Frykter myndighetsjakt på leger med «feil meninger»

Kampen om fastlegers mulighet til å nekte å utføre enkelte oppgaver av samvittighetsgrunner er ikke over. Leger som ikke vil sette inn spiral krever svar fra helseministeren.

Dag Sele

MORALSK OVERBEVISNING: Ifølge Dag Sele utgjorde spiralinnsetting 0,5 promille av totalt 20.000 konsultasjoner ved Bø legesenter i 2013. Han vil foreløpig ikke svare på om han sier opp jobben dersom han blir pålagt å sette inn spiral selv.

Foto: Anne Lognvik

– Bent Høie reduserer samvittighetsfriheten før utredningen har startet, sier fastlege i Bø og KrFs fylkesleder i Telemark, Dag Sele.

Verken han eller kollega Ole-André Skalstad setter inn kobberspiral. Nå opplever de at Høie i praksis oppforder dem til å lyve om hvorfor.

– Vi har heller ikke lært oss metoden. Det er en gyldig grunn for staten, mens samvittighet ikke er det. I praksis sier regjeringen «forsett med praksisen, men ti stille om grunnen», sier Skalstad til NRK.

Samtidig som regjeringen og KrF 7. mai lanserte løsningen på reservasjonsfloken og slo fast at fastleger ikke lenger skal henvise til abort, gjorde Høie det klart at ingen leger skal kunne nekte å sette inn kobberspiral av samvittighetsgrunner.

– Dagens ordning fungerte ikke. Heretter blir det heller ikke mulig å reservere seg mot å sette inn spiral, forskrive p-piller eller henvise til assistert befruktning, sa Høie til NRK da den nye avtalen ble lagt fram.

Mener Høie legger opp til forskjellsbehandling

Men skissen til høringsnotat åpner samtidig for at legekontor med felleslister, der legene deler på ansvaret for pasientene, kan fordele oppgaver dersom det begrunnes med fravær eller kvaliteten på helsehjelpen. Samvittighetskonflikt nevnes ikke som gyldig grunn. Høie har allerede bestilt et landsomfattende tilsyn høsten 2016 som skal «avdekke lovstridig reservasjon av samvittighetsgrunner».

Kobberspiral er et prevensjonsmiddel som enkelte ser på som en form for tidlig abort fordi livmoren i få tilfeller kan støte fra seg befruktede egg. En kartlegging Aftenposten gjorde i januar avdekket at minst ni fastleger nekter å utføre inngrepet av samvittighetsgrunner.

Sele og kollega Ole-André Skalstad er blant dem. Nå frykter de at ordningen Høie legger opp til i realiteten vil brukes til å kontrollere at leger har det de kaller «den rette holdningen».

Blir konsekvensen av Regjeringens forslag at en mister fokus på både pasienten og behandlingen, men ser til at leger har ”den rette” holdningen? Er dette en utvikling vi ønsker?

Dag Sele og Ole-André Skalstad / Brev til Bent Høie

I et åpent brev til helseministeren ber Sele og Skalstad om svar på hvordan signalene fra regjeringen skal tolkes i praksis.

– Vi undrer oss over hvordan de skal gjennomføre det. Skal de først spørre om fastlegen setter inn spiral, og deretter spørre om grunnen dersom svaret er nei? Det blir en måte å kontrollere legers praksis og meninger på som vi ikke er vant til, sier Skalstad.

– Oppleves som samvittighetsforbud

Ved Bø legesenter har de felleslister, og både Sele og Skalstad velger av samvittighetsgrunner å la kollegene ta seg av innsetting av kobberspiral.

I brevet til Høie viser de til at mange fastleger velger å vise pasienten videre til en gynekolog eller en annen kollega fordi de selv ikke føler at de mestrer oppgaven.

– Høie aksepterer at man ikke kan sette inn en spiral fordi man føler at man ikke mesterer det, men han aksepterer ikke at man ikke gjør det av samvittighetsspørsmål, sier Skalstad.

– Mange helsearbeidere følger denne debatten nøye. Det oppleves som om det er et forbud mot å følge sin egen samvittighet, legger han til.

Artikkelen fortsetter under bildet:

Helseminister Bent Høie (t.h.) og Arild Hareide

NY AVTALE: Fastlegene får heretter ingen rolle når det gjelder å henvise til abort. Samvittighetsfrihet skal utredes for alle yrkesgrupper.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Sele sier han er innforstått med at det ikke kommer noen formalisert ordning med reservasjonsmulighet, men han skjønner ikke hvorfor man ikke kan vise til samvittigheten når man henviser en pasient videre til en kollega.

– For pasienten blir konsekvensen det samme om legen ikke innsetter kobberspiral av praktiske årsaker eller av samvittighetsgrunner, sier Sele.

Sier opp jobben dersom hun må sette inn spiral

Både fastlegene i Bø og kommunelegen mener ordningen med felleslister gjør at de ikke bryter med dagens lovverk selv om to av legene ved kontoret ikke setter inn spiral og én ikke henviser til abort.

– Det nye nå er at staten legger opp til en innskjerpet holdning, mener Sele.

Tre fastleger i Bø og to andre leger i Telemark, samt tre kommuner og to kommuneleger ble klaget inn til fylkesmannen, og spørsmålet er nå til vurdering hos Statens helsetilsyn.

I Vest-Agder har fylkeslegen godkjent at kommuneoverlegen i Åseral, Ann Margret Haaland, reserverer seg mot å sette spiral så lenge hun sørger for at kollegaen tar på seg oppgaven. Høie sa til VG i april at dette viser at man trenger nye lover for å få bukt med spiralnekterne.

Nå frykter Haaland at endringene regjeringen varsler kan koste henne jobben.

– Hvis det blir fastslått at min praksis er i strid med loven, og dette blir håndhevet, så har ikke jeg interesse av å bidra til at kommunen skal bryte loven, sier hun til NRK.

En del av den nye avtalen mellom regjeringen og KrF går ut på at det skal settes ned et utvalg som skal utrede samvittighetsfrihet for alle yrkesgrupper i Norge.

Fastlege Gunhild Felde i Foreningen for helsepersonells reservasjonsmulighet reagerer på at Høie allerede nå konkluderer med at ingen fastleger skal få en reservasjonsmulighet.

– Samvittighetsfrihet er en sikkerhetsventil

Felde, som selv setter inn spiral men ikke henviser til abort, mener både innsetting av kobberspiral og enkelte former for assistert befruktning bør bli en del av utvalgets arbeid.

– Jeg er glad for at det settes ned et slikt utvalg, og vi synes det er naturlig og selvsagt at helsepersonell må ha en reservasjonsmulighet i slike etiske dilemmaer, sier Felde.

– Vi skal være lojale mot oppdragsgiver og pasientens rettigheter må alltid ivaretas, men samtidig er det i pasientens interesse at samfunnet anerkjenner at det ligger en sikkerhetsventil i at legene har en selvstendig vurdering av det de blir pålagt.

Er det ikke også et viktig prinsipp at en pasient skal få kobberspiral dersom hun selv ønsker det?

– Mens noen leger fjerner føflekker selv på kontoret, er det andre som ikke utfører slik kirurgi. Men den samme fastlegen kan være flink til noe annet. Slik er det også med samvittighetskonflikter.

– Men er det ikke en prinsipiell forskjell på at legen viser pasienten videre på grunn av ferdigheter, og at legen velger å ikke gjøre det på grunn av sin egen overbevisning?

– Nei, jeg ser egentlig ikke noen prinsipiell forskjell på det. Vår kompetanse består av faglige, kommunikative og etiske ferdigheter. Vi må ha føringer på hva som kan forventes, men det er ikke slik at alle skal beherske alt. Jeg synes i aller høyeste grad at samvittighetskonflikter gjør at man kan bruke kollegers kompetanse på enkelte områder, sier Felde.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger