Hopp til innhold

To leger jobbet for fem - overlege Margrethe (43) mener mange strekker seg lenger enn de bør

For å få sommeren på Sørlandet sykehus til å gå opp, delte to leger en turnus ment for fem. – Forsvarlig, mener sykehusledelsen.

Overlege Margrethe Espegren

MANGLER LEGER: – Helsevesenet er for avhengig av at legene strekker seg, sier overlege Margrethe Espegren.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

I løpet av fire uker jobbet de to legene 14 døgnvakter hver. I tillegg arbeidet de på dagtid.

Legene er en del av en gruppe høyt spesialiserte radiologer.

Arbeidsbelastningen disse hadde i sommer, har fått andre leger og tillitsvalgte ved sykehuset til å reagere.

Margrethe Espegren, overlege ved avdelingen, lurer på hva som skjer hvis legene setter foten ned.

Nina Føreland, organisasjonsdirektør ved Sørlandet sykehus, mener på sin side at sommerens arbeidsplan var forsvarlig.

  • NRK har gjennom flere artikler satt søkelyset på belastninger i legeyrket og legeoppropet #legermåleve. Avtalene om arbeidstid for leger gjør det mulig for legene å jobbe langt mer enn såkalt «normalarbeidstid».
Leger frykter de skal bli alvorlig syke av lav bemanning og høyt arbeidspress.

Leger frykter de skal bli alvorlig syke av lav bemanning og høyt arbeidspress. Se debatten med Fredrik Solvang.

Legene strekker seg

Legene strekker seg langt, ifølge Espegren. Noen lenger enn de burde, av lojalitet overfor pasienter og kolleger.

Det sier noe om dedikasjonen. Leger har et glødende engasjement for faget sitt, og de ønsker å bruke kompetansen sin der det trengs.

Espegren mener det fra ledelsen blir løpende vurdert om arbeidstiden er en risiko for pasientsikkerheten.

Om det blir gjort like gode vurderinger med tanke på legene, er hun mer usikker på.

Slitne leger

IKKE NOK: Flere studieplasser innen medisin er bra, men ikke nok for å løse dagens legemangel, mener overlege Margrethe Espegren. For tiden det tar fra en fersk student går inn døren på universitetet, til helsevesenet har en ferdig spesialist i andre enden, er over 12 år.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

«Hjemmevakt»

Nina Føreland mener at arbeidsplanen for de aktuelle spesialistene var forsvarlig i sommer. Hun begrunner det med at det var en hjemmevaktordning med få utrykninger.

Føreland presiserer at arbeidsplanen ble laget i dialog med de berørte legene.

NRK er kjent med at i alle fall en av legene har hatt et ikke ubetydelig antall uttrykninger på sine vakter, med mange aktive timer og kompliserte inngrep. Har Sørlandet sykehus evaluert arbeidstidsløsningen som ble valgt for denne gruppen i sommer?

– Ja, vi har gjennomført evaluering av sommeren 2023 som legges frem for foretaksledelsen i oktober, opplyser Føreland.

Nina Føreland

SER BELASTNINGEN: – Jeg er også bekymret for at mange av våre leger har veldig høy arbeidsbelastning i perioder. Det gjelder særlig ved akutt sykdom og ferieavvikling, sier organisasjonsdirektør Nina Føreland ved Sørlandet sykehus. Hun forklarer at sykehuset nå jobber mer målrettet med å rekruttere og beholde helsepersonell.

Foto: Lars Hægeland / NRK

Hun kan ikke kommentere innholdet i evalueringen før saken er gjennomgått med ledelsen og tillitsvalgte.

Føreland opplyser at leder har regelmessig dialog med legene om vaktordningen.

Selv om den er sårbar, er den forsvarlig og vurdert i forhold til pasientsikkerhet, sier hun.

Men direktøren medgir at situasjonen er utfordrende. På Sørlandet erfarer de at det er blitt vanskeligere å rekruttere og beholde helsepersonell.

I august hadde Sørlandet sykehus 70 ledige overlege-stillinger.

– Vi ser at mange unge leger ønsker en mer familievennlig arbeidssituasjon. Det kan være utfordrende i forhold til vårt behov for å dekke vaktberedskap.

Les også Kjæreste Maiken

Stig Amundrud

Sårbart

De tillitsvalgte på foretaksnivå var ikke involvert i avtalene som ble inngått mellom legene og ledelsen ved sykehuset.

Det forklarer Cecilie Lunden Gundersen, foretakstillitsvalgt for Legeforeningen ved Sørlandet sykehus.

Avtalen gikk nemlig ut på at de aktuelle legene sa seg villige til å ta vaktene til dem som var på ferie.

Slitne leger

OVERTID ER FRIVILLIG: Cecilie Lunden Gundersen, foretakstillitsvalgt for legene ved Sørlandet sykehus, sier at all overtid i utgangspunktet er frivillig.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Gundersen påpeker at de frivillige løsningene i dette konkrefte tilfellet, var av et slikt omfang, at hun burde vært koblet inn.

Hun mener at sommerens løsning var sårbar.

– Hvis da den ene blir syk, og man står alene igjen, da er det veldig skjørt.

Mathias Leo Kanold er plasstillitsvalgt for leger i spesialisering på avdelingen hvor de omtalte spesialistene jobber.

Han er svært bekymret for konsekvensene av underbemanningen.

Selv er han i innspurten av sin spesialistutdanning og han kjenner seg igjen i det arbeidspresset mange kollegaer har fortalt om den senere tiden.

Det er lange vakter, det er ofte vakter og vaktene er veldig tunge. Det er lite hviletid.

Slitne leger

BEKYMRET: Tillitsvalgt Mathias Leo Kanold er selv i innspurten av sin spesialisering. Da er en vanlig vakt 19 timer, og han er alene lege på jobb deler av kvelden og gjennom natten. Her er han sammen med overlege Margrethe Espegren.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Egne avtaler for leger

Legeforeningen har inngått andre avtaler om arbeidstid for legene enn det som gjelder for arbeidstakere ellers.

Legene har alltid hatt unntak fra Arbeidsmiljøloven, ifølge Legeforeningen. De har jevnlige medlemsundersøkelser om arbeidstid.

President, Anne-Karin Rime, er godt kjent med at legene har høy arbeidsbelastning. Hun mener at utfordringer med å rekruttere leger har gjort arbeidshverdagen enda mer krevende.

Vi har i forhandlinger med arbeidsgiverforeningen Spekter strammet inn, og konkretisert bestemmelsene om arbeidstid de senere årene.

President i Legeforeningen, Anne-Karin Rime

ULIK KAPASITET: President i Legeforeningen, Anne-Karin Rime, påpeker at leger, som andre, har ulik arbeidskapasitet. - Noen vil og kan gå ekstravakter, mens andre har ikke kapasitet til det. Men vi trenger alle legene i arbeidslivet, og at alle vil utgjøre en forskjell for dem som trenger helsehjelp.

Rime presiserer at avtalen om legenes arbeidstid ikke fritar den enkelte leges arbeidssted fra å vurdere hva som er forsvarlig.

Det er ikke et valg om lov- og avtaleverk skal følges. Alle har krav på et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, også leger.

Arbeidstilsynet: – Overtid i sykehusene er et kjent, nasjonalt problem

NRK har fått innsyn i en oversikt over tilsyn gjort av Arbeidstilsynet med arbeidstidsordninger i såkalte «sykehustjenester». Innsynet viser at det er brudd på ordningene i tre av fire tilfeller.

Ida Aagaard, seksjonsleder i Arbeidstilsynet, sier at høy arbeidsbelastning og økt bruk av overtid i sykehusene er et kjent nasjonalt problem. Antageligvis med sammensatte årsaker.

Hun understreker at det er arbeidsgiver som har ansvaret for et forsvarlig arbeidsmiljø, og at de ikke er i tvil om at sykehuset er kjent med dette ansvaret.

Hvordan vurderer dere risikoen for overbelastning i perioder?

Vi vet at brudd på arbeidstidsbestemmelsene kan få konsekvenser for arbeidstakerne både på kort og lang sikt.

Ida Aagaard, seksjonsleder i Arbeidstilsynet

VELKENT PROBLEM: Ida Aagaard, seksjonsleder i Arbeidstilsynet, opplyser at de ved flere anledninger vært involvert i saker knyttet til arbeidstidsordninger, både i helsesektoren og i andre typer virksomheter.

Foto: Arbeidstilsynet

Hun sier at for eksempel søvnunderskudd kan gå ut over sikkerheten på arbeidsplassen. Ifølge forskning kan lange arbeidsdager øke risikoen for ulykker eller feilhandlinger.

Konkret kan arbeidstid over åtte timer gi en økt risiko for ulykker på rundt 50 prosent, og tilsvarende over 12 timer på rundt 100 prosent. Hvis arbeidsoppgavene er risikofylte, er faren for helseskade og arbeidsulykker stor.

– Skamfullt å ikke klare det

Da Margethe Espegren kom til Sørlandet sykehus som nyutdannet spesialist i radiologi i 2020, begynte hun i en stilling som overlege.

Hun jobber med røntgen, CT og ultralyd. Sammen med legekolleger stiller hun diagnoser slik at pasienter får rett behandling.

Selv om det gjelder liv og død, og det er pasienter som skal ha hjelp, så kjenner man at «nå kan ikke jeg klare det lenger».

Slitne leger

KOLLEGASTØTTE: Overlege Margrethe Espegren setter pris på støtten fra kolleger i sykehuset og tilrettelegging fra nærmeste leder. – Uten støtte fra mine gode kolleger, hadde jeg neppe jobbet som lege i dag.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Hun forteller at hun trodde arbeidslivet skulle bli lettere da hun var ferdig som spesialist. Men hun erfarte å bli sliten og syk. I dag har hun fått en tilpasset turnus.

Jeg tror at jeg og mange leger har veldig mye av identiteten knyttet til jobben vår. Det var veldig skamfullt for meg selv å ikke klare det lenger.

Overlegen i Kristiansand har tenkt mye på selvmordet til den unge legen som førte til legeopprør - og hun spør seg hva som vil skje hvis legene begynner å sette grenser for seg selv.

Nå støtter Espegren #legermåleve.

– Slitne leger som ikke er trygge der de er, og som ikke får tid og rom til å utøve jobben sin, er ikke gode leger for pasientene sine.

#legermåleve Ida Marie (42) står i spissen for opprøret

Ida Marie Ringerud ser på mobilen sin hvor hun har fått mange historier fra kolleger.

Flere saker fra Innlandet