Hopp til innhold

Denne kabelen bidro til å stenge Follobanen

Etter kun åtte dager i drift ble Follobanen stengt. Nå krever Jernbanedirektoratet oppdaterte risikovurderinger før banen skal gjenåpne 1. februar.

Tydelig ødelagt kabel. Tjukk, ssvart og med oppstrimlet ytterplast. Ser ut som om noe med store klør har skrapt rundt hele og ødelagt den. Vanskelig å beskrive.

ØDELAGT: Denne kabelen var starten på en midlertidig stans for Follobanen.

Foto: Bane NOR

I Bane NORs redegjørelse til Jernbanedirektoratet og Samferdselsdepartementet ligger et bilde av en ødelagt kabel.

Bildet av kabelen ble tatt etter den første hendelsen på Ski stasjon, den 19. desember i fjor.

Den ødelagte kabelen var starten på den midlertidige stoppen for Follobanen. Samme dag ble Blixtunnelen stengt.

Den var en av flere kabler som fikk varmeutvikling og førte til de store problemene.

– Dette er den kabelen som er mest skadet. Vi har ikke flere som er helt lik denne, men det har vært flere dårlige skjøter på anlegget.

Nattarbeid Follobanen

Follobanen åpnet 12. desember, men ble stengt åtte dager senere etter en brann i et koblingshus på Ski stasjon.

Foto: Aleksander Haugland / Bane Nor

Klare forventninger til Bane Nor

– Jernbanedirektoratet mener at det vil være svært uheldig dersom Bane Nor den 23. januar beslutter gjenåpning av Follobanen 1. februar og deretter avdekker feil og mangler som gjør at gjenåpningen likevel ikke kan skje den 1. februar. Konsekvensen av dette blir et togtilbud som er dårligere enn dagens tilbud, skriver direktoratet i en redegjørelse om Follobanen.

– Jernbanedirektoratet forventer at Bane Nor legger fram oppdaterte risikovurderinger før en beslutning om gjenåpning av Follobanen tas den 23. januar, heter det videre.

Follobanen har nå stått stille i fire uker. Men fortsatt er det uklart når banen kan åpne for persontrafikk igjen. Det kan tidligst skje 1. februar har Bane Nor opplyst.

I redegjørelsen fra direktoratet understreker de at det er «et svært stramt tidsløp» fram til den planlagte gjenåpningen 1. februar.

– Majoriteten av testperioden er per i dag planlagt gjennomført etter beslutningstidspunktet den 23. januar. Vår vurdering er at dette innebærer en risiko som Bane Nor må vurdere fortløpende frem mot den 23. januar, skriver direktoratet.

Forklaringsvideo av Follobanen.

Forklaringsvideo av Follobanen.

Nygård: Ubesvarte spørsmål

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) har varslet ekstern gransking.

I tillegg ble det klart i forrige uke at Bane Nor starter to ulike granskinger av Follobanen.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård sier at han legger til grunn at Bane Nor greier å følge den fremdriftsplanen som er skissert, men de har også sagt at det er en viss risiko knyttet til det.

Foto: Astri Husø / NRK

Tirsdag formiddag opplyser Nygård at det fortsatt er ubesvarte spørsmål knyttet til stengingen av Follobanen etter Jernbanedirektoratets redegjørelse. Han sier at det er viktig å fokus på å finne årsaker og utbedre feil.

Samtidig mener han at det er viktig å ivareta hensynet til de reisende.

– Dersom banen mot formodning må holdes stengt lenger enn varslet, er det viktig at de reisende snarest og på en tydelig måte får vite hva slags togtilbud de får fra 1. februar, sier Nygård.

– Jeg legger til grunn at de greier å følge den fremdriftsplanen som er skissert, men de har også sagt at det er en viss risiko knyttet til det. Og det må de vurdere på et faglig grunnlag, sier han.

Bør dette få noen konsekvenser for noen i Bane Nor?

– Det viktigste Bane Nor kan gjøre nå er å lære av de tingene som er kommet frem, at de har kontinuerlig forbedringsarbeid. Jeg tenker at det å se på hvilken risikokultur man har, hvordan man håndterer avvik, hvordan man håndterer den informasjonen som er i en virksomhet kommer til rett beslutningsnivå er åpenbare elementer som det går an å lære av.

Jobber med å identifisere årsak

I redegjørelsen fra direktoratet skriver de at Bane Nors arbeidshypotese at årsaker til feil omfatter kvalitetsavvik på skjøting av kabler, samt feil i utførelse eller designfeil knyttet til jording av returstrømanlegget.

– Dette kan også være konsekvens av feil. Blant annet synes kulde å påvirke kvaliteten på skjøtingen i større grad enn det som var kjent på forhånd, skriver de.

I redegjørelsen skiver de videre at strøm, ifølge Bane Nor, har passert en isolator og gått inn i en hengemast i forbindelse med flere kortslutninger i anlegget, videre er det observert at en betongbit har falt ned.

Denne betongbiten er i samme område hvor isolator og hengemast skiftes ut.

– Bane Nor orienterer om at de fortsatt jobber med å identifisere bakenforliggende årsaker til hendelsene. I parallell med avklaring av årsak, foretas det ombygginger og tiltak for å gjøre anlegget mer robust, skriver direktoratet.

Har fokus på 1. februar

Gorm Frimannslund

Konsernsjef i Bane Nor, Gorm Frimannslund, sier planen fortsatt er å komme i gang igjen innen 1. februar.

Foto: Nadir Alam / NRK

Gorm Frimannslund, konsernsjef i Bane Nor, sier at de har jobbet lenge med Follobanen nå, og at de har funnet mange feil.

– Vi har funnet mange punkter som har blitt utbedret, og vi har redesignet anlegget. I tillegg utbedrer vi alle de feilene vi finner.

Nå er vi i ferd med å teste ut anlegget, slik at vi er sikre på at vi har et robust og godt anlegg når vi skal begynne å kjøre tog på det.

Hvor sikre er dere på om det blir åpning 1. februar?

– Sånn som vi nå jobber, ligger vi godt an til å bli ferdig slik at togtrafikken kan settes på igjen 1. februar. Det er den planen vi jobber etter, og det er den planen vi tror på.

Arbeidstog i Blixtunnelen

Bane Nor fortsetter arbeidet med å finne de bakenforliggende problemene i Blixtunnelen.

Foto: Bane nor

.

Tok for lang til å hente ut folk i Romeriksporten

Samtidig med redegjørelsen om Follobanen la direktoratet ut redegjørelsen om Romeriksporten.

Bestillingen kom fra samferdselsminister Jon-Ivar Nygård etter at to tog ble stående fast i tunnelen 12. desember i flere timer da de mistet strømmen. Nær 800 reisende var innesperret i timevis.

I redegjørelsen fra direktoratet legger de vekt på at tidsbruken på bergingen var for lang.

– Fra strømbruddet oppsto til de to togene ble berget til Oslo S, tok det hhv. ca. fire timer og fire timer og 20 minutter. Dette er for lang tid i lys av at togene befant seg nær Oslo, og dermed med nærhet til operative bergings- og feilrettingsressurser, skriver direktoratet.

Direktoratet peker også på kommunikasjonen mellom togleder og operativ leder/togfører.

De skriver at det er behov for forbedringer knyttet til mer konkret informasjon fra togleder til togførere om status og vurderinger, både for videreformidling til passasjerer og for at togførere/togoperatørene kan gjøre best mulige egne sikkerhetsvurderinger.

10 ansatte fra Spordrift brukte natten til å trekke nye kabler på Follobanen, på oppdrag fra Bane NOR. Dette er ett av mange arbeidslag som har stått på for å få togtrafikken i gang igjen den siste tiden.

Ansatte fra Spordrift bruker natten til å trekke nye kabler på Follobanen, på oppdrag fra Bane Nor.

Foto: Aleksander Haugdal / Bane Nor

– Kan ha negative konsekvenser

Også Jernbanetilsynet kom en redegjørelse av hendelsen i Romeriksporten i tirsdag. Der skriver direktør Erik Ø. Reiersøl-Johnsen at «hendelsen indikerer at jernbanevirksomhetene kan vie for lite oppmerksomhet omkring hendelser som gir store negative konsekvenser for de reisende, men som ikke truer liv og helse».

Tilsynet skriver videre at krav til sikkerhetsstyring «herunder sikkerhet og beredskap er godt dekket av gjeldende reguleringer».

– Vi mener at gjeldende reguleringer på området er tilstrekkelige. Utfordringen vi har sett gjennom tilsyn er at jernbanevirksomhetenes etterlevelse og forståelse av kravene kan være mangelfull, heter det i redegjørelsen fra tilsynet.

Videre skriver tilsynet at de varsler tilsyn etter at togene ble stående fast i togtunnelen i flere timer.

De to togene hadde 554 passasjerer om bord. De ble stående i fire timer før de ble hentet ut av tunnelen, og mange av passasjerene fortalte om kaotiske tilstander om bord.

– Når det gjelder hendelsen i Romeriksporten, vil vi i løpet av kort tid gjennomføre tilsyn for å undersøke Bane Nors håndtering av hendelsen med tanke på sikkerhet og beredskap og verifisere om Bane Nors beredskapsplaner ivaretar sikkerhet og beredskap på en tilfredsstillende måte, skriver Jernbanetilsynet i en redegjørelse tirsdag.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ