Hopp til innhold

Politifolk fortviler: Krise landet rundt

Grove overgrepssaker blir liggende, politifolk slutter og arbeidspresset er skyhøyt. Tillitsvalgte i 11 av 12 politidistrikt forteller om kriselignende tilstander. Også flere politimestre erkjenner problemer.

Øyvind Sund, lokallagsleder, PF Møre og Romsdal

– FEILSLÅTT REFORM: Lokallagsleder i Politiets Fellesforbund mener den nye politireformen er feilslått.

Foto: Ewa Morsund / NRK

Det viser en kartlegging NRK har gjort.

Norsk politi står midt oppi tidenes største omorganisering, den såkalte nærpolitireformen. For en måned siden avdekket NRK at situasjonen etter omorganiseringen er prekær i enkelte områder i Øst politidistrikt.

Men politidirektør Odd Reidar Humlegård avviste at reformen har slått feil ut, verken i distrikt Øst eller i resten av landet.

– Det står bra til i Politi-Norge, sa politidirektøren da han ble intervjuet av NRK, 13. juni.

– Evalueringsrapporten innenfor straffesaksområdet for ett av politidistriktene gir altså ikke et helhetlig bilde av politireformen nasjonalt sett, fortsatte Humlegård.

– Evalueringer så langt viser at vi er i rute. Vi har levert på det Stortinget har bestilt i politireformen.

Det er en virkelighetsbeskrivelse mange i norsk politi ikke kjenner seg igjen i.

Politidirektør

VIDEO: Politidirektøren om situasjonen i politiet, 13. juni 2018.

Sliter på mange fronter

En kartlegging NRK har foretatt blant samtlige tillitsvalgte lokallagsledere i de 12 nye politidistriktene avdekker store og omfattende problemer, som igjen går utover tjenestene politiet skal levere til samfunnet. Også flere politimestre er overfor NRK, åpne på at de jobber med å løse betydelige problemer.

11 av 12 distrikter varsler om lav bemanning og saker som hoper seg opp. Flere av de lokale fagforeningslederne i Politijuristene og Politiets Fellesforbund sier det i mange tilfeller dreier seg om volds- og overgrepssaker.

Det er ifølge dem ikke nok etterforskere og jurister til å håndtere alle sakene skikkelig.

Flere av politidistriktene knytter utfordringene de nå har til den gjennomførte politireformen. De advarer om at den såkalte liggetida på en sak, fra den blir anmeldt til den avsluttes, øker.

Det blir svært synlig når vi tar sakene til retten, hvor mange får nedsatt straffen på grunn av lang saksbehandlingstid.

PJ, Finnmark

– Feilslått reform

Et av politidistriktene der sakene nå hoper seg opp er Møre og Romsdal.

– Vi har grove voldssaker fra 2016 som ikke er ferdig oppklart. Vi hadde en periode en kø på nesten ti stykker som ventet på å få anmeldt voldtekter, forteller Øyvind Sund. Han er lokallagsleder i Politiets Fellesforbund i distriktet.

Ifølge Sund handler det om bemanning og penger. Omorganiseringen i politiet har ført til nye funksjoner og arbeidsoppgaver, men ifølge de tillitsvalgte er det bare færre og færre som har tid til å etterforske sakene som kommer inn. Samtidig øker antallet anmeldte volds- og overgrepssaker.

Vi har for få ansatte på etterretning. Sykefraværet øker. Sykmeldte og ansatte i svangerskapspermisjon blir ikke erstattet.

PF, Innlandet

– For oss føles politireformen ganske feilslått. Vi har ikke blitt tilført tilstrekkelige midler for å gjennomføre reformen sånn som vi er pålagt. Det er ikke nok folk å fordele dem på. Da er det en som gjør jobben til to, sier Sund. Han legger til at situasjonen også går utover de ansatte.

– For noen går det så langt at de blir sjukemeldt. På en avdeling gikk det så langt at den nesten ble stengt av hovedverneombudet fordi arbeidsmiljøet hadde blitt skadelig, sier han.

På spørsmål om dette bare er enda et fagforeningsrop om mer ressurser, svarer Sund slik:

– Dette er ingen krisemaksimering. Dette er en realitetsorientering.

Svært mange politiadvokater har sagt opp sin stilling.

PJ, Sør-Øst

Over 500 ubehandlede saker

NRK har den siste tiden satt søkelyset på problemer i Politi-Norge. Alvorlige straffesaker blir liggende på vent, nødanrop som ikke besvares innen fristen og bekymrede fagforeningsledere som forteller om bemanningsutfordringer og ansatte som slutter og blir sykemeldt.

Også i hovedstaden har politiet problemer.

Asmund Riegels, leder for Politijuristene i Oslo

BEKYMRET: Leder for juristene i Oslo politidistrikt er bekymret for lav bemanning og lang saksbehandlingstid.

Foto: Arild Sandsvik / NRK

Lederen for politijuristene i Oslo politidistrikt, Asmund Riegels, forteller om stort arbeidspress, store saksmengder og økt saksbehandlingstid. Folk slutter og saker hoper seg opp.

– De enkle sakene blir fort behandlet i den nye organiseringen. Alvorlige prioriterte saker blir også behandlet, men kanskje saktere enn de burde. Sakene som ligger i mellomsjiktet, men som like fullt er alvorlige, blir liggende og ikke behandlet, sier Riegels.

Han mener omorganiseringen av politidistriktene er noe av forklaringen. Både fordi den stjeler ressurser, og fordi den har endret måten en håndterer saker på.

Saker på vent

500 SAKER PÅ VENT: Hos Enhet Sentrum ved Oslo politidistrikt ligger en brøkdel av sakene som venter på å bli etterforsket.

Foto: Martin Roalsø / NRK

Midt i juli ligger over 500 saker på vent ved enhet sentrum i Oslo politidistrikt, uten å bli behandlet. Det er en økning på nesten 30 prosten siden mai. Nærmere hundre voldssaker og enkelte sedelighetssaker har blitt liggende. I tillegg kommer en rekke andre saker:

– Det kan være alt fra identitetstyverier, til besøksforbud, grove tyverier, tvang og trusler. Dette kan i verste fall bety at de som begjærer besøksforbud ikke får det, og dermed går glipp av den nødvendige beskyttelsen de skal ha. Det kan være at lang saksbehandlingstid gjør at gjerningsmannen får strafferabatt. Det kan være at bevis går tapt, sier Riegels.

Han forteller at de ansatte per nå klarer å holde hodet over vannet, men er usikker på hvor lenge det går.

Det er naivt å tro at politireformen vil kunne lykkes med det eksisterende ressurs- og bemanningsnivået.

PJ, Nordland

Problemer i hele landet

Med unntak av Troms politidistrikt, melder alle distriktene om problemer. Her er noen sitater lokallagsledere i Politijuristene har gitt til NRK:

  • Det blir svært synlig når vi tar sakene til retten, hvor mange får nedsatt straffen på grunn av lang saksbehandlingstid, skriver lokallagsleder for politijuristene i Finnmark, Karoline Gjønnes Johansen.
  • Vi står i en krevende situasjon, hvor svært mange erfarne politiadvokater har sagt opp sin stilling. Dette gjelder i hovedsak i Buskerud, skriver Cecilie Reinskau Svorstøl, lokaltillitsvalgt i Sør-Øst politidistrikt.
  • Vi har for få ansatte på etterretning. Sykefraværet øker. Sykmeldte og ansatte i svangerskapspermisjon blir ikke erstattet, sier Politiets Fellesforbund Innlandet.
  • Det er naivt å tro at politireformen vil kunne lykkes med det eksisterende ressurs- og bemanningsnivået, skriver lokallagsleder Alf-Anton Røst.

Politimestre bekrefter problemer

NRK har også kontaktet samtlige av landets politimestre. Flere av dem stiller seg bak de tillitsvalgtes beskrivelse av situasjonen.

– Dessverre har restansene bygget seg opp den siste tiden, sier visepolitimester, Ingmar Farstad i Møre og Romsdal politidistrikt.

Restanser er saker som ikke er ferdig behandlet. Både de det jobbes med og de det ikke jobbes med.

Han skriver videre:

– Dette skyldes nok først og fremst at etterforsking har blitt mer tidkrevende og at sakene ofte er mer kompliserte. Dette medfører at våre medarbeidere opplever et hardere arbeidspress enn før, skriver han.

Bjørn Vandvik

Visepolitimester Bjørn Vandvik i Oslo politidistrikt sier budsjettet er stramt og at medarbeiderne opplever høyt arbeidspress.

Foto: Olav Juven / NRK

Også i Oslo, anerkjenner de at ikke alt går på skinner:

– Oslo politidistrikt er midt i en stor omorganisering og over en periode har vi ikke klart å opprettholde samme produksjon, helt i tråd med hva som er kjente konsekvenser av reform. Samtidig er ressurssituasjonen svært krevende, og årets budsjett stramt. Det utfordrer bemanningsnivået, og våre medarbeidere opplever høyt arbeidspress, skriver visepolitimester Bjørn Vandvik, Oslo politidistrikt i en e-post til NRK.

– Distriktet hadde i mange år før reformen et lavt antall restanser. Siden mai i fjor har antallet økt, og for mange saker blir liggende for lenge. Dette jobber vi nå aktivt for å få ned, og har satt i gang flere tiltak, for eksempel et eget restanseprosjekt. Vi arbeider også med å forbedre samhandlingen mellom ulike enheter og faggrupper.

– Deler bekymringen

Kaare Songstad

Politimester Kaare Songstad i Vest politidistrikt deler de tillitsvalgtes bekymring.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

– Jeg har ikke noe problem med å forstå og dele bekymringen de tillitsvalgte fremmer for NRK. Både politidistriktets økonomiske situasjon og gjennomføring av politireformen legger et stort press på ledelse, tillitsvalgte og ansatte. Det er krevende å stå i og vi må regne med at det fortsatt vil være det en stund fremover, skriver politimester Kaare Songstad i Vest politidistrikt.

Også ledelsen i Agder, gir fagforeningen rett:

– Politidistriktet deler fagforeningens oppfatning. Agder politidistrikt foretar i dag tøffe prioriteringer på grunnlag av de økonomiske rammebetingelsene. Spesielt kravet vi har til effektiviserings- og avbyråkratisering er krevende for politidistriktet, skriver fungerende politimester Terje Kaddeberg Skaar i Agder politidistrikt.

Politidirektoratet: – Erkjenner utfordringer

Politidirektør, Odd Reidar Humlegård som uttalte at det står bra til i Politi-Norge, er på ferie og hadde ikke anledning til å stille til intervju med NRK.

Fungerende politidirektør Håkon Skulstad svarer på vegne av direktoratet. Han sier antallet saker øker, spesielt seksuallovbrudd, men erkjenner problemene politiet har.

– Vi har stor forståelse for at folkene våre er frustrert over at sakene blir liggende, men ikke minst så forstår vi at de som er rammet av disse sakene forventer en raskere avklaring enn det vi gjør i dag. Vi må jobbe med dette utover høsten sammen med politimestrene for å få mer ressurser inn på dette området.

Håkon Skulstad, fungerende politidirektør

Fungerende politidirektør Håkon Skulstad lover nå både flere etterforskere og raskere avgjørelser fra politiet.

Foto: Ola S. Hana / NRK

For saksbehandlingstiden skal ned, lover Skulstad.

– Så det står ikke bra til i Politi-Norge?

– Politi-Norge står midt oppi en reform. Det er en krevende situasjon. Vi skal håndtere de sakene som kommer inn og samtidig etablere de nye organisasjonene. Nye, store distrikter, med større fagmiljø er veien å gå for politiet, men vi må kanskje balansere dette på en annen måte, sier den fungerende politidirektøren, som nå altså lover to ting: flere etterforskere og raskere avgjørelser.

Viser til Politidirektoratet

Justis- og beredskapsdepartementet ville ikke stille til intervju i denne saken, men vi har fått oversendt dette svaret på e-post:

– Nærpolitireformen er omfattende, og det er naturlig at gjennomføringen av reformen også byr på noen utfordringer. Regjeringen tar dette på største alvor, men vi er overbevist om at reformen er nødvendig for at politiet skal kunne løse samfunnsoppdraget og møte de kriminalitetsutfordringene vi står overfor, sier statssekretær Knut Morten Johansen (Frp).

– Jeg legger til grunn at både negative og positive effekter av omstillingen følges opp av Politidirektoratet, sier Johansen.

AKTUELT NÅ