Hopp til innhold

Får ikke statlig drahjelp til ny havn

Halden havn har for liten trafikk. Kommunen kan ikke regne med å få statlig tilskudd til bygging av ny infrastruktur.

Mølen havn, Halden

Jernbaneverket slipper ikke sin innsigelse mot at skiftesporet på Mølen (midt i bildet) fjernes før det foreligger et reelt sporalternativ. Kommunen vil fjerne havna og bygge boliger på det nåværende havneområdet.

Foto: Rainer Prang / NRK

Foreløpig foreligger antydninger fra Halden kommuner om at den nye havna på Sauøya skal koste rundt 200 millioner kroner.

Men verken administrasjonen eller politikere har kunnet fortelle konkret om hvilke kundeavtaler som skal finansiere drift, renter og avdrag.

Det er heller ikke klart hvor stor havna skal bli.

- Det er ingenting ved trafikkutviklingen på Halden havn, som tilsier at Staten kommer til å prioritere havna i overskuelig framtid, sier Kystverkets sjefingeniør Roar Johansen til nrk.no.

Les også:

Havn

Ni anløp hadde Halden havn i 2009. Så langt foreligger det ingen konkrete opplysninger om hvem som skal trafikkere den nye havna, som er varslet kan komme til å koste rundt 200 millioner kroner.

Foto: Rainer Prang / NRK

Liten havneaktivitet

Med unntak av utskiping av papir og mottak av clay på Norske Skogs egen havn på Sauøya, er det liten havneaktivitet i Halden.

Av statistikken kan man lese at det i 2009 var ni havneanløp totalt. Men kommunen vil flytte all havneaktivitet fra det nåværende Mølen-området og satse på en ny havn på Sauøya.

Tidligere i år ga lasteansvarlig for kabler ved Nexans fabrikk i Halden, Tomas Glimsdal, uttrykk for bekymring rundt Sauøya-prosjektet. Han fryktet Sauøya-alternativet kunne bli for smått.

Mens dagens havn på Mølen har rundt 450 lengdemeter kai fordelt på to lengder på hver seg rundt 200 meter, er planene for Sauøya uklare.

Glimsdals utspill førte til reaksjoner fra bedriftsledelsen på Nexans og Halden kommune, som begge ønsket å tone ned Glimsdals bekymring for en Sauøya-havn med mindre kapasitet enn på Mølen.

Les også:


Områdene langs Tista i Halden

Halden kommune ønsker å avikle havna på Mølen, og bygge en ny havn på Sauøya. Noen statlig drahjelp får kommunen ikke. Havna i Halden har for liten trafikk, og er ikke prioritert av Jernbaneverket og Kystverket.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Ikke stamnettshavn i Halden

Jernbaneverket, Statens Vegvesen og Kystverket sørger for at prioriterte norske stamnettshavner har best mulig forhold.

- De såkalte stamnettshavnene er en del av et sømløst transportsystem som går mellom sjø og land, et såkalt nasjonalt transportsystem.

Det tilsier blant annet at riksveien går til havna. Riksveien går over i et sjøveis transportsystem, og slik er det over hele landet, sier Kystverkets Roar Johansen.

Ifølge Kystverket er og blir Halden havn en lokal havn, og havna kommer ikke til å få plass nær pengesekken knyttet til Nasjonal Transportplan.

- Vi har vurdert trafikken nøye i havnene i Oslofjorden, også på Østfold-siden. Borg havn (Øra-terminalen) og Moss havn er de som har en positiv trafikkutvikling, spesielt på containertrafikk og det som går inn og ut av landet.

Disse havnene er derfor prioritert i et nasjonalt transportsystem. Det er ikke noe som skjer i Halden, som tilsier at dette synet skal revurderes, og at Halden havn blir oppgradert til en stamnettshavn, sier Johansen.

Les også:

Innsigelse mot jernbanespor

Heller ikke hos Jernbaneverket, som er en annen av transportetatene, har Halden havn høy prioritet.

Jernbaneverket har en innsigelse mot at et skiftespor på Mølen flyttes. Der har Halden kommune tenkt å bygge boliger, men Jernbaneverket godtar ikke at sporet flyttes før det finnes et minst like godt alternativ.

- Jernbaneverket har fortsatt innsigelse til at uttrekkssporet på Mølen er regulert bort så lenge vi ikke vet om det finnes noe alternativ, sier Bjørn Egede-Nissen i Jernbaneverket, Plan og utvikling øst til nrk.no.

Han forteller at Jernbaneverket har under oppstart en utredning der både problemstillingen rundt skiftesporet, samt tekniske og togdriftsmessige konsekvenser av et eventuelt spor til Sauøya, skal vurderes.

- Om dette i det hele tatt lar seg gjennomføre vil spor og terminal som utgangspunkt være et privat - det vil si et kommunalt sidespor til en kommunal havn, siden Sauøya ikke er definert som nasjonal havn.

Da er også finansiering kommunens oppgave. Om staten skal bidra er ikke diskutert, og vil vel heller ikke bli det før det er avklart om prosjektet er gjennomførbart, sier Egede-Nissen.

Halden havn

Nexans har benyttet Mølen (t.v.) i store deler av 2010 til lasting av kabeltromler ombord på skip. Mølen kan bli borte som havn, og Sauøya (t.h.), der Norske Skog har sitt kaianlegg - kan bli den nye havna i Halden.

Foto: Rainer Prang / NRK

Optimistisk rådmann

I inneværende transportplan (NTP 2010-2019) er et nasjonalt stamnett presentert. Dette innbefatter havner som knytter sjø og land sammen, såkalte stamnettshavner.

Det er på nåværende tidspunkt ikke noe som tilsier at andre havner vil foreslås som stamnettshavn av transportetatene – ei heller Halden, melder Kystverket.

Halden kommunes rådmann, Per Egil Pedersen, er imidlertid optimistisk på kommunens vegne når det gjelder havneutviklingen.

- Kystverket sa sommeren 2007, at de ønsket Halden kommune lykke til med en ny havn. Vi har nå jobbet videre med de juridiske og økonomiske forholdene, og i brev nå i februar fra Kystverket har vi fått positiv støtte til å fortsette havneutviklingen, sier Pedersen til nrk.no.

Les også:

- Vil prøve å søke midler i statsbudsjettet

Kystverket er midt i prosessen med faglig innspill til neste transportplan-rullering (NTP 2014-2023).

Regjeringens transportpolitikk (NTP) sier at statlige midler prioriteres i stamnettet.
Halden havn er i utgangspunktet benevnt som en lokal havn.

- Vi er kjent med at Jernbaneverket og Kystverket ikke har egne penger, og at vi eventuelt må søke andre finansieringskilder - for eksempel over statsbudsjstettet, sier Per Egil Pedersen.

Han understreker at Halden kommune har en god dialog både med Jernbaneverket og Kystverket i forbindelse med havne- og jernbanestrukturen i kommunen.