Hopp til innhold

Ekspert mener skredet kunne vært unngått

Sikring av et naturområde et steinkast unna boligfeltet Nystulia kunne ha hindret tragedien på Gjerdrum, mener ekspert. Ti personer mistet livet i kvikkleireskredet.

Kvikkleireskredet i Gjerdrum

TRAGEDIE: Skredet på Gjerdrum er det mest alvorlige kvikkleireskredet i Norge i moderne tid.

Foto: Stian Lysberg Solum

TRAGEDIE: Skredet på Gjerdrum er det mest alvorlige kvikkleireskredet i Norge i moderne tid.

Foto: Stian Lysberg Solum

– Ting man har glemt å se på. Det er ofte der man finner årsaken til et kvikkleireskred, sier Gustav Grimstad.

Han er professor i geoteknikk ved NTNU. I en årrekke har han jobbet med kvikkleireproblematikk.

Gustav Grimstad, professor i geoteknikk, NTNU

-Det skal lite til for å rase i så bratt terreng. Det er 33 prosent helning på et punkt, sier Grimstad.

Grimstad ser på et kart over landskapet sør for boligfeltet Nystulia, slik det så ut før skredet i Gjerdrum i romjulen.

Han ser at området hadde store utfordringer. Der var høydeforskjeller på opp mot 30 meter i terrenget.

Gjerdrum kart

Grimstad peker spesielt på et kritisk område ned mot en bekk like ved en gård i rasområdet. Han mener årsaken til skredet kan ligge der.

Grafikk: Høydedata.no

– Jeg mener at sikring i deler av det gule området kunne forhindret skredet, sier Grimstad til NRK.

Grunneier ville si fra seg ansvaret

NRK har vært i kontakt med han som tidligere var grunneier av området professoren peker på. Han vil ikke delta i spekulasjoner rundt skredet.

Men NRK vet at han både i 2009 og 2011 sendte brev til Gjerdrum kommune. Han var bekymret for vann og erosjon på eiendommen.

Grunneieren ba blant annet kommunen om å gripe inn for å se på stabiliteten i området. I brevet i 2011 skriver han:

«Jeg vil med bakgrunn i dette overføre alt ansvar for fremtidige naturskader i dette området til Gjerdrum kommune, og ber dere følge nøye med på konsekvensene av de utbyggingene dere tillater……»

Ifølge kommunen er det ikke mulig å «overdra ansvaret» i en slik sammenheng.

Burde vært undersøkt

Før utbyggingen av Nystulia viste en rapport fra Norges Geotekniske Institutt at selve Nystulia-området lå i en risikosone for kvikkleireskred.

Flere tiltak måtte iverksettes for å sikre at grunnen var trygg. Særlig ned mot en bekk i nærheten. Litt senere ble det pekt på at erosjon ville forsterkes ved utbygging.

Da burde også stabiliteten i grunnen i dette området i sør vært undersøkt, mener Grimstad.

– Det kunne ha identifisert behov for sikring, eller at man ikke bygde der. Det er betenkelig at det ikke er gjort en vurdering av området sør for boligfeltet, sier han.

Ikke gjort sikring i sør

NRK har bedt NGI om innsyn i beregninger gjort av stabilitet i dette område i sør. Vi har også spurt hvilke tiltak som eventuelt ble gjort for å sikre området. Både før-, under eller etter utbygging av Nystulia boligfeltet.

Men Øydis Ulrikke Castberg i NGI svarer at de ikke har gjort beregninger av stabilitet eller vært involvert i noe arbeid her.

Øydis Ulrikke Castberg kommunikasjonssjef Norsk pasientskadeerstatning

Kommunikasjonssjef Øydis Ulrikke Castberg i NGI.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

– Det er veldig beklagelig at de ikke har gjort noe der. De har rett og slett ikke vurdert det som nødvendig. Det synes jeg er rart, sier Grimstad.

Han regner med at utvalget som skal granske skredet gjør egne vurderinger av området sør for Nystulia.

Hverken dokumenter eller rapporter viser tiltak

I etterkant av kvikkleireskredet har Gjerdrum kommune offentliggjort tusenvis av dokumenter fra sine arkiver.

NRK har gått gjennom dokumentene som dreier seg om grunnundersøkelser, stabilitet og sikring i området der raset gikk. Dokumentene viser ingen sikringstiltak av området sør for Nystulia.

Plansjef i Gjerdrum kommune, Berit Adriansen opplyser at det ble gjort flere geotekniske undersøkelser i Ask, tettstedet der Nystulia ligger, i forbindelse med utbyggingen. De fleste av NGI.

Berit Adriansen, plansjef i Gjerdrum kommune

Alle prosesser ser ut til å være gjennomført i tråd med regler som gjaldt på det tidspunktet, ifølge Adriansen.

Foto: NRK

Konklusjonen var at det ikke var nødvendig med stabiliserende tiltak sør for Nystulia. NVE og andre faginstanser verifiserte det, ifølge Adriansen.

Men NVE opplyser at de ikke har vært involvert i arbeid i sørlig retning. De har kun vært høringspart i plansaker. De peker mot NGI. Som igjen sier de ikke har gjort noe sørover.

Utbygger trodde det var trygt

Utbygger Odd Sæther er mannen som står bak utbyggingen av boligfeltet Nystulia. Deler av boligfeltet ble tatt i raset i romjula.

Helt fra starten har han sagt at NGI ble brukt til å sikre området som skulle bygges ut. Han brukte kun dem. NGI sa hva han skulle gjøre, og kontrollerte jobben etterpå, ifølge han selv.

– Det må være 100 prosent trygt å bo. Når vi gjorde tiltak, tenkte jeg det var trygt.

Sæther oppfattet at sikringsarbeid ble gjort i forhold til ravinedaler og bakketopper. Han forteller at han ikke var klar over omfanget av kvikkleire i området.

Ustabil grunn pekt på i 2015

Manglende sikring av området sør for Nystulia er ikke det eneste professor Gustav Grimstad mener er en feilvurdering. Et område i nærheten av veien som ble tatt av ras ble vurdert som ustabilt av geoteknikere – så sent som i 2015.

Men konklusjonen var at området ikke var farlig for bo – og behandlingssenteret som skulle bygges ut. I rapporten står det også at veien sør for boligfeltet Nystulia vil stoppe et eventuelt skred.

– Uttalelsen om at veien skal hindre skredet i å gripe videre bakover finner jeg pussig. For en vei av denne typen har ikke sjans å stoppe et slikt skred, sier Grimstad.

Kvikkleireskred i Gjerdrum

Skredet i romjula tok rundt 100 meter av veien som rapporten mente ville stoppe et eventuelt skred, og fortsatte inn i boligfeltet.

Foto: Stian Lysberg Solum / Stian Lysberg Solum

– Man kan spørre seg om funnet av ustabil grunn i 2015 burde fått en videre oppfølging av kommunen som bestilte rapporten, legger han til.

Kommunene må følge opp

I Norge bor over 100.000 mennesker på kvikkleire. Og Grimstad sier det finnes flere steder det kan gå skred.

– Derfor bør kommunene sette tydeligere krav til utbyggere og selv følge dem opp nøye. De må påse at alle områder blir sjekket, mener Grimstad.

Skredet i Gjerdrum granskes nå av en ekspertgruppe og politiet. Ekspertgruppen skal også se om reglene for å bygge på kvikkleire bør endres.

AKTUELT NÅ