Hopp til innhold

Her er den nye regjeringens politikk

Unge kan glede seg over billigere tannlege, mens de som kjemper for Ullevål sykehus eller flystasjon på Andøya er svært skuffet. Se også hva den nye regjeringen sier om oljeleting, skatt og den vanskelige abortsaken.

KOMMENTERER PLATTFORMEN: Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum la fram den nye regjeringsplattformen onsdag klokken 14.00.

Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum la fram den nye regjeringsplattformen onsdag klokken 14.00.

– Nå er det vanlige folk sin tur. Forskjellene mellom folk skal ned. Vi skal ha et trygt arbeidsliv og en aktiv arbeidspolitikk. Vi skal ta hele landet i bruk. Norge er langstrakt og mangfoldig, sa Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Nå kommer Norge til å få en regjering som vil lytte til folk. Vi skal ikke overkjøre folk, men jobbe for å få ned forskjellene sosialt og geografisk, innledet Vedum.

Politisk kommentator Magnus Takvam forklarer den nye regjeringsplattformen.

ROS OG RIS: Politisk kommentator Magnus Takvam forklarer den nye regjeringsplattformen.

Står fritt i abortsaken

Abortsaken har vært viktig for Arbeiderpartiet. De ville avvikle abortnemndene og i praksis utvide retten til selvbestemt abort til uke 18. Vedtaket ble gjort av landsmøtet i vår.

Den nye regjeringen vil vurdere alternativer til dagens abortnemnder, men lar partiene stå fritt i spørsmålet om abortloven.

– Dette lever jeg godt med, for her har Senterpartiet en annen inngang. Og dette er et tema vi skal behandle med stor respekt og varsomhet, sier Støre.

Han sier spørsmålet er krevende.

– 95 prosent av svangerskapsavbruddene kommer før uke 12, men mellom 12 og 18 er det viktige spørsmål. La oss få erfaringene med nemndene opp i en god utredning, sier Støre.

Noen hovedpunkter fra plattformen:

Helse

 • Redder ikke Ullevål sykehus. «Endringene i Oslos sykehusstruktur skal gjennomføres i henhold til vedtatte planer», heter det i Hurdalsplattformen. Det betyr nedlegging av UIlevål og nye store sykehus på Gaustad og Aker. De to partiene sier samtidig at Aker skal bli lokalsykehus for hele Groruddalen så raskt som mulig.
 • Billigere tannlege for unge. Den nye regjeringen sier den vil innføre gratis tannhelsebehandling til personer i alderen 19 til 21 år og innføre halv pris på tannhelsebehandling for personer i alderen 22 til 25 år. Regjeringens mål er å likestille den offentlige tannhelsetjenesten med andre helsetjenester.
 • Vil sikre fødeavdeling i Kristiansund. Regjeringen varsler at den vil sikre et trygt føde- og barseltilbud på Nordmøre og i Romsdal og fødeavdeling i Kristiansund. For å lykkes med dette, skal det utarbeides en tiltakspakke for forsvarlig og stabil bemanning i regionen. Regjeringen vil at det skal gjennomføres en «medisinskfaglig vurdering av hvordan et godt fødetilbud i Kristiansund skal videreføres etter 2025.» Videre heter det at videreføring ikke skal forringe kvaliteten i helsetilbudet i regionen for øvrig. «Sykehuset på Hjelset skal bygges som planlagt.»
 • Usikkert for Alta-klinikk. Regjeringen lover i sin plattform å «følge opp prosessen for å videreutvikle spesialisthelsetjenester ved Klinikk Alta». Senterpartiet gikk i valgkampen inn for både fødeavdeling og akuttavdeling i Alta. I høstens valg kom Pasientfokus inn på Stortinget med én representant. Listepartiets krav er et sykehus i Alta.
 • Vil utrede helseforetaksmodellen. Arbeiderpartiet og Senterpartiet ser ulikt på helseforetaksmodellen, men i regjeringsplattformen heter det at man vil «utrede endringer i styringen av sykehusene og helseforetaksmodellen, med mål om å sikre fortsatt statlig eierskap, sterk regional, politisk og demokratisk styring og stedlig ledelse». De to partiene vil også ha redusert markedstenkning og mindre bruk av innsatsstyrt finansiering.
 • Produksjon av legemidler i Norge. Ifølge Hurdalsplattformen skal det tilrettelegges for produksjon av kritisk viktige legemidler i Norge, som vaksiner, antibiotika og råstoff til legemidler. De vil etablere et nasjonalt senter for utvikling og produksjon av vaksiner og biologiske legemidler.

 • Opptrapingsplan for psykisk helse. Ap og Sp er enige om en opptrappingsplan som skal styrke tilbudene for psykisk helse både i kommunene og på sykehusene, men en særlig satsing på barne- og ungdomspsykiatri.

Abort

 • Fristilles i abortsaken. Nedsette et utvalg som skal se på abortlovens bestemmelser, oppfølgingen av kvinner som tar abort, og alternativer til dagens abortnemnder. Regjeringspartiene står fritt til å søke flertall i Stortinget for sine standpunkter om abortloven. Dermed vil Ap og Sp kunne stemme ulikt i Stortinget.

Familie

 • Ønsker gratis SFO etter hvert. Den nye regjeringen vil gradvis innføre gratis SFO for alle førsteklassinger. Det er ikke sagt noe om når målet skal være nådd.
 • Reduserer makspris i barnehagen. Den nye regjeringen sier den vil redusere maksprisen for foreldrebetaling i barnehagen tilbake til prisnivået fra barnehageforliket i 2003. Dette skal skje i løpet av 2022.
 • Begrenser kontantsøtten. Kontantstøtten blir redusert til å gjelde barn som er mellom 12 og 18 måneder gamle. Familier som har barn som er mellom 18 og 24 måneder gamle kan få ventestøtte dersom de har søkt, men ikke fått barnehageplass.
 • Au pair-ordningen avvikles.

Skole

 • Innfører skolemat. Arbeiderpartiet og Senterpartiet er enige om å gradvis innføre et daglig sunt og enkelt skolemåltid. I tillegg ønsker de to regjeringspartiene å innføre daglig fysisk aktivitet i skolen, med frihet for skolane til å organisere dette selv, står det i Hurdalsplattformen.
 • Endrer 1. klasse. Den nye regjeringen sier i Hurdalsplattformen at de yngste elevene i skolen skal få en bedre overgang fra barnehage til skole med mer aktiv og lekbasert pedagogikk det første skuleåret, tilpasset behov og utvikling til elevene.
 • Fjerner firerkrav. Kravet om at studentene må ha minst karakteren fire i matematikk for å komme inn på lærerutdanningen skal bort. Ap og Sp vil omgjøre den såkalte «avskiltingen av lærere» utdannet før 2014.
 • Daglig «gym». Partiene ønsker å innføre daglig fysisk aktivitet i skolen, med frihet til skolene til å organisere dette selv.

 • Høyskole på Nesna. Nesna på Helgelandskysten skal igjen få et høyskoletilbud.

Arbeid

 • Jobbgaranti. Innfører en aktivitetsreform for nye mottakere av arbeidsavklaringspenger og uføretrygd, slik at de som kan jobbe noe, gis en jobbgaranti som sikrer reell mulighet til å kombinere trygd og arbeid. NAV skal ha et overordnet ansvar for å sikre jobber tilpasset denne gruppen, samtidig som kommunene får en plikt til å sikre at denne gruppen får jobb. Ordningen skal fases inn gradvis og starte med de unge. Kommunenes merkostnader skal dekkes.
 • Strammer inn for midlertidige ansettelser. Regjeringen vil fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser. stramme inn på muligheten til å omgå arbeidsgiveransvaret, blant annet ved å endre arbeidsmiljøloven, sette igang et lovarbeid for å begrense bemanningsbransjens omfang og rolle, gjeninnføre en kollektiv søksmålsrett og sikre at lønns- og arbeidsvilkår styrkes ved anbudsprosesser, oppsplitting av selskaper og andre endringer i selskapsstruktur.
 • Lederlønnsveksten skal stoppes. Den nye regjeringen vil lage nye retningslinjer for lederlønninger og andre typer godtgjøring for ledere i staten, som bidrar til reduserte lønnsforskjeller. Den vil også sikre at lederlønnsutviklingen i offentlig sektor ikke overskrider det som er gjennomsnittlig lønnsutvikling i samfunnet.
 • Fagforeningsfradraget skal dobles.

 • Pendlerfradraget skal økes.

 • Feriepenger. Permitterte og arbeidsledige skal igjen få feriepengetillegg.

Ap nevner ikke 100-dagersmål i ny arbeidspolitikk

Skatt/avgifter/bompenger

 • Uendret samlet trykk. Det samlede skatte- og avgiftsnivået på folks inntekt holdes uendret.
 • Mindre skatt under 750.000 kroner. Regjeringen vil redusere inntektsskatten for de med inntekter under 750.000 kroner og øke skatten for andre. Fagforeningsfradraget skal dobles og pendlerfradraget økes.
 • Høyere avgift på dyre elbiler. Det betales merverdiavgift på beløpet over 600.000 kroner ved kjøp av nye elbiler.
 • Økt formuesskatt. Regjeringen fjerner mye av aksjefradraget på formue. Regjeringen skriver: Gjøre formuesskatten mer rettferdig, ved at personer med høye formuer betaler mer i skatt samtidig som bunnfradraget økes. Aksjer og næringseiendom m.m. skal verdsettes til 80 prosent i tråd med skatteforliket i 2016.
 • Utreder bompengeløsning. Regjeringen vil utrede løsninger som kan erstatte bompenger i fremtiden.

Fylker

 • Fylker kan oppløses. «Den innsendte søknaden fra Troms og Finnmark om oppløsning skal innvilges, og det skal i løpet av 2021 settes i gang en prosess for å gjenopprette Akershus, Buskerud og Østfold basert på en søknad fra fylkestinget i Viken,» står det i Hurdalsplattformen.

Viken kan være historie: – Det er tydelig hva denne regjeringen vil

Nærpolitireformen

 • Nærpolitireformen består. I plattformen står det at effektene av reformen skal evalueres og at de skal legge fram en konkret plan for styrking av politiets nærvær i hele landet, også lokalt i byene. Politidistriktene skal også få mer resurser og økt grunnbemanning.
 • Det skal opprettes 20 nye tjenestesteder, og arbeidet skal starte i 2022.

Strøm

 • Vil redusere elavgift. Den nye regjeringen vil gjennomføre flere tiltak for å redusere høye strømkostnader. Tiltakene inkluderer lavere avgift på elektrisk kraft, økt bostøtte, geografisk prisutjevning av nettleie, styrkede forbrukerrettigheter og økt produksjon av norsk kraft. Regjeringen vil ikke ha nye utenlandskabler, og dessuten utrede hvordan norsk krafteksport påvirker norsk norske strømpriser og forsyningssikkerhet.

Klima

 • Fortsatt oljeleting. Den nye regjeringen vil fortsatt lete etter olje i nye områder. Leting skal ifølge regjeringsplattformen skje gjennom tildeling av lisenser i «modne områder», altså gjennom de såkalte TFO-rundene. Regjeringen vil ikke konsekvensutrede oljevirksomhet i nærheten av Lofoten, Vesterålen og Senja.

 • Øker CO₂-avgiften. CO₂-avgiften skal gradvis økes til om lag 2000 kroner per tonn frem mot 2030, men plattformen sier ikke hvor raskt dette skal skje. I dag er avgiften 591 kroner per tonn og Solberg-regjeringen har foreslått å øke den til 766 i 2022. Miljø- og klimaavgifter skal innrettes sosialt rettferdig og differensieres geografisk der det er mulig og hensiktsmessig, skriver den nye regjeringen.
 • Vil kutte 55 prosent innen 2030. Innen 2030 skal 55 prosent av de norske klimagassutslippene kuttes, målt mot 1990, ifølge regjeringsplattformen. Denne forpliktelsen gjelder hele økonomien, inklusiv kvotepliktig sektor. Regjeringen vil gjøre Norge til en pådriver for en mer ambisiøs internasjonal klimapolitikk, med mål om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader over nivået i førindustriell tid, står det i plattformen.

Rovdyr/landbruk

 • Utreder lavere bestandsmål. Den nye regjeringen skal utrede om den kan redusere gjeldende bestandsmål for ulv og bjørn, med mål om å redusere belastningen for beitenæringene og lokalsamfunn.
 • Plan for å tette inntektsgap. Regjeringen vil legge fram en forpliktende plan for å tette inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet.

EØS

 • Verner EØS. EØS-avtalen skal ligge til grunn for Norges forhold til Europa. Handlingsrommet i avtalen skal utredes og brukes aktivt, og det skal jobbes målrettet for å forsvare norske interesser overfor EU.
 • Men utreder... Regjeringen vil gjennomføre en utredning for å vurdere erfaringene fra EØS-samarbeidet de siste 10 år. I den forbindelse skal det blant annet utredes erfaringene nærstående land utenfor EU har med alternative avtaler med EU.

Ferjer

 • Billigere ferjer. Priser på ferjer på riksveier og fylkesveier skal halveres i løpet av fireårsperioden. Ferje skal bli gratis til øyer uten fastlandsforbindelse og på ferjesamband med under 100.000 passasjerer årlig.

Drosjenæringen

 • Skroter taxireform. Ap-Sp-regjeringen vil stanse frislippet i drosjenæringen.

Jernbanen

 • Ønsker unntak fra EUs jernbanepakke. Så raskt som mulig gå i dialog med EU med mål om å sikre Norge unntak fra deler av bestemmelsene i EUs fjerde jernbanepakke.
 • Vil stoppe konkurranseutsetting. Regjeringen vil stoppe videre konkurranseutsetting av persontrafikken på jernbanen og stoppe den planlagte konkurranseutsettingen av oppgaver innen drift, vedlikehold og beredskap knyttet til jernbanens infrastruktur
 • Ja til NordNorgebanen. Gjennomføre en konseptvalgutredning med mål om å realisere utbygging av NordNorgebanen. Konseptvalgutredningen skal ferdigstilles og behandles i forbindelse med neste rullering av Nasjonal transportplan.

Fly

 • Vil skrinlegge rullebane-planer. I Hurdalsplattformen fremgår det at regjeringen vil skrinlegge vestre alternativ for en tredje rullebane på Gardermoen. De vil også nedsette et uavhengig utvalg for å se på fremtidig kapasitet og behov ved Oslo lufthavn. Inntil dette arbeidet er sluttført videreføres ikke planarbeid for en tredje rullebane, heter det i plattformen.

Flyktninger

 • Uvisst om kvoteflyktninger. Den nye regjeringen beskriver ikke nøyaktig hvor mange kvoteflyktninger den ser for seg å ta imot de nærmeste årene. «Vi vil prioritere å ta imot kvoteflyktninger gjennom FNs høykommissær for flyktninger. Nivået på kvoteflyktninger sees i sammenheng med nivået på asylankomster,» heter det. Dagens regjering har åpnet for å ta imot 3.000 kvoteflyktninger årlig.

Forsvaret

 • Helikoptre på Bardufoss. Den nye regjeringen lover å sørge for dedikerte helikoptre til Hæren, som blir stasjonert og organisert i en egen skvadron på Bardufoss. Regjeringen vil også flytte «et tilstrekkelig antall» Bell 412-helikoptre til Bardufoss for å styrke Hærens beredskap i påvente av innkjøp av nye helikoptre. Flyttingen skal være basert på en «militærfaglig vurdering» der både Hærens og spesialstyrkenes behov for helikopterkapasitet blir ivaretatt.
 • Andøya-base forblir nedlagt. I regjeringsplattformen står det ingenting om å gjenopprette den militære flystasjonen på Andøya. Den ble lagt ned i 2016. I sommer sa Sp at partiet var svært opptatt av Andøya og ga beskjed om at partiet ikke hadde gitt opp kampen for å beholde denne «viktige militære flystasjonen». Den nye regjeringen vil opprette et fond på 250 millioner kroner for Andøy kommune. Dette skal ikke føre til avkorting av andre tilskudd til kommunen. I regjeringsplattformen varsles det også at man vil «satse på romindustrien, blant annet gjennom aksen Andøy–Narvik–Tromsø–Svalbard».

Ordfører etter at Sp ofrer overvåkingsflyene på Andøya: – Jeg er forbanna

AKTUELT NÅ