Tidligere riksadvokat om trygdeskandalen: Burde ha vært varslet to år tidligere

Tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch mener påtalemyndigheten burde ha vært informert om trygdeskandalen allerede sommeren 2017. Han opplyser at det er avsagt 75 feilaktige dommer – 33 av dem kom etter 2017.

Tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch i høringen om trygdeskadalen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

BEKLAGER: Tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch kom med en uforbeholden beklagelse i den åpne høringen om trygdeskandalen i dag.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Busch var førstemann ut i Stortingets høring om trygdeskandalen som startet torsdag.

Han innledet med å beklage.

– Det er sterk grunn til å beklage at min etat har bidratt til uriktige domfellelser. Det tas på stort alvor. Min beklagelse er uten forbehold, sier Busch.

Ifølge Busch, som var riksadvokat frem til 31. oktober i fjor, viser den foreløpige gjennomgangen at det er avsagt 75 uriktige dommer i trygdeskandalen:

 • 44 har sonet fengselsstraff helt eller delvis
 • I åtte saker er det avsagt samfunnstjeneste
 • I 19 saker foreligger det betinget dom
 • Fire tilfeller har ikke påbegynt soningen av den ubetingede straffen

Den tidligere riksadvokaten forteller at påtalemyndigheten ble formelt orientert om den gale lovanvendelsen i oktober i fjor. Han mener de burde ha blitt koblet på allerede to år tidligere.

– Påtalemyndigheten skulle svært gjerne ha vært underrettet tidligere om den tvilen som bredte seg i Nav-systemet knyttet til om rettsanvendelsen i deres anmeldelser kunne være riktig, sier Busch.

33 feilaktige dommer etter at Riksadvokaten mener han skulle vært varslet

Han mener det er flere tilfeller hvor det ville ha vært mulig og naturlig å informere riksadvokatembetet.

– Informasjon til oss ville ha utløst en aktivitetsplikt og en handleplikt fra vårt kontor, understreker han.

– Jeg er ganske overrasket, jeg legger ikke skjul på det.

Busch påpeker at 33 av de 75 som er blitt feilaktig dømt, er dømt etter 2017, altså i 2018 og 2019.

Busch viser til at det i 2017 kom avgjørelser i Trygderetten han mener han burde ha vært informert om.

– Trygderetten er ikke en domstol som påtalemyndigheten følger med på, den holder ikke på med straffesaker. Så jeg skulle gjerne ha sett at vi fra sommeren 2017, da det kom avgjørelser fra Trygderetten som reiste spørsmål ved om dette kunne være riktig, ble koblet på, sier han.

– Hadde vi fått noen varsler der, ville vi ha gått tungt inn i dette allerede i 2017, sier Busch.

Busch trekker frem følgende tidspunkter det ville ha vært naturlig å varsle Riksadvokaten:

 • I juni 2017, når Trygderetten begynte å sende avgjørelser tilbake til Nav på grunn av manglende eller feil anvendelse av artikkel 21 i trygdeforordningen. – Ideelt sett mener jeg, uansett hvem som burde ha orientert oss, at vi burde fått en orientering på det tidspunktet, sier Busch.

 • – Det neste skjæringspunktet synes jeg er når Trygderetten 19. november 2018 skriver til Nav klageinstans at man vurderer å forelegge spørsmålet for EFTA-domstolen.

 • – Så er det dialogen med departementet (med Nav, journ.anm.) i januar 2019, som også hadde vært mulig.

 • – Så hadde du e-posten fra departementet februar 2019, der kunne også alarmklokkene ringt, etter mitt syn.

 • – Så stiller de sakene i bero i februar, men forteller ingenting til oss om de saker som da er i gang eller med tanke på den gjenoppretting som skulle skje. Der hadde det også vært mulig.

 • – Den siste rundingsbøyen er når de sender brevene ut til politidistriktene enkeltvis (i månedsskiftet september/oktober, journ.anm.).

NRK forklarer

Kva er trygdeskandalen?

Ei rekke nordmenn er straffa fordi dei fekk støtte frå Nav medan dei var i utlandet.

Minst 80 kan vere feildømte i retten. Rundt 4100 saker er feilbehandla. Dette er trygdeskandalen. 

Kven er ramma?

Dei som har fått sjukepengar, arbeidsavklaringspengar eller pleiepengar - og som reiste til andre europeiske land.

Kva er feilen?

Nav stilte krav om at dei som fekk slik støtte måtte opphalde seg på norsk jord. Men EØS-avtalen slår fast at alle kan bevege seg fritt.

Kven har gjort feil?

Mange. Nav, regjeringa, domstolane, Stortinget, politi og påtalemakt har alle hatt feil forståing av reglane. 

Kor lenge har det pågått?

Reglane har vore tolka feil sidan det kom eit nytt EU-regelverk i 2012. Kanskje var det gjort feil også før det.

Kva skjer no?

Alle sakene blir gjennomgått. Dei som er ramma ventar på å få pengane tilbake. Eit granskingsutval har undersøkt korleis det kunne skje.

Dette er trygde­skandalen

Mener departementet og Nav ikke skjønte alvoret

Ifølge den forhenværende riksadvokaten sitter han i et sentralt samarbeidsforum sammen med politidirektøren og Nav-direktøren. Tvilen som bredte seg i Nav om mulig gal lovanvendelse, ble ikke tatt opp der, sier han.

– Vi hadde to møter i 2019, i mars og i september, og det var ikke nevnt der i det hele tatt.

Busch forteller at mens det som er blitt trygdeskandalen, ikke ble orientert om på møtet i samarbeidsforumet 26. september, ble det et tilfeldig samtaleemne på gangen etter samme møte.

– Det ble ikke tatt opp på det formelle møtet, men på gangen etterpå møter en av deltakerne fra Nav en av mine statsadvokater, som ikke hadde vært på møtet, og de begynte å snakke om dette. Min statsadvokat hadde da gitt klart uttrykk for at her må riksadvokaten inn, sier han.

Likevel var det ikke før 8. oktober at riksadvokaten fikk en telefon fra Nav.

Etter at alarmen gikk i departementet høsten 2019, er du av den oppfatning at man både i departementet og i direktoratet forsto alvoret i saken?, spør Aps Eva Kristin Hansen.

– Nei, jeg kan ikke helt si det. Det er jo fortsatt fravær av henvendelser til mitt daværende kontor, som jo var helt sentralt i muligheten til å rette opp de feil som var blitt begått mot dem som hadde fått uriktige dommer.

– Det syntes å være slik at man konsentrerte seg om tiden fremover og ikke så mye på å rette opp de feil som var begått. Hadde man tenkt i de baner, ville det vært helt naturlig å kontakte oss. Vår dør ville ha vært åpen, og det ville ha ledet frem til handling.

– Fullt mulig å stoppe rettssaken

SVs Freddy André Øvstegård påpeker at en mann ble dømt til fengsel for trygdesvindel i midten av september.

På det tidspunktet vet Nav og departementet at denne rettssaken skal skje, og de drøfter om de skal gi beskjed så rettssaken kan stoppes. Hva er din kommentar til at vedkommende blir dømt til 90 dagers fengsel?

– Det hadde vært fullt mulig å stoppe denne saken. En telefonhenvendelse til oss hadde gjort det mulig å stoppe den saken, det er den ingen tvil om.

Feil praksis av EUs trygdeforordning

Ei oversikt over brev og møter mellom Arbeids- og sosialdepartementet og Nav i forbindelse med trygdeskandalen.

 • 27. november 2018
  Blir orientert

  Nav gir Arbeids- og sosialdepartementet ei foreløpig orientering om brevet Trygderetten sende 19. november om feil praktisering av EUs trygdeforordning.

 • 18. desember 2018
  Saker sett på vent

  Alle klagesaker om fleire korte opphald i EØS-området blir sette på vent medan ein prøver å forstå regelverket.

 • 20. desember 2018
  Brev frå Nav

  Departementet blir formelt orientert om at Trygderetten vurderer å sende spørsmål om korleis Nav praktiserer artikkel 21 i EUs trygdeforordning til EFTA-domstolen.

 • 18. januar 2019
  Møte mellom Nav og departementet

  Nav orienterer Arbeids- og sosialdepartementet om saka i eit møte.

 • 24. januar 2019
  Brevveksling mellom Nav og departementet

  Arbeids- og sosialdepartementet sender eit brev til Nav der dei ber direktoratet gjer greie for praksisen til etaten og vurdere om forståinga av artikkel 21 er i tråd med forordninga. Same dag sender Nav eit brev til departementet der dei skriv at dei vil gjere endringar i korleis dei tolkar artikkel 21 i framtida.

 • 22. februar 2019
  Uformell kontakt

  Arbeids- og sosialdepartementet sender ein e-post til Nav for å orientere om at det kjem eit brev i mars.

 • 25. februar 2019
  Set saker på vent

  Den delen av Nav som jobbar med å avdekke og anmelde trygdesvindel seier at dei set saker med nordmenn som har vore på korte opphald i EØS-området på vent.

 • 5. mars 2019
  Departementet sender brev

  Arbeids- og sosialdepartementet sender eit brev til Nav der dei gir tilslutning til den nye praksisen som går ut på at ein ikkje skal stanse eller avslå støtte når nordmenn er midlertidig i eit anna EØS-land.

 • 14. mars 2019
  Ny praksis

  Dei tilsette i Nav får beskjed om den nye praksisen, og blir bedne om å setje saker der støtte blir kravd tilbake på vent.

 • 23. april 2019
  Siste politimelding

  Nav sender den siste politimeldinga om trygdesvindel basert på gammal praksis til påtalemakta. Denne blei kjent for Arbeids- og sosialdepartementet først 25. oktober 2019.

 • 21. juni 2019
  Brev frå Nav

  Nav sender eit brev til Arbeids- og sosialdepartementet om korleis dei har endra praksis for ulike typar støtte.

 • 30. august 2019
  E-post frå Nav

  Nav sender ein e-post til Arbeids- og sosialdepartementet der dei orienterer om at feiltolkinga kan omfatte fleire saker enn det ein har trudd tidlegare. I den interne gjennomgangen i Nav kjem det fram at artikkel 21 heller ikkje har vore vurdert ved lengre midlertidige opphald i andre EØS-land.

 • 2. september 2019
  Nav ber om møte

  I ein e-post frå Nav skriv dei at dei treng eit møte med Arbeids- og sosialdepartementet. Departementet får for første gong vite at folk kan ha sona i fengsel på grunn av feil praksis av regelverket.

 • 13. september 2019
  Møte mellom Nav og departementet

  Nav orienterer Arbeids- og sosialdepartementet om status i saka. Men dei var framleis usikker på om lova var brukt feil, og seier dei vil be påtalemakta om pågåande saker lbir sett på vent.

 • 16. september 2019
  Siste rettssak

  Den siste saka som er basert den gamle tolkinga av lova går for retten.

 • 17. - 19. september 2019
  Brev til politiet

  Nav sender brev til alle politidistrikta der dei ber om at saker som er melde, men der det ikkje er teke ut tiltale, blir sette på vent.

 • 26. september 2019
  Kontakt med Riksadvokaten

  Nav har ein uformell kontakt med Riksadvokatembetet om saka. Riksadvokaten får det formelle varselet om feilen i oktober.

 • 18. - 25. oktober 2019
  Møter mellom Nav og departementet

  Mellom 18. og 25. oktober har Nav og Arbeids- og sosialdepartementet tre møter for å få ei avklaring på korleis lovverket skal tolkast. På det siste møtet deltek Nav-direktør Sigrid Vågeng og arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

 • 27. oktober 2019
  Brev frå Nav

  I eit brev Nav har sendt til Arbeids- og sosialdepartementet konkluderer dei med at tidelegare lovtolking av forordninga ikkje har vore rett, uavhengig av lengda på opphaldet.

 • 28. oktober 2019
  Brev frå Trygderetten

  Trygderetten sender eit brev til Arbeids- og sosialdepartementet der dei gjer greie for sakene dei har behandla etter at forordninga blei sett i kraft i 2012.

 • 29. oktober 2019
  Brev frå departementet

  Arbeids- og sosialdepartementet sender brev til Nav der dei orienterer om korleis dei skal følge opp saka for å rette opp i dei feila som er gjort.

 • 4. november 2019
  Brev frå ESA

  ESA sender eit brev til Arbeids- og sosialdepartementet der dei ber om ei utgreiing av tolkinga av artikkel 21 i EUs trygdeforordning, og korleis denne er praktisert.

 • 5. november 2019
  Stortinget blir orientert

  Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie orienterer Stortinget om trygdeskandalen. Ho varslar også ei ekstern gransking av det som har skjedd.

 • 8. november 2019
  Granskingsutval

  Professor i Europa-rett ved UiO, Finn Arnesen, skal lede et granskingsutval på sju personar som skal finne ut korleis reglene kunne bli tolka feil.

 • 19. november 2019
  Visste om straffesaker

  I et brev frå arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomiteen kommer det frem at Nav allerede i februar var klar over at trygdeskandalen omfatta straffesaker.

 • 25. november
  Raudt fremmer mistillit

  Raudt-leder Bjørnar Moxnes gjør det klart at partiet fremmer mistillitsforslag mot Anniken Hauglie. Når Stortinget stemmer over forslaget 27. november, er det berre Moxnes som stemmer for.

 • 28. november 2019
  Ber alle statsrådar gjennomgå

  Statsminister Erna Solberg ber alle statsrådane i regjeringa om å gå gjennom sine departement og underliggande etatar for å sjekke om de har tolka EØS-regelverket galt.

 • 4. desember 2019
  Ytelsesdirektør i Nav går av

  Kjersti Monland går av som ytelsesdirektør etter trygdeskandalen. Bjørn Lien, daverande direktør for Nav Innlandet, overtek etter Monland.

 • 5. desember 2019
  Brev hamna i skuff

  I eit brev som blei sendt frå Nav til Arbeids- og sosialdepartementet i juni 2018, men som først blei oversendt Stortinget nå, drøftar Nav forholdet mellom norsk lov og EUs trygdeforordning artikkel 21. Nav ber om ei tilbakemelding på sin tolking og praksis, men brevet blir i staden liggjande i ein skuff. – Eg beklagar overfor dei som er råka, seier Anniken Hauglie.

 • 17. desember 2019
  Opprettar ny nemnd

  Statsminister Erna Solberg seier på si halvårlege pressekonferanse at regjeringa opprettar ei ny nemnd som skal behandle eventuelle klager på erstatningskrav som spring ut av saka.

 • 6. januar 2020
  Minst 78 personar feilaktig dømde

  Ei ny oversikt frå Setteriksadvokaten viser at 78 personar truleg er feilaktig dømde i trygdeskandalen. Samstundes opplyser han at talet kan vere høgare.

– Rart at jeg ikke ble informert

Når Busch møter pressen etter høringen uttrykker han igjen forundring over at Nav ikke orienterte ham, til tross for at de møtes i forum som hadde vært naturlige.

I høringen nevnte den tidligere riksadvokaten at han ikke var blitt informert om trydeskandalen i et møte i Det sentrale samarbeidsforumet. Dette er et organ som møtes to ganger i året, der blant annet sjefene for Økokrim, Riksadvokaten, Skattedirektoratet, Nav, Tolletaten orienterer hverandre om nye saker.

– Hva tenker du om at Nav ikke orienterte deg om denne saken?

– Jeg synes det er rart at jeg ikke ble informert i dette møtet. Det er en fast post på disse møtene at en orienterer hverandre om nytt siden sist, sier Busch.

– På møtet 20. mars hørte jeg ingenting. På møtet 26. septemeber orienterer Nav om en omorganisering, uten å nevne at de har sendt brev til politiet for å fortelle at de hadde alvorlig tvil om sin rettsforståelse. For meg ville det vært naturlig at dette ble nevnt. Dette er midt i vårt interessefelt.

Kontrollkomiteen holder åpen høring om trygdeskandalen

KJENTE IKKE TIL: Trygdesaken var ikke på vårt bord, sa alle de tre tidligere arbeidsministrene Anniken Huitfeldt (Ap), Hanne Bjurstrøm (Ap) og Robert Eriksson (Frp).

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Arbeidsministre: Hadde ikke saken til behandling

De tre tidligere arbeidsministrene Hanne Bjurstrøm (Ap), Anniken Huitfeldt (Ap) og Robert Eriksson (Frp) var også en del av høringen i dag.

Ingen av dem kan huske å ha hatt noen befatning med trygdeskandalen.

– Denne saken var ikke på mitt bord, var en gjenganger da de tre eksministrene forklarte seg i høringen om trygdeskandalen i Stortingets kontrollkomité.

De tre etterfulgte hverandre som arbeidsministre før, under og etter innføringen av EUs nye trygdeforordning i 2012.

– Dette var ikke en tematikk som ble gjenstand for politisk diskusjon, sa Bjurstrøm, som var arbeidsminister fra desember 2009 til september 2012.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger