt Halden ishall i flere år.

Mange spørsmål er reist rundt Halden ishall-utbyggingen, der en ny halldel og curlingbane ble bygd til den gamle hallen fra 1987.

Spørsmålene har blant annet dreid seg om de ansvarlige bygde hallen på tvers av godkjente tegninger eller ei, og om politiske vedtak ble fulgt opp eller trenert.

Les også:

Kommunestyret i Halden

Et flertall i Halden kommunestyre (bildet) fattet vedtak i desember 2009 om at det iverksettes gransking av de disposisjoner som er foretatt i selskapene Halden Ishall Eiendom AS og Halden Ishall AS.

Foto: TV Halden

- Har ikke tatt opp saken igjen

Saken om Halden ishall ble behandlet i kommunestyret 22. oktober 2009, som vedtok å oversende saken til kontrollutvalget.

Kontrollutvalget vedtok 8. desember 2009 å sende saken tilbake til kommunestyret med anbefaling om selv å engasjere et ekstern firma til å utføre granskningen.

Deretter fattet et flertall i kommunestyret vedtak den 17. desember 2009, om at Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring gis fullmakt til å utarbeide mandat og foreta utvelgelse av hvem som skal foreta granskingen.

- Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring har ikke tatt opp saken, Per Egil Pedersen, til nrk.no.

Les også:

Morten Christoffersen, Krf.

Morten Christoffersen (Krf) fikk flertall for at Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring gis fullmakt til å utarbeide mandat og foreta utvelgelse av hvem som skal foreta granskingen.

Foto: Kjetil A. Berg/Halden Dagblad

Vil granske disposisjoner

Da Morten Christoffersen, i Kristelig Folkeparti (som er en av de tre partiene i posisjon sammen med Ap og SV red.anm), i desember 2009 fremmet sitt forslag om gransking var det med utgangspunkt i det man mente var store økonomiske overskridelser og avvik.

I saksframlegget fra Christoffersen heter det:

"Det vises til store økonomiske overskridelser og tekniske- og bygningsmessige avvik i utbyggingen av Halden ishall i forhold til de forutsetninger som kommunestyret la til grunn når saken ble behandlet i kommunestyret 26. april 2007 hvor den økonomiske rammen for utbyggingen ble fastlagt til 19,8 millioner kroner + merverdiavgift.

På bakgrunn av dette iverksettes gransking av de disposisjoner som er foretatt i selskapene Halden Ishall Eiendom AS og Halden Ishall AS. Granskingen skal også omfatte finansieringen og oppfølgingen av byggeprosjektet."

Det er reist kritikk fra flere hold på at det er Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring som er gitt fullmakt til å utarbeide mandat og foreta utvelgelse av hvem som skal foreta granskingen.

Blant medlemmene i dette utvalget er politikere som har hatt roller i tilknytning til ishallen.

Halden ishall

Halden kommune og ISS mener ishallutbyggingen har endt opp i 46 millioner kroner, som er dobbelt så mye som det opprinnelig var ment. I fellesskap slakter de to prosjektstyringen i ishallen.

Foto: Rainer Prang / NRK

Dobbelt så dyr som planlagt

I en felles pressemelding fra Halden kommune og entreprenørselskapet ISS i november i fjor ble det hevdet at ishall-utbyggingen var blitt dobbelt så dyr, som opprinnelig planlagt.

I pressemeldingen fra kommunen og ISS heter det at ombyggingen av Halden ishall har kommet opp i 46 millioner kroner inklusive moms og finanskostnader.

ISS har overfor nrk.no sagt at det er uaktuelt å vise bilag og regnskap for arbeidet i ishallen.

Konserndirektør Jan Bjørneboe i ISS sier han ikke vil offentliggjøre bilag og regnskapstall fra ISS for arbeidene i 2009, som vedrører Halden ishall.

- Det er ikke aktuelt for oss å presentere regnskap eller bilag for vår virksomhet i Halden ishall i 2009, sier Bjørneboe til nrk.no.Han vil ikke kommenter ishallsaken ytterligere.

Les også:

Roar Lund

Tidligere leder i ishallstyret og politiker i Høyre i Halden, Roar Lund, mener at tallene fra ISS og Halden er helt urealistiske.

Foto: Halden Dagblad

- Tallene er en skandale

Det har vært reist tvil om hvilke elementer som er lagt inn i ishall-regnskapet blant annet fra tidligere leder i ishallstyret, Roar Lund.

Han hevder kommunens påstand om at ishallen har blitt dobbelt så dyr som opprinnelig planlagt ikke har forankring i virkeligheten.

- Tallene fra Halden kommune og ISS er en skandale. Mer enn noensinne viser tallene at en ekstern gransking av ishallutbyggingen er viktig å få vedtatt, sier Roar Lund.

Han peker på at det i tallmaterialet fra ISS og Halden kommune er sammenlignet tall med og uten moms, og med og uten finanskostnader.

Lund peker også på at tallene i pressemeldingen tilsynelatende heller ikke har tatt høyde for at det har vært en prisstigning fra 2006 til 2009 på i underkant av 15 prosent.

Les også:

Bokettersyn mot ishallen

Skatt Øst iverksatte bokettersyn mot Halden Arena as( tidligere Halden ishall as) torsdag 11. februar 2011.

I en uke har to eksperter fra Skatteverket trålet bilag, avtaler og tegninger av ishallen.

Bokettersynet gjennomføres som oftest som et ledd i prøve av selvangivelse eller klage over ligningen, eller ved mistanke om ulovligheter.

Det er Ligningsloven som gir hjemmel for å pålegge skattyteren å fremlegge de nødvendige papirer. Dette er papirer som regnskapsbøker, bilag, kontrakter, korrespondanse, styre- og revisjonsprotokoller.

Styreleder i Halden Arena AS - som tidligere het Halden ishall, Jan Wiig, bekrefter overfor nrk.no at han ble varslet om bokettersynet en uke før Skatt Øst ankom.

Wiig sier Halden Arena as har alt sitt på det tørre.

- Det er slik det skal være her hos oss, sier Jan Wiig til nrk.no.

Les også:

Meldt til KOFA

Halden kommune ble i januar i år anmeldt til Klagenemda for offentlige anskaffelser - KOFA i forbindelse med arbeider på Halden ishall.

- Jeg kan bekrefte at det har kommet en klage, der det er nedlagt en påstand om at det foreligger ulovlige direkte anskaffelser av bygge- og anleggsarbeider på en ishall i Halden, sier sekretariatsleder i KOFA Erlend Pedersen til nrk.no.

Anmeldelsen har kommet fra en privatperson og gjelder det klager mener er ulovlige direkte anskaffelser knyttet til en avtale mellom kommunen og entreprenørselskapet ISS.

Det ble inngått en avtale i juni 2009 mellom Halden kommune og entreprenørselskapet ISS.

Halden kommune hadde frist på seg til 9. februar med å gi svar til KOFA, og fikk i første omgang utsatt fristen til 11. februar, en frist kommunen heller ikke klarte å overholde.

Deretter ble ny frist satt til 25. februar med å svare tilbake.

Les også:

Thor-Ivar Engebretsen

Thor-Ivar Engebretsen (bildet) mener Halden Ap trenerte saken, og at hele ishall-prosjektet dermed gikk i stå. Han er saksøkt av ISS for 14 millioner kroner.

Foto: Rainer Prang / NRK

ØKOKRIM gransker

Som en direkte følge av bråket rundt Halden ishall er tidligere regionsjef i ISS, Thor-Ivar Engebretsen, som også satt i styret i Halden ishall as, saksøkt av sin tidligere arbeidsgiver for 14 millioner kroner.

Engebretsen har på sin side anmeldt ISS for falsk anmeldelse og krevd tre millioner kroner i erstatning. ØKOKRIM gransker de to sakene.

Engebretsen mener Halden Arbeiderparti trenerte ishallsaken, og at dette kostet ham jobben og førte til millionsøksmål mot ham personlig.

Påstandene fra Engebretsen støttes av en ISS-vurderingen, datert mai 2009.

Konklusjonen fra selskapet var blant annet:

"Kommunen har ikke oppfylt sin forpliktelse til å finansiere bygget og har heller ikke overskjøtet eiendommen slik at Halden Ishall Eiendom AS alternativt kan søke endelig finansiering av byggekostnadene eksternt."

Det heter videre:

"Det virker som det pågår et bevisst politisk spill for å velte ishallprosjektet med de økonomiske tap som følger av dette både for HIE og for entreprenørene."

Senere snudde ISS, og inngikk en avtale med Halden kommune, for deretter å saksøke Engebretsen.

Halden-ordfører Per-Kristian Dahl (Ap) sa i en epost til NRK, i forbindelse med Engebretsens påstander, at han har gitt sine kommentarer i saken, og at han ikke så noen nye momenter ut ifra det som alt var fremført.

Les også: