- Viktig å ta vare på veteranene

- Det er viktig for denne regjeringen å vise at vi tar våre veteraner på alvor, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen
Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

- Dette er mennesker som har gjort en svært viktig innsats for Norge. Forsvaret skal bidra til å sørge for at veteranene får den oppfølgningen de trenger, enten det gjelder erstatningssaker, generell rådgivning, medisinsk behandling eller støtte til å løse praktiske problemer, sier Strøm-Erichsen.

Totalt er det så langt blitt reist ti søksmål mot staten ved Forsvarsdepartementet av tidligere utenlandssoldater. Fem av søksmålene er avsluttet.

LES OGSÅ: Kampen mot Forsvaret

LES OGSÅ: Et mentalt nederlag

LES OGSÅ: Satte fyr på kroppsdeler

DEBATTÉR: Kampen mot Forsvaret

Satt i verk tiltak

- Dette er bak­grunnen for at det er satt i verk en rekke ulike tiltak for å styrke opp­følg­ingen. Det er blant annet etablert en Nasjonal militærmedisinsk poliklinikk, en egen Veteranadministrasjon med nær kontakt til de frivillige organisasjonene og et helseregister for Forsvaret, sier Strøm-Erichsen.

Hun sier også at det er blitt etablert et samarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet og Forsvarsdepartementet for å sikre at tiltak overfor veteraner er godt samordnet mellom det sivile helsevesen og Forsvaret.

- Får ikke behandlingen de fortjener

Leif Sverre Rosen, sjef, Forsvarets sanitet
Foto: NRK

Generalmajor Leif Sverre Rosen, sjef for Forsvarets sanitet, sa til NRK Dagsrevyen i fjor at soldater som tjenestegjør i utlandet, ikke kan regne med å få behandling av Forsvaret hvis de sliter med psykiske problemer i ettertid.

- Per i dag så er jeg som sanitetssjef ikke fornøyd med den oppfølgingen de får, svarte Rosen på spørsmål om FN- og NATO-soldater får god nok oppfølging.

Soldatene får god oppfølging når de er i utenlandstjeneste. Problemet oppstår når soldatene dimmiterer og forsvinner ut av Forsvaret.

Flere vil slite med kristraumer, og uten hjelp kan konsekvensene bli alvorlige.

- Vi forsøker å ikke avvise noen, men de kan ikke forvente å få den behandlingen de fortjener, sa Rosen i fjor

- Hvorfor ikke?

- Fordi vi er ikke mange nok til å ta unna det behovet som er der, sier Rosen.

Møter problemer i det sivile helsevesenet

Ved Forsvarets Veteranadministrasjon skal tidligere soldater med psykiske problemer få hjelp til å komme seg inn i det sivile helsevesenet.

Men ifølge en av Norges fremste eksperter på krigstraumer, Lars Weisæth, vil soldatene også der møte problemer.

Lars Weisæth, professor og krisepsykiater
Foto: NRK

- Det psykiske helesevesenet har nok litt kapasitetsproblemer og er strukket ganske mye som det er, fortalte Weisæth til NRK Dagsrevyen i fjor.

- Også er det jo kvaliteten, da. Hvor god utdanning og hvor stor forståelse har man for hvordan det er å ha tjenestegjort? Ikke alle leger har den militære utdanning som er en stor fordel å ha, ifølge Weisæth.

54 prosent medisinsk invaliditet

Forsvarsminister Strøm-Erichsen opplyser at det videre er etablert en særskilt erstatningsordning i forskrift om erstatning for psykiske belastningsskader som følge av tjenestegjøring i internasjonale operasjoner m.v (FOR 02-12-2004 nr. 1563). Forskriften danner grunnlag for å yte erstatning til personer som får psykiske belastningsskader som følge av tjenestegjøring i internasjonale operasjoner.

Regjeringen besluttet i 2006 at det skulle bli enklere å få utbetalt full erstatning etter forskriften. Dette ble gjort ved at endringen innebærer at maksimal erstatning utbetales allerede ved 54 prosent medisinsk invaliditet. Tidligere ble denne kun utbetalt ved 100 prosent medisinsk invaliditet. Det betyr en erstatning på inntil 6 ganger folketrygdens grunnbeløp, eller opp i mot 400 000 kroner.

Grensene ble også justert for dem som ikke har krav på full erstatning slik at også disse får en større utbetaling. Endringer ble gitt tilbakevirkende kraft slik at det ble foretatt etterbetaling der det allerede var blitt utbetalt erstatning før endringen.

- Men det er også vårt ønske å styrke gruppens stilling ytterligere. På bakgrunn av dette har det blitt etablert to arbeidsgrupper som skal vurdere ytterligere tiltak for å styrke veteraners rettigheter. Den ene gruppen, som er interdepartemental, vil særlig se på veteranenes økonomiske rettigheter. Den andre gruppen ser på arbeidsgivers ansvar og veteranenes rettigheter i forhold til Forsvaret som arbeidsgiver. Arbeidsgruppene er godt i gang med dette arbeidet, og rapporter forventes i løpet av våren, sier forsvarsministeren.

Vil ikke kommentere enkeltsaker

- Jeg vil ikke kommentere enkeltsaker konkret, men kan generelt si at hvert krav blir underlagt en konkret og individuell behandling. Erstatningsoppgjør i denne type saker har både blitt foretatt uten at det har blitt reist søksmål, før hovedforhandling dersom søksmål er reist, og under hovedforhandling når saken har kommet inn til domstolene, sier Strøm-Erichsen.

- Saken forlikes på det tidspunkt vilkårene for erstatning er klargjort og oppfylt. I enkelte tilfeller vil slik klargjøring først foreligge tett opp til eller under hovedforhandling.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger