Fylkeslegen kritisk til reservasjonslegene

Fylkeslegen i Telemark stiller seg kritisk til flere forhold avdekket rundt reservasjonsrettspraksisen ved Bø legesenter.

Bø legekontor

Fylkeslegen i Telemark sender tilsynssaken om reservasjonslegene i Bø videre til Statens helsetilsyn.

Foto: Hilde Martine Lindgren

Fylkeslege Steinar Aase kom i dag med sin vurdering i forhold til reservasjonspraksisen ved Bø legesenter.

Fylkeslegen har til sammen behandlet 10 tilsynssaker. Totalt er det ført tilsynssak mot fem fastleger, tre kommuner og to kommuneleger i Telemark.

Fylkeslegen mente det var viktig å dele opp saksbehandlingen.

Her er Fylkeslegens vurdering:

Det er noe forskjell mellom legene når det gjelder hva de reserverer seg mot, og hvilke begrunnelser som gis. Legene praktiserer i de tre kommunene Bø, Sauherad og Vinje. I Bø og Sauherad har det ikke vært skriftlige avtaler mellom legene og kommunen når det gjelder hva legene reserverer seg mot, og hvordan man skal hindre at pasientene lider overlast på grunn av dette. I Vinje har det vært en tydelig skriftlig avtale mellom legen og kommunen hele tiden, om hva legen reserverer seg mot og hvordan man skal sikre seg at pasientene likevel får nødvendig helsehjelp. Bø kommune mener at

Steinar Aase

Fylkeslege Steinar Aase råder Bø kommune til ikke å ansette flere reservasjonsleger.

Foto: Sjur Ø. Knudsen / NRK

praksisen ikke er i strid med loven, fordi fastlegene i Bø har fellesliste av pasienter. Fylkesmannen er ikke uten videre enig i at en fellesliste gjør reservasjonspraksis lovlig. Fylkesmannen i Telemark stiller seg også kritisk til flere av de faktiske forhold som er avdekket rundt reservasjonspraksisen. I Bø kommune er det nesten halvparten av fastlegene (3 av 7) som reserverer seg av samvittighetsgrunner. Fylkesmannen finner dette betenkelig på grunn av både praktiske forhold og signalvirkningen overfor publikum, og har rådet kommunen til ikke å ansette flere reservasjonsleger.
Fylkesmannen har imidlertid ikke mottatt klage fra noen pasient når det gjelder lege som reserverer seg av samvittighetsgrunner.

Fylkesmannen i Telemark har funnet det riktig å oversende de aktuelle 10 tilsynssakene til Statens helsetilsyn som overordnet myndighet, for å få vurdert om det bør foretas administrativ reaksjon mot en eller flere av fastlegene, eventuelt gis et pålegg overfor en eller flere av kommunene og/eller kommuneoverlegene. Det er bare Statens helsetilsyn som overordnet myndighet som kan vurdere og ev. beslutte administrative reaksjoner mot leger, slik som advarsel eller begrensning av autorisasjon, og ev. pålegg overfor kommune og kommuneoverlege.

Fylkesmannen opplever at disse sakenes faktiske innhold ikke utelukker en administrativ reaksjon mot leger, og/eller et pålegg overfor kommuner. Dessuten ser Fylkesmannen at dette er saker av betydelig nasjonal interesse og at også fastleger i flere andre fylker reserverer seg mot visse helsetjenester med liknende begrunnelse. Det synes nødvendig å ha lik reaksjon mot leger og kommuner i alle fylker, og dette er også en grunn til at Fylkesmannen mener at sakene må vurderes av overordnet myndighet.

Fylkesmannen har gjort en vurdering av hvilke rettskilder som etter vår mening kan være aktuelle i disse sakene, og har redegjort for dette i de ti brevene til Statens helsetilsyn. Imidlertid foreligger det føringer fra Statens helsetilsyn om at i tilsynssaker som oversendes for vurdering, skal Fylkesmannen ikke ta stilling til sakenes alvorlighetsgrad eller til om lov eller forskrift er brutt. Dette er det opp til den overordnede myndigheten å vurdere. Det foreligger også føringer fra Statens helsetilsyn om at når fylkesmannsembetene oversender saker som gjelder både enkeltpersoner og systemer, skal disse oversendes samlet.

Fylkesmannen har derfor den 27. februar 2014 oversendt til Statens helsetilsyn både de 5 individsakene (som gjelder den enkelte fastlege) og de 5 systemsakene (som gjelder kommunene og kommuneoverlegene). Fra Fylkesmannens side er det lagt vekt på en grundig saksutredning. Hver enkelt av de berørte legene og kommunene har fått anledning til å uttale seg, og med adekvat frist. Det foreligger grundige redegjørelser fra legene og kommunene når det gjelder grunnene til reservasjonene og hvordan dette praktiseres.

Klaget inn

Det har stormet rundt kontoret etter at det ble kjent at to av legene ved kontoret har reservert seg mot å sette inn spiral, og én av legene har reservert seg mot å henvise til abort.

Saken blusset først opp da blogger Susanne Kaluza meldte tre legene inn for Fylkeslegen i januar.

I tillegg ble den tidligere og den nåværende kommuneoverlegen klaget inn i samme sak.

Fylkeslegen har hentet inn opplysninger fra Bø legesenter og Bø kommune, og har bedt om omfattende informasjon.

Les også: