Ingen framdrift i terskel-saken

Det er uvisst om svenske myndigheter vil gå inn for utdyping i Ringdalsfjorden ved Svinesund. Norsk henvendelse ligger urørt i Sverige.

Båt under Svinesundbruene

Kabelfabrikken Nexans i Halden har varslet at det kan få konsekvenser for fabrikken, dersom de ikke kan ta inn store skip som tar kabel ut. Båtene som frakter papir for Saugbrugs (bildet) har ikke problemer med dybdeforholdene ved Svinesund.

Foto: Rainer Prang / NRK

Det blir ingen avklaring fra svenske myndigheter med det første på om undervannstersklene i Ringdalsfjorden i innseilingen til Halden blir fjernet eller ei.

Undervannstersklene skaper problemer for kabelfabrikken Nexans, som ikke kan ta imot de aller største skipene til å frakte ut gigantkabler fra fabrikken.

Derfor sendte Fiskeri- og Kystdepartementet en forespørsel til det svenske Miljødepartementet i februar for å få en avklaring på svenskenes standpunkt, men saken drøyer i Sverige.

Les også:

Svinesundbruene

På svensk side av fjorden (t.v.) heter strekningen under Svinesundbruene Idefjorden. På norsk side heter fjorden under bruene Ringdalsfjorden. Det er sterk tidevannsstrøm og temmelig grunt flere steder under og nær bruene.

Foto: Rainer Prang / NRK

Strengt vernet

Innseilingen til Halden og en utdyping av Ringdalsfjorden ved Svinesund har vært diskutert mellom norske og svenske myndigheter ved flere anledninger.

I 2002 sa svenskene blankt nei og begunnet dette med frykt for forurensning fra bunnslam hvis tersklene ble fjernet.

I fjor kom et enda sterke nei med samme begrunnelse, fordi Iddefjorden nå er vernet av EU.

Iddefjorden-området er tatt inn i ”Natura 2000” og er underlagt enda strengere vern enn tidligere.

I et ”Natura 2000”-område må den svenske regjeringen selv gi en eventuell tillatelse til inngrep i naturen på svensk side, og følgende punkter i Miljöbalken må være oppfylt:

1. alternative løsninger
2. tvingende årsaker av stor allmen interesse
3. kompensasjon som godtgjør formålet med området

Skandi Acergy

Da 'Skandi Acergy' skulle hente kabler på Nexans anlegg i Halden, var det såvidt det 156,9 meter lange og 27 meter brede skipet kom seg inn over Svinesundstersklene.

Foto: Rainer Prang / NRK

Eventuelle inngrep i området kan først skje etter at det først er foretatt en Miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Urørt brev

Kabelfabrikken Nexans i Halden har varslet at det kan få konsekvenser for fabrikken, dersom de ikke kan ta inn store skip som tar kabel ut gjennom Ringdalsfjorden. Det er hevdet at 600 arbeidsplasser ved kabelfabrikken kan være i fare.

Fra papirfabrikken Norske Skog Saugbrugs er det sagt at de ikke er avhengig av at tersklene fjernes, og at tersklene ikke truer arbeidsplasser ved fabrikken.

Brevet fra Fiskeri- og Kystdepartementet anmoder svenskene om å gi svar på om det er mulig å gå videre med en miljøkonsekvensutredning for innseilingen til Halden.

Men det ser ut til å drøye med svaret fra Sverige. Da NRK i går var i kontakt med Naturvårdsvärket og Västra Götalands län var de foreløpig ikke involvert i prosessen videre.

Fra det svenske Miljødepartementet får NRK vite at den norske henvendelsen er registert, men det helt uklart når saken skal behandles.

Bastant nei

I møte mellom den svenske statssekretær Elisabet Falemo i Miljødepartementet og den daværende norske fiskeri- og kystministeren Helga Pedersen 17. mars 2009 ble det avtalt at det norske Kystverket skulle ta kontakt med det svenske Naturvårdsverket og Länsstyrelsen i Västra Götaland for å drøfte muligheten av å utrede saken på nytt.

Etter møtet i fjor sommer, der blant annet Vattenvårdsavdelingen i Länsstyrelsen Västra Götalands Län, Miljörättsavdelingen i Naturvårdsverket, og Kystverket Sørøst deltok, skrev Kystverket et referat fra møtet.

Vattenvårdsenheten i Västra Götalands län og Naturvårdsvärket gikk så langt etter møtet i fjor sommer, at de overfor NRK sa at de var villige til å gå helt til Vattendomstolen med saken for å få satt et punktum for spørsmålet om utdyping av fjorden.

Iddefjorden, Halden

Iddefjorden har i flere tiår vært sterkt forurensa av utslipp fra Saugbrugsforeningen (Norske Skog) i Halden. Fjorden var i 1970-årene biologisk død. Effektive rensetiltak ble først satt i gang i 1980-årene, og livet har siden vendt tilbake. Svenske myndigheter frykter at bunnslam med forgiftet masse skal komme i sig ut til svensk vestkyst om tersklene ved Svinesund fjernes.

Foto: Rainer Prang / NRK

Veier arbeidsplasser mot miljø

Fiskeri- og departementet (FKD) har vurdert spørsmålet om hvordan prosjektet kan videreføres, med utgangspunkt i referatet fra møtet mellom svenske og norske myndigheter i fjor sommer.

På den ene side er det et ønske fra industri i Halden-området, som viser til behov for en ubedring av innseilingen til Halden.

På den annen side er den sterke "Bevarandeplan for Natura 2000-området" fra august 2005, som setter sterke begrensninger for hva som kan gjøres i det svenske vannområdet av Iddefjorden.

I sitt brev til det svenske Miljødepartementet heter det fra FKD at det er registrert at lokale, svenske myndigheter har gitt uttrykk for et ønske om at saken nå avsluttes, uten en ny miljøkonsekvensutredning.

Fiskeri- og kystdepartementet skriver i brevet at det er ønskelig å kunne gi realistiske tilbakemeldinger til industri og myndigheter i Halden og Østfold.

FKD ber det svenske Miljødepartementet om å gi sitt syn på om det er mulig å gå videre med en miljøkonsekvensutredning for innseilingen til Halden, sett i lys av områdets Natura 2000-vern.