Reineierne hevder de ble tilbudt 5000 kroner per vindturbin i møte med vindkraftutbygger

Konflikten rundt landets største vindkraftutbygging fortsetter. – Vi ble presentert et pengebeløp som kompensasjon på 5000 kroner per vindturbin. Det blir ikke aktuelt, sier reineier etter forhandlingsmøtet med Eolus Wind.

Torstein Appfjell i bildet, i området ved Øyfjellets anleggsarbeid

Leder i Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt, Torstein Appfjell sier han er tvilende til om de vil komme til enighet med Eolus Wind om flyttleia for rein på Øyfjellet.

Foto: Biret Ravdna Eira / NRK

Vindkraftutbygger Eolus Wind og Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt kom ikke fram til enighet etter et fire timer langt forhandlingsmøte i Mosjøen.

En avtale som sikrer flytting av rein til og fra vinterbeitene.

Det var i fjor at det svensk-tyske vindkraftselskapet Eolus fikk grønt lys fra NVE til å bygge 72 vindturbiner i Vefsn, midt i flytteveiene til om lag 2000 rein.

I vår har konfliktene stått i kø. På den ene siden står det svenskeide selskapet Eolus Vind. På den andre reineierne i Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt.

Da Eolus Wind fikk konsesjon var forutsetningen at de fikk til en avtale om sameksistens med reindriftsnæringa. Mens reineierne mener prosessen har vært uryddig, mener vindkraftutbyggeren de har strukket seg langt for å komme reineierne i møte.

Tidligere i sommer blokkerte aksjonister anleggsveien opp til vindkraftanlegget.

– Latterlig tilbud

Etter forhandlingsmøtet i Mosjøen konstaterer leder Torstein Appfjell i Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt at partene står langt fra hverandre.

Appfjell oppsummerer det som kom ut av møtet slik:

– Ingenting.

– En liten endring i dag var at vi fikk presentert et pengebeløp som kompensasjon på 5000 kroner per vindturbin. Det er ingen avtale vi kan gå inn på, sier han.

Med 72 vindturbiner skulle det bli et beløp på 360.000 kroner. Appfjell kaller beløpet latterlig, og antyder at partene står lengre fra hverandre nå enn noensinne.

– Utbygger innrømte at de ikke så noen løsning. Da vil jeg minne om at det er utbygger som er pålagt skal komme med løsningene, ikke oss, sier Appfjell.

NRK har spurt Eolus Wind om summen på 5000 kroner per vindturbin er riktig.

Byggeprosjektleder Ørjan Thorstensen i Eolus Wind sier til NRK at selskapet ikke ønsker å kommentere hva som ble diksutert under møtet.

Tidligere har det også kommet kritikk av utredningsarbeidet, som er mye av bakgrunnen for kritikken fra Appfjell og Jullen-Njaarke. De mener det ikke er gjort en god nok jobb for å sikre at de har mulighet til å flytte reinflokkene mellom beitene i områdene.

Forhandlingsmøte mellom Eolus Wind og Nillen-Njaarke reinbeitedistrikt i Mosjøen

Vindkraftmotstandere var møtt opp foran hotellet i Mosjøen hvor forhandlingsmøtet fant sted.

Foto: Tor Evensen

Tvilende til enighet

Denne uka ble det kjent at Fosen Vind må betale 90 millioner kroner i erstatning til reineierne på Fosenhalvøya i Trøndelag etter at reindriftsamene mister store landområder for alltid.

Advokat Pål Gude Gudesen representerer Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt i denne saken. Han mener tilnærmingen fra utbyggeren er urimelig.

– Det eneste reinbeitedistriktet reellt krever, er at flytteleien gjennom området skal sikres. Det er ikke et urimelig krav. Det er et direkte krav etter konsesjonsvedtaket og et vilkår for utbyggingen, sier han.

Appfjell er ikke sikker på hva som blir veien videre. Han håper Eolus Wind kan komme med konkrete forslag til avbøtende tiltak, slik at de kan opprettholde flyttleien for reinsdyrene.

Advokat Pål Gudesen

Advokat Pål Gudesen forventer at Eolus Wind kommer med mer konkrete forslag til forhandlingsbordet.

Foto: Dalan advokatfirma

– Utbygger må komme med noen reelle forslag. Det er ikke bare overfor reinbeitedistriktet de har denne forpliktelsen. Til syvende og sist må departementet ta stilling til eventuelle avbøtende tiltak, sier Gudesen.

NVE har videresendt en klage fra reinbeitedistriktet til Olje- og energidepartementet. Denne klagen skal de ta stilling til. Appfjell og advokaten har tidligere varslet at det kan bli aktuelt å ta saken til retten.

– I første omgang må departementet prøve å løse dette, men uavhengig av det blir det nok en rettslig prøv.

Eolus Wind: – Ønsker å få mer håndfasthet om tiltak

Utbyggingen av Øyfjellet vindpark pågår. Her fra mai 2020.

Bilder fra anleggsområdet, tatt ved månedsskiftet april-mai.

Foto: Ole Henrik Kappfjell

Byggeprosjektleder Ørjan Thorstensen Rosvold i Eolus Wind beskriver dialogen i dagens møte som god.

– Det ble litt diskusjon om prosessen så langt, så hadde vi et forsøk på å komme oss videre. Vi har ikke diskutert noe direkte praktiske løsninger til avbøtende tiltak, det har vært på et mer overordnet nivå.

Rosvold sier at de nok burde ha fått diskusjonen mer på et nivå med håndfaste tiltak.

– Det er utfordrende når vi har ulike oppfatninger av hva som vil fungere og ikke. De viser i dag til at det ikke har vært noe særlige håndfaste forslag som er presentert. Vi har jo en

Ørjan Thorstensen Rosvold, byggeprosjektleder Eolus Wind

Byggeprosjektleder Ørjan Thorstensen i Eolus Wind sier de ønsker en dialog med reinbeitedistriktet om mer håndfaste forslag til avbøtende tiltak.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

rapport fra Protect Sapmi som presenterer noen avbøtende tiltak. Det kommer også frem at det er en viss usikkerhet i om disse tiltakene vil fungere, eller ikke.

Rosvold sier at de ønsker en noe større sikkerhet for om et tiltak fungerer, før det kan være aktuelt å investere store summer i slike tiltak.

– Er dere interessert i nye møter med reinbeitedistriktet fremover eller må dette til retten?

– Vi vil selvfølgelig prøve å finne en løsning utenfor rettssystemet. Vi ønsker å ha en fortsatt dialog med reinbeitedistriktet og håper det kommer mer ned på en håndfast nivå i neste runde.