Ingen løfter om terskelsamarbeid

Det svenske miljøverndepartementet gir ikke ved dørene i saken om Svinesundstersklene.

Skip i Ringdalsfjorden ved Svinesund

Norske myndigheter bad i februar i år svenske myndigheter om å vurdere om det kan foreligge en fellesløsning for undervannsfjellene i Ringdalsfjorden ved Svinesundbruene (bildet). Svaret som nå foreligger fra Sverige er ikke positivt for kabelfabrikken Nexans, og en utvidelse vil i beste fall ta lang tid å avklare.

Foto: Rainer Prang / NRK

Saken om fjerning eller senking av Svinesundstersklene i Ringdalsfjorden i Halden kommune har pågått i mange år.

Tersklene skaper vansker for kabelfabrikken Nexans, som har problemer med å kunne ta inn de største kabelskipene til sin fabrikk på Knivsø i Halden.

Ifølge bedriften truer dette fabrikkens konkurransesituasjon.

I 2002 sa svenske myndigheter "nei" til å fjerne tersklene, og i fjor ble det sagt fra svenske fylkesmyndigheter og Naturvårdsverket at de ikke var interesserte i å gjøre noe med tersklene i grensefjorden mellom Norge og Sverige.

Les også:

Nexans, Halden

Tersklene skaper vansker for kabelfabrikken Nexans, som har problemer med å kunne ta inn de største skipene til fabrikken i Halden.

Foto: Rainer Prang / NRK

Brukte fire måneder på svar

På bakgrunn av et møte mellom Kystverket og svenske myndigheter i fjor sommer, og etter påtrykk fra Halden kommune, Østfold fylkeskommune og LO, skrev Kyst- og Fiskeridepartementet (FKD) i februar i år et brev til det svenske miljøverndepartementet, og bad om en avklaring i forhold til tersklene.

FKD ønsket en konsekvensutredning, for å finne ut om tersklene kan senkes i samarbeide med svenskene.

Nå foreligger det svenske svaret, og det er langt ifra noe grønt lys for terskel-samarbeid statssekretær Elisabeth Falemo i Regjeringskanseliets Miljødepartementet sender i retur til FKD.

Les også:

Båt under Svinesundsbruene

Under vann er det ikke mange metrene å gå på for de aller største skipene som passerer under bruene ved Svinesund.

Foto: Rainer Prang / NRK

Stor sak i Sverige

- Planene for å sprenge bort tersklene ved innløpet til Iddefjorden i den hensikt å kunne utvide den eksisterende farleden har under årenes løp vakt stor oppmerksomhet i Sverige, skriver Falemo i sitt brev.

Hun oppsummerer med at saken både lokalt, regionalt, i riksdagen og på regjeringsnivå har vært en viktig sak.

Falemo beskriver en terskel-endring som et radikalt inngrep i en sone vernet etter EUs Natura-2000 - nettverk, og derfor en viktig sak.

- Området vurderes som spesielt følsomt sett fra økologisk ståsted, og er utpekt som et område med særskilt riksinteresse for natur- og kulturforvaltning, skriver Elisabeth Falemo.

Innrømmer miljøforbedringer

Svenskene har i tidligere års diskusjoner om Iddefjorden og tersklene pekt på at de frykter at forurensing kan komme til å bli satt i bevegelse fra bunnslammet i Iddefjorden, dersom det skjer endring for tersklenes del, og at miljøgifter skal slippe ut langs den vest-svenske kysten.

Iddefjorden var i mange år død som følge av forurensning fra Saugbrugsforeningens celluloseproduksjon i Halden, men livet kom tilbake i fjorden etter at produksjonen ved celluloseanlegget ble stengt tidlig på 90-tallet.

- Det er riktig at miljøforholdene i fjorden er betydelig bedret de senere årene, men en beslutning om endringer av tersklene krever godkjenning av flere instanser, skriver Falemo.

Både länsstyrelsen (Västra Götaland), Miljødomstolen og regjeringen i Sverige må godkjenne et eventuelt inngrep i tersklene.

Oppfordrer Norge til å samarbeide om naturvern

Elisabeth Falemo understreker at for å få til en avgjørelse om senking eller fjerning av tersklene ved Svinesund, må involverte svenske myndigheter gi grønt lys for endringer.

- Uten disse beslutningene kan ikke dette prosjektet gjennomføres, sier Falemo.

Hun peker på at det så langt ikke er noen svenske instanser i årenes løp har ytret seg positivt til prosjektet Norge ønsker gjennomført for Sveinesundstersklene.

- Länsstyrelsen i Västra Götalands län har sagt direkte at de mener prosjektet bør avbrytes, skriver Falemo i sitt brev til FKD.

Hun oppfordrer Norge til å samarbeide med Sverige om å beskytte viktige naturmiljøer i grensestrøkene.

Falemo ønsker ikke å komme med nærmere kommentarer til fortsatt utredning av terskelprosjektets miljøkonsekvenser, skriver hun i brevet til Kyst- og Fiskeridepartementet.