Hopp til innhold

Staten vurderer å anke ulvedom til Høyesterett

WWF vant onsdag saken mot staten. Det kan få store konsekvenser for norsk rovdyrpolitikk. Staten vurderer å anke dommen til Høyesterett.

To ulver felt i Stor-Elvdal

SKUTT: Denne ulven ble skutt vinteren 2016/17 i Stor-Elvdal.

Foto: Statens naturoppsyn

Staten vet ennå ikke om de anker, men blir tydelig oppfordra til nettopp det av en av organisasjonene som bisto dem i rettssaken - Norges Bondelag.

– Vi forventer at avgjørelsen vil bli anket til Høyesterett, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

– Sårt tiltrengt

Et flertall i Borgarting lagmannsrett slo onsdag fast at fellingen av ulveflokkene Julussa og Osdalen i 2018 var ulovlig. De 16 dyra ble skutt utenfor ulvesona.

I den 79 sider lange dommen heter det:

«Lagmannsretten har kommet til at reviravgjørelsene 1. desember 2017 og 7. februar 2018 er ugyldige som følge av rettsanvendelsesfeil. For disse avgjørelsene har anken ført frem.»

– Dette er en sårt tiltrengt seier for ulven og for naturen. Vi mister hvert eneste år mer og mer natur som det er kritisk viktig at vi tar vare på, på grunn av de truede dyreartene i Norge, sier Karoline Andaur, fungerende generalsekretær i WWF, Verdens Naturfond, til NRK.

Staten vurderer å anke

Ansvarlig statsråd, klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V), sier til NTB at han ikke avviser at dommen kan bli anket til Høyesterett, men sier det fortsatt er for tidlig å ta stilling til ankespørsmålet.

– Dommen er lang og omfattende, og siden lagmannsretten har kommet til en annen konklusjon enn tingretten, vil jeg sammen med statens prosessfullmektig gå igjennom dommen nøye før jeg kommenterer den nærmere, sier Rotevatn til NTB.

Delvis seier mot staten

WWF gikk høsten 2017 til søksmål mot Klima- og miljødepartementet. De mente den norske rovdyrforvaltningen strider med Grunnloven, Naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen.

Søksmålet kom fordi regjeringa den høsten ga grønt lys for felling av 12 streifulver (ikke medlem av familierevir) utenfor ulvesonen, og i tillegg to ulveflokker med til sammen 16 dyr.

Lagmannsretten mener ikke at fellinga av de 12 streifdyrene var ulovlig.

Dyrevernerne tapte saken i Tingretten, og anket. Nå har de altså delvis seiret mot staten, ved Miljø- og klimadepartementet, i Lagmannsretten.

Og det er ikke bare staten som er tapere i denne saken.

Staten hadde såkalt partshjelp av organisasjonene Norges Skogeierforbund, Norskog og Norges Bondelag.

Konsekvenser for rovdyrpolitikken

Staten og organisasjonene må betale WWF sine saksomkostninger på 430 000 kroner i Lagmannsretten, og i tillegg 240 000 kroner fra Tingretten.

WWF sin seier kan få stor innvirkning på norsk rovdyrpolitikk. Dommen kan føre til at regjeringa og Stortinget nå må gå en runde på hvor mye ulv som kan felles.

WWF forventer at dommen vil føre til endringer i hvordan staten forvalter ulvestammen.

– Dommen fra lagmannsretten er svært lang og omfattende. Nå skal vi gå grundig gjennom den for å forstå rettens syn og hva alle implikasjonene av den vil bli, sier Karoline Andaur.

Generalsekretær i WWF Karoline Andaur.

Karoline Andaur, fungerende generalsekretær i WWF Verdens naturfond.

Foto: Ivan Tostrup / WWF Verdens naturfond

– Med denne dommen, så bruker de naturmangfoldloven paragraf 18c som en begrunnelse for at staten har brukt loven feil. Den samme paragrafen har blitt brukt for å begrunne skyting av ulv innenfor ulvesonen. Vi håper nå dette fører til at man ikke kan bruke denne paragrafen til å skyte flokker, sier Andaur.

Norges Bondelag understreker i en pressemelding at WWF ønsket at Lagmannsretten skulle avgjøre om forvaltningen må endres, fordi de mener bestandens overlevelse ble truet av vedtakene, og at WWF ikke fikk medhold i dette.

Lars Petter Bartnes

Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag.

Foto: NORGES BONDELAG

Dagens forvaltning gjør ikke at bestandens overlevelse er truet, og vi er fornøyd med at dommen slår fast at dette ikke er tilfelle, sier leder Bartnes i Norges Bondelag.

Rovviltnemdleder er glad over dom

Øyvind Solum er leder for rovviltnemnda for Oslo, Østfold og Akershus, og er innvalgt som fylkestingspolitiker for MDG i Akershus. Han var med i behandling av de nevnte sakene og gikk mot vedtaket om felling av flokkene. Han synes dommen er gledelig.

Øyvind Solum

Øyvind Solum er leder for rovviltnemnda for Oslo, Østfold og Akershus.

Foto: Nadir Alam / NRK

Jeg vil gratulere WWF med å ha stått løpet såpass langt. Det har tatt lang tid, og samtidig er dette også helt i tråd med hva jeg som representant for MDG fremmet i rovviltnemnda i forbindelse med akkurat den saken, sier Solum.

Han sier han advarte nemda mot å fatte det han mente kunne være ett ulovlig vedtak.

– Jeg påpekte nettopp at vi kunne risikere at dette var ulovlig vedtak fordi man litt for ensidig pekte bare på bestandsmålet, og i litt for liten grad egentlig så at vi faktisk har fallende bestander når vi ser Norge og Sverige i sammenheng.

Siri Martinsen, NOAH

Leder Siri Martinsen i NOAH.

Foto: Robert Hansen / NRK

Organisasjonen NOAH, som kjemper for dyrs rettigheter, er også glade for at lagmannsretten i dag ga WWF medhold i at skyting av to ulveflokker med tilhold delvis utenfor ulvesonen var ulovlig.

– NOAH har fulgt saken tett, og vi stevner selv staten for skytingen av flokker innenfor ulvesonen. Slettås-flokken ble skutt i 2019, og Letjenna-flokken ble ødelagt av årets jakt – med begrunnelser som overhodet ikke henger sammen med den strenge beskyttelsen av ulv som Bernkonvensjonen krever, sier leder Siri Martinsen i NOAH.

Flere saker fra Innlandet

Anna Reistad på Volt CC HAmar

Ekspertanes tips for smart bruk av feriepengane