Hopp til innhold

11 vedtak du må ha med deg fra Arbeiderpartiets landsmøte

Enslig mindreårige asylsøkere, forsvar og Arbeidsavklaringspenger er blant sakene som har blitt behandlet på Arbederpartiets landsmøte i helgen. Her er et 11 vedtak du bør kjenne til.

Arbeiderpartiets landsmøte 2017

Partileder Jonas Gahr Støre (Ap) og nestleder Hadia Tajik har fått med seg et flunkende nytt program fra landsmøtet til Arbeiderpartiet.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Ap-leder Jonas Gahr Støre lanserte fem prioriterte oppgaver for partiet de fire neste årene da han talte under landsmøtets første dag.

  • Arbeid til alle.
  • Et trygt arbeidsliv.
  • En god skole for alle barn.
  • En trygg alderdom.
  • Et klimavennlig samfunn.

Nå har han fått med seg et rykende ferskt program som skal styre partiets retning de neste fire årene.

Her er 11 av vedtakene:

1. Forsvar

Arbeiderpartiet har ønsket å programfeste at man skal jobbe for å oppfylle målet i Nato om å bruke to prosent av brutto nasjonalprodukt på forsvar, men sterke krefter i partiet har ønsket en presisering på når man skal nå målet.

Landsmøtet vedtok at målet skal oppfylles innen ett tiår.

Opprinnelig forslag til program:
Styrke forsvarsevnen i tråd med den vedtatte langtidsplanen, og arbeide for å oppfylle Natos mål om å bruke 2 prosent av brutto nasjonalprodukt på forsvaret.

Innstilling fra redaksjonskomiteen:
Styrke forsvarsevnen i tråd med den vedtatte langtidsplanen og slutte opp om målsettingen fra NATO-toppmøtet i 2014 om at medlemslandene gradvis øker sine forsvarsbudsjetter opp mot 2 prosent av BNP innen et tiår og at nye investeringer i Forsvaret utgjør minst 20 prosent av de årlige forsvarsbudsjettene.

2. Skole

Arbeiderpartiet ønsker en lærernorm. Debatten har blant annet gått på hvilket nivå normen skal gjennomføres på, for eksempel om det skal gjelde på kommune- eller helt ned på skolenivå.

Landsmøtet vedtok at normen skal gjelde minimum på kommunenivå.

Opprinnelig forslag til program: Ansette flere lærere i skolen, blant annet ved å innføre en norm på kommunenivå for lærertetthet for de yngste elevene.

Innstilling fra redaksjonskomiteen: Ansette flere lærere, blant annet ved å innføre en norm for lærertetthet minimum på kommunenivå. Vi vil utrede utformingen for å sikre at hensynet til fleksibilitet og prioritering av skoler og elever med størst behov ivaretas. Bemanningsnormen skal i første omgang være fra 1. til 4. klasse, og ikke gå på bekostning av kvaliteten i de øvrige klassetrinn.

3. Utrede differensierte drivstoffavgifter

Arbeiderpartiet har tatt til orde for å differensiere drivstoffavgiftene slik at drivstoff blir billigere i distriktene enn for eksempel i sentrale strøk.

Dette fikk også tislutning fra landsmøtet. De vedtok det opprinnelige forslaget til program uten protester.

Opprinnelig forslag til program: Utrede bruk av fleksibel veibruksavgift som varierer med geografisk plassering og utslippsintensitet.

Innstilling fra redaksjonskomiteen: Ingen endring på opprinnelig forslag.

4. Oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja

Konsekvensutredning, og ytterste instans oljeboring, utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja har splittet Arbeiderpartiet i lang tid. AUF har gått for varig vern, mens medlemmer som nærmere fagbevegelsen har gått for konsekvensutredning og åpning.

Her gikk AUF på et tap da et flertall av landsmøtet åpnet for å konsekvensutrede petroleumsaktivitet i Nordland 6. Det betyr også at partiledelsen fikk flertall for sitt kompromiss.

Opprinnelig forslag til program: Her tok programkomiteen til orde for at partiet skal gå for partiledelsens kompromiss med varig vern av enkelte soner, en avventende holdning til andre, men samtidig åpne for konsekvensutredning på det såkalte Nordland 6.

Innstilling fra redaksjonskomiteen: Som opprinnelig forslag, men her var det dissens fra AUF.

5. Arbeidsavklaringspenger

Arbeiderpartiet vil innføre en aktivitetsreform som skal hjelpe unge som har falt ut av arbeidslivet inn igjen.

Landsmøtet vedtok aktivitetsreformen men avviste å avgrense tidsrommet man kan ha Arbeidsavklaringspenger fra dagens fire til to år. Landsmøtet vedtok å videreføre dagens fire år.

Opprinnelig forslag til program: Personer med gradert uføretrygd skal få brukt sin arbeidskapasitet. NAV får et overordnet ansvar for å sikre at det finnes jobber tilpasset denne gruppen både i offentlig og privat sektor. Kommunene får i tillegg en plikt til å sikre at denne gruppen får jobb. Kommunenes merkostnader til ordningen skal dekkes inn. Ordningen innføres for personer født i eller etter 1990.

Innstilling fra redaksjonskomiteen: Ingen endring fra opprinnelig forslag.

6. Enslige mindreårige flyktninger

Det er bred enighet i Arbeiderpartiet om at Norge skal ha en streng og rettferdig asyl- og innvandringspolitikk, men sterke krefter i partiet mener praksis har blitt for streng når det gjelder enslige mindreårige flyktninger. Striden står blant annet om fjerningen av rimelighetskravet og midlertidig opphold frem til fylte 18 år.

Etter debatten gikk landsmøtet inn for at man ikke skulle vedta lov- eller forskriftsendring, men heller endre praksis innenfor dagens regelverk. Dersom landsmøtet hadde gått for lov- elller forskriftsendring ville dette blitt oppfattet som et tap for partiledelsen.

Opprinnelig forslag til program: Praksis rundt behandlingen av enslige mindreårige flyktninger har ikke vært inntatt i det opprinnelige forslag til program.

Innstilling fra redaksjonskomiteen: Redaksjonskomiteen har kommet med et kompromissforslag som går for en endring av dagens strenge praksis rundt å gi denne gruppen midlertidig opphold. På den måten har forsøker man å unngå krav om lov- eller forskriftsendring i tråd med partileder Jonas Gahr Støres ønske.

7. Beholde K i KRLE-faget

Det har vært en debatt i Arbeiderpartiet om K-en (Kristendom, red.anm.) bør fjernes fra livssynsfaget KRLE. Nestleder Hadia Tajik og flere andre sterke aktører mener K-en bør beholdes, mens blant annet Marianne Marthinsen ønsker å fjerne bokstaven.

Det var full jubel i AUF da landsstyret med knapt flertall gikk inn for å fjerne K-en i KRLE-faget.

Opprinnelig forslag til program: Det står ikke noe spesielt om å fjerne K-en i KRLE i det opprinnelige programmet.

Innstilling fra redaksjonskomiteen: Det er ingen endringer i innstillingen fra redaksjonskomiteen, men det er en dissens som sier:

«Utvikle religions- og livssynsfaget til et mer inkluderende fag og dermed fjerne "K" fra KRLE-faget»

8. Linjeskifte i narkotikapolitikken

Arbeiderpartiet ønsker å legge om narkotikapolitikken slik at narkotika fortsatt skal være ulovlig, men der rusavhengige skal få helsehjelp og ikke straff.

Dette fikk tilslutning fra landstyret.

Opprinnelig forslag til program: Narkotika skal fortsatt være forbudt. Rusavhengige skal møtes med god helsehjelp, ikke straff.

Innstilling fra redaksjonskomiteen: Ingen endringer i forhold til opprinnelig forslag.

9. Soningsavtalen mellom Norge og Nederland

Arbeiderpartiet vil avslutte avtalen Høyre- og Frp-regjeringen har gjort om soningsplasser i Norgerhaven-fengsel i Nederland. Pengene som i dag brukes på leie av plasser i Nederland skal heller brukes til å bygge kapasitet i Norge.

Dette ble vedtatt

Opprinnelig forslag til program: Lovfeste prinsipp om at soning skal skje på norsk jord for norske statsborgere og avvikle ordningen med leie av fengselsplasser i utlandet.

Innstilling fra redaksjonskomiteen: Ingen endring fra opprinnelig forslag.

10. Fedrekvoten

Arbeiderpartiet ønsker å øke fedrekvoten, men debatten går på om økningen skal være til minst 14 uker og sørge for tredeling der én del gjøres valgfri, eller om den skal være todelt med én del til hver forelder.

Landsmøtet vedtok at fedrekvoten økes til minst 14 uker i tråd med det opprinnelige forslaget til program.

Opprinnelig forslag til program: Øke fedrekvoten til minst 14 uker, og sørge for en tredeling av permisjonstiden.

Dissens: At foreldrepermisjonen todeles med en del til hver av foreldrene. De ni ukene som er forbeholdt mor i forbindelse med fødsel, beholdes som særordning.

Innstilling fra redaksjonskomiteen: Ingen endring fra opprinnelig forslag.

11. Fradrag på fagforeningsavgiften

Arbeiderpartiet ønsker å doble fagforeningsfradraget på skatteseddelen. Det var ett av løftene partileder Jonas Gahr Støre hadde med i talen sin til landsmøtet.

Dette ble også vedtatt av landsmøtet.

Opprinnelig forslag til program: Øke fagforeningsfradraget.

Innstilling fra redaksjonskomiteen: Doble fagforeningsfradraget.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger