Trygdeskandalen: Rundt 200 har fortsatt betalingsanmerkning

Skattedirektoratet tror det er rundt 200 saker som har betalingsanmerkning etter trygdeskandalen. Men de kan ikke slette anmerkningen før Nav gir beskjed om det.

Med en betalingsanmerkning kan det være vanskelig å få kredittkort.

Med en betalingsanmerkning kan det være vanskelig å få kredittkort.

Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Med en betalingsanmerkning får du verken boliglån eller kredittkort. Du kan også bli nektet å kjøpe forsikring, abonnere på mobiltelefon, bredbånd eller strøm.

I går skrev NRK om Nav som krevde 305.000 kroner tilbakebetalt fra en kvinne, som skulle ha møtt i retten i vinter. Etter trygdeskandalen ble rettssaken avlyst, men ikke betalingsanmerkningen.

NRK forklarer

Kva er trygdeskandalen?

for svar

Ei rekke nordmenn er straffa fordi dei fekk støtte frå Nav medan dei var i utlandet.

Minst 80 er dømt i retten. Minst 2400 saker er feilbehandla. Dette er trygdeskandalen. 

Kven er ramma?

Dei som har fått sjukepengar, arbeidsavklaringspengar eller pleiepengar - og som reiste til andre europeiske land.

Kva er feilen?

Nav stilte krav om at dei som fekk slik støtte måtte opphalde seg på norsk jord. Men EØS-avtalen slår fast at alle kan bevege seg fritt.

Kven har gjort feil?

Mange. Nav, regjeringa, domstolane, Stortinget, politi og påtalemakt har alle hatt feil forståing av reglane. 

Kor lenge har det pågått?

Reglane har vore tolka feil sidan det kom eit nytt EU-regelverk i 2012. Kanskje var det gjort feil også før det.

Kva skjer no?

Alle sakene blir gjennomgått. Dei som er ramma ventar på å få pengane tilbake. Eit granskingsutval skal finne ut korleis det kunne skje.

Kvinnen er ikke alene.

– Vi har sett på de sakene vi har fått oversendt fra Nav, og vi klarer ikke helt å finne eksakte tall, men det er cirka 200 saker som har betalingsanmerkninger, sier seksjonssjef i juridisk avdeling i Skattedirektoratet, Lene Ringså.

Seksjonsjef i juridisk avdeling i skattedirektoratet, Lene Ringså

Vi kan ikke slette noe før vi får beskjed fra Nav, sier seksjonssjef i juridisk avdeling i skattedirektoratet, Lene Ringså.

Foto: Baard Brinchmann Loevvig, Photographer: Baard Brinchmann L

Det er tall Skattedirektoratet har kommet frem til etter at de har gjennomgått listene de har fått fra Nav i forbindelse med EØS-problematikken.

Skattedirektoratet krever inn beløp på bakgrunn av det de får beskjed om fra Nav.

Men de kan ikke slette en betalingsanmerkning før Nav har sett på hver enkelt sak.

– Inntil Nav har gått inn og vurdert om kravet de har på sine mottagere er riktig eller ikke, så kan vi ikke slette det. Vi må ha beskjed fra Nav, fordi det er de vi krever inn penger på vegne av, sier hun.

Feil praksis av EUs trygdeforordning

Ei oversikt over brev og møter mellom Arbeids- og sosialdepartementet og Nav i forbindelse med trygdeskandalen.

 • 27. november 2018
  Blir orientert

  Nav gir Arbeids- og sosialdepartementet ei foreløpig orientering om brevet Trygderetten sende 19. november om feil praktisering av EUs trygdeforordning.

 • 18. desember 2018
  Saker sett på vent

  Alle klagesaker om fleire korte opphald i EØS-området blir sette på vent medan ein prøver å forstå regelverket.

 • 20. desember 2018
  Brev frå Nav

  Departementet blir formelt orientert om at Trygderetten vurderer å sende spørsmål om korleis Nav praktiserer artikkel 21 i EUs trygdeforordning til EFTA-domstolen.

 • 18. januar 2019
  Møte mellom Nav og departementet

  Nav orienterer Arbeids- og sosialdepartementet om saka i eit møte.

 • 24. januar 2019
  Brevveksling mellom Nav og departementet

  Arbeids- og sosialdepartementet sender eit brev til Nav der dei ber direktoratet gjer greie for praksisen til etaten og vurdere om forståinga av artikkel 21 er i tråd med forordninga. Same dag sender Nav eit brev til departementet der dei skriv at dei vil gjere endringar i korleis dei tolkar artikkel 21 i framtida.

 • 22. februar 2019
  Uformell kontakt

  Arbeids- og sosialdepartementet sender ein e-post til Nav for å orientere om at det kjem eit brev i mars.

 • 25. februar 2019
  Set saker på vent

  Den delen av Nav som jobbar med å avdekke og anmelde trygdesvindel seier at dei set saker med nordmenn som har vore på korte opphald i EØS-området på vent.

 • 5. mars 2019
  Departementet sender brev

  Arbeids- og sosialdepartementet sender eit brev til Nav der dei gir tilslutning til den nye praksisen som går ut på at ein ikkje skal stanse eller avslå støtte når nordmenn er midlertidig i eit anna EØS-land.

 • 14. mars 2019
  Ny praksis

  Dei tilsette i Nav får beskjed om den nye praksisen, og blir bedne om å setje saker der støtte blir kravd tilbake på vent.

 • 23. april 2019
  Siste politimelding

  Nav sender den siste politimeldinga om trygdesvindel basert på gammal praksis til påtalemakta. Denne blei kjent for Arbeids- og sosialdepartementet først 25. oktober 2019.

 • 21. juni 2019
  Brev frå Nav

  Nav sender eit brev til Arbeids- og sosialdepartementet om korleis dei har endra praksis for ulike typar støtte.

 • 30. august 2019
  E-post frå Nav

  Nav sender ein e-post til Arbeids- og sosialdepartementet der dei orienterer om at feiltolkinga kan omfatte fleire saker enn det ein har trudd tidlegare. I den interne gjennomgangen i Nav kjem det fram at artikkel 21 heller ikkje har vore vurdert ved lengre midlertidige opphald i andre EØS-land.

 • 2. september 2019
  Nav ber om møte

  I ein e-post frå Nav skriv dei at dei treng eit møte med Arbeids- og sosialdepartementet. Departementet får for første gong vite at folk kan ha sona i fengsel på grunn av feil praksis av regelverket.

 • 13. september 2019
  Møte mellom Nav og departementet

  Nav orienterer Arbeids- og sosialdepartementet om status i saka. Men dei var framleis usikker på om lova var brukt feil, og seier dei vil be påtalemakta om pågåande saker lbir sett på vent.

 • 16. september 2019
  Siste rettssak

  Den siste saka som er basert den gamle tolkinga av lova går for retten.

 • 17. - 19. september 2019
  Brev til politiet

  Nav sender brev til alle politidistrikta der dei ber om at saker som er melde, men der det ikkje er teke ut tiltale, blir sette på vent.

 • 26. september 2019
  Kontakt med Riksadvokaten

  Nav har ein uformell kontakt med Riksadvokatembetet om saka. Riksadvokaten får det formelle varselet om feilen i oktober.

 • 18. - 25. oktober 2019
  Møter mellom Nav og departementet

  Mellom 18. og 25. oktober har Nav og Arbeids- og sosialdepartementet tre møter for å få ei avklaring på korleis lovverket skal tolkast. På det siste møtet deltek Nav-direktør Sigrid Vågeng og arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

 • 27. oktober 2019
  Brev frå Nav

  I eit brev Nav har sendt til Arbeids- og sosialdepartementet konkluderer dei med at tidelegare lovtolking av forordninga ikkje har vore rett, uavhengig av lengda på opphaldet.

 • 28. oktober 2019
  Brev frå Trygderetten

  Trygderetten sender eit brev til Arbeids- og sosialdepartementet der dei gjer greie for sakene dei har behandla etter at forordninga blei sett i kraft i 2012.

 • 29. oktober 2019
  Brev frå departementet

  Arbeids- og sosialdepartementet sender brev til Nav der dei orienterer om korleis dei skal følge opp saka for å rette opp i dei feila som er gjort.

 • 4. november 2019
  Brev frå ESA

  ESA sender eit brev til Arbeids- og sosialdepartementet der dei ber om ei utgreiing av tolkinga av artikkel 21 i EUs trygdeforordning, og korleis denne er praktisert.

 • 5. november 2019
  Stortinget blir orientert

  Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie orienterer Stortinget om trygdeskandalen. Ho varslar også ei ekstern gransking av det som har skjedd.

 • 8. november 2019
  Granskingsutval

  Professor i Europa-rett ved UiO, Finn Arnesen, skal lede et granskingsutval på sju personar som skal finne ut korleis reglene kunne bli tolka feil.

 • 19. november 2019
  Visste om straffesaker

  I et brev frå arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomiteen kommer det frem at Nav allerede i februar var klar over at trygdeskandalen omfatta straffesaker.

 • 25. november
  Raudt fremmer mistillit

  Raudt-leder Bjørnar Moxnes gjør det klart at partiet fremmer mistillitsforslag mot Anniken Hauglie. Når Stortinget stemmer over forslaget 27. november, er det berre Moxnes som stemmer for.

 • 28. november 2019
  Ber alle statsrådar gjennomgå

  Statsminister Erna Solberg ber alle statsrådane i regjeringa om å gå gjennom sine departement og underliggande etatar for å sjekke om de har tolka EØS-regelverket galt.

 • 4. desember 2019
  Ytelsesdirektør i Nav går av

  Kjersti Monland går av som ytelsesdirektør etter trygdeskandalen. Bjørn Lien, daverande direktør for Nav Innlandet, overtek etter Monland.

 • 5. desember 2019
  Brev hamna i skuff

  I eit brev som blei sendt frå Nav til Arbeids- og sosialdepartementet i juni 2018, men som først blei oversendt Stortinget nå, drøftar Nav forholdet mellom norsk lov og EUs trygdeforordning artikkel 21. Nav ber om ei tilbakemelding på sin tolking og praksis, men brevet blir i staden liggjande i ein skuff. – Eg beklagar overfor dei som er råka, seier Anniken Hauglie.

 • 17. desember 2019
  Opprettar ny nemnd

  Statsminister Erna Solberg seier på si halvårlege pressekonferanse at regjeringa opprettar ei ny nemnd som skal behandle eventuelle klager på erstatningskrav som spring ut av saka.

 • 6. januar 2020
  Minst 78 personar feilaktig dømde

  Ei ny oversikt frå Setteriksadvokaten viser at 78 personar truleg er feilaktig dømde i trygdeskandalen. Samstundes opplyser han at talet kan vere høgare.

Ekstra urimelig for dem som rammes

Stortingsrepresentant Svein Harberg fra Høyre synes det hele høres underlig ut at betalingsanmerkning blir stående til Nav får behandlet den enkeltes sak på nytt.

– Jeg synes det høres underlig ut. Det kan jo være at kravene opprettholdes på noen av disse, men da må de kunne få en frist etter at dette avgjort, sier Svein Harberg.

Svein Harberg

Stortingsrepresentant Svein Harberg (H), mener Nav bør sette betalingsanmerkningene på vent til det hele er avgjort.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Han mener Nav bør trekke anmerkningene inntil det er avklart.

– Det synes jeg høres rimelig ut, vi kan ikke ramme disse det gjelder for, ekstra urimelig, sier han.

Urettferdig

Harberg får støtte av stortingsrepresentant Freddy André Øvstegård fra SV, som mener det kan virke litt urettferdig at de dette gjelder må vente på å få saken behandlet engang til.

– Ja, det er urettferdig. Det viser at oppryddingen som har blitt lovet med høyest mulig prioritet fra regjeringen, ikke helt virker sånn. Vi får nå flere eksempler og historier fra folk som ennå ikke har fått den oppreisningen de trenger, sier Øvstegård.

Freddy Øvstegård blir intervjuet i vandrehallen på Stortinget

Dette viser hvor store konsekvenser denne trygdeskandalen påfører folk, sier stortingsrepresentant Freddy André Øvstegård (SV).

Foto: NRK

Han legger til at det påligger et stort ansvar for arbeidsministeren og sørge for alle blir renvasket hele veien.

– Trist og tragisk

– Har man fått betalingsanmerkning fordi man har havnet i økonomiske vanskeligheter fordi man urettmessig skulle ha tilbakebetalt penger, så er det bare trist og tragisk, mener stortingsrepresentant Eva Kristin Hansen, Ap.

Eva Kristin Hansen

Trist og tragisk, mener stortingsrepresentant Eva Kristin Hansen (Ap).

Foto: Stortinget

Betalingsanmerkninger gir veldig begrensninger i folks liv. Det oppdages stadig nye ting som kommer i tillegg til den skammen og uretten de har opplevd, men de får også andre følgefeil, sier hun.

På spørsmål om hva Nav bør gjøre nå, er hun litt usikker.

– Det er ikke helt enkelt dette her med betalingsanmerkninger, for det kan være andre årsaker til at noen har en betalingsanmerkning, sier Hansen.

Nav Beklager

Leder for innsatsteamet som jobber med trygdeskandalen ved Navs hovedkontor i Oslo beklager at folk har fått betalningsanmerkning på gjeld som er uberettighet.

– Det er beklagelig at disse personene har fått en betalingsanmerkning på bakgrunn av en gjeld som egentlig er uberettiget på grunn av den feilen vi har gjort, sa han til NRK i går.

Han oppfordrer personer som er i en spesielt vanskelig situasjon om ta kontakt med Nav.

– Da kan vi prioritere den saken slik at den blir behandlet i løpet av veldig kort tid, det er snakk om en dag eller to, slik at gjelden blir slettet og da også anmerkningen, sa han.

Les også: Mange er tjent med at ansvaret pulveriseres

Les også: Tidligere riksadvokat om trygdeskandalen: Burde ha vært varslet to år tidligere

Nav logo
Foto: Ørn E. Borgen / NTB

SISTE NYTT

Siste meldinger