Hopp til innhold

Større satsing på psykiatri

Helse Møre og Romsdal legg neste år opp til ein større aktivitetsauke innan psykiatrien enn i resten av helseføretaket. Det går fram av det førebelse forslaget til budsjett for 2021. Aktivitetsauken i psykiatrien blir på 13,6 prosent, medan den somatiske aktiviteten skal aukast med 2,9 prosent. Psykisk helsevern får ein auke i budsjetta på 11 millionar kroner. Talet på såkalla forsterka plassar i sikkerheitspsykiatrien skal aukast frå seks til ni.