- Regjeringen har sviktet de mest utsatte kvinnene

Nær 1000 personer, hovedsakelig menn, er ilagt besøksforbud i Norge. – Regjeringen har sviktet totalt i forebyggingsarbeidet, kritiserer leder i Krisesentersekretariatet, Tove Smaadahl.

Tove Smaadahl

Før sommerferien kontaktet nrk.no alle de 27 politidistriktene for å få opplyst hvor mange løpende besøksforbud det var i hvert enkelt distrikt.

Svært få av dem kunne oppgi antallet med en gang fordi det ikke finnes noen egen oversikt over hvem og hvor mange som er ilagt besøksforbud.

Manglende statistikk

– Denne manglende statistikken er med på å undergrave et stort samfunnsproblem, sier Smaadahl.

Etter at 22 av 27 politidistrikter har funnet frem til hvor mange besøksforbud som var utstedt, viser det seg at Vestfold topper statistikken, etterfulgt av Agder og Oslo:

 • Vestfold: 154 besøksforbud
 • Agder: 133 besøksforbud
 • Oslo: 89 besøksforbud
 • Østfold: 87 besøksforbud
 • Rogaland: 66 besøksforbud
 • Follo: 53 besøksforbud
 • Asker og Bærum: 40 besøksforbud
 • Telemark: 35 besøksforbud
 • Haugaland og Sunnhordland: 33 besøksforbud
 • Sør-Trøndelag: ca 28 besøksforbud
 • Midtre Hålogaland: 26 besøksforbud
 • Nord-Trøndelag: 26 besøksforbud
 • Sunnmøre: ca 20-30 besøksforbud
 • Vestfinnmark: 23 besøksforbud
 • Nordmøre og Romsdal: 18 besøksforbud
 • Vestoppland: 16 besøksforbud
 • Helgeland: 15 besøksforbud
 • Sogn og Fjordane: 14 besøksforbud
 • Salten: ca 11 besøksforbud
 • Østfinnmark: 11 besøksforbud
 • Nordre Buskerud: 10 besøksforbud
 • Gudbrandsdal: 2-3 besøksforbud

(Tallene er hentet inn i slutten av mai og i juni. De omfatter både kvinner og menn, men mennene er i klart flertall. De fleste tilfellene gjelder familievold, men det er noen unntak. Hedmark, Hordaland, Romerike, Søndre Buskerud og Troms har ikke kunnet oppgi tall på hvor mange løpende besøksforbud de har.)

– Ap endret mening da de kom i regjering

Til tross for at kampen mot vold i nære relasjoner har vært et uttalt viktig område for justisminister Knut Storberget, kritiserer Smaadahl kraftig regjeringens innsats før volden er et faktum.

– Vi er ennå i reparasjonsfasen. Det er ikke gjort nok på den forebyggende siden, der har regjeringen har sviktet, mener hun.

– Vi har akkurat like mange krisesentre i dag som for fem år siden, og da Arbeiderpartiet var i opposisjon, foreslo de at staten skal stå for 80 prosent av finansieringen av krisensentrene. Nå når de er i posisjon, går de bort fra dette og mener de skal finansieres av kommunene.

Astri Aas-Hansen

Astri Aas-Hansen.

Foto: regjeringen.no, John Petter Reinertsen (Samfoto)

Dette betegner hun som horribelt.

– Flere kommuner sliter med økonomien fra før. Da er det lite som tyder på at dette blir et satsningsområde. Det er helt horribelt, raser Smaadahl.

– Høye mørketall

Statssekretær i Justisdepartementet Astri Aas-Hansen (Ap) hevder at kampen mot vold i nære relasjoner er et prioritert område i alle politidistriktene, men innrømmer at omfanget nok er større enn det som kommer frem i statistikken, og at det ennå er en vei å gå.

– Politiet er klar over at det er høye mørketall. Det er fortsatt en stor glipp mellom det man ser gjennom omfangsundersøkelser og anmeldelsestallene. Vi er et stykke på vei videre fra det at vold i nære relasjoner anses som et privat problem, men vi er ikke i mål, sier hun.

Aas-Hansen peker på opprettelsen av en familievoldskoordinator i alle politidistriktene, maler for hvordan man skal håndtere slike voldssaker og utvidet adgang til bistandsadvokat som noen av tiltakene regjeringen har satt inn.

– Samtidig må det en holdningsendring til. Vold i hjemmet eller i nære relasjoner oppleves fremdeles som skambelagt av mange, sier hun.

– Store variasjoner

Til tross for at et besøksforbud skal være hjemlet i straffeprosesslovens paragraf 222a, mener Smaadahl at det er store variasjoner for når det blir ilagt besøksforbud.

– Det er klart det blir skjønn her. Jeg har inntrykk av at kunnskapen er god nok, men lista for når man skal utsede besøksforbud, er høyst variabel. Dette dreier seg om grove kriminelle handlinger mot kvinner og barn, sier Smaadahl.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger