Til sak mot staten: – Norsk ulvepolitikk blir verre og verre

Verdens naturfond mener Staten bryter både norsk lov og internasjonale avtaler i ulvepolitikken. I dag møtes de i retten.

Ulver skutt i Rendalen

SKUTT: Disse to ulvene ble skutt i et ekstraordinært uttak i Rendalen i Hedmark nylig.

Foto: Statens naturoppsyn

WWF gikk høsten 2017 til søksmål mot Klima- og miljødepartementet fordi de mener norske rovdyrforvaltningen strider med Grunnloven, Naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen.

Les om saken her: Rettssak om norsk ulvepolitikk

Det hele startet med at regjeringa høsten 2017 ga grønt lys for felling av 12 ulver utenfor ulvesonen og i to revir i Hedmark med 16 dyr.

WWF tapte saken og mandag starter ankesaken i Borgarting lagmannsrett.

– Undergravde loven

Ingrid Lomelde

TIL SAK: Ingrid Lomelde og WWF går til sak mot Staten.

Foto: Ivan Tostrup

– Vi gikk til sak fordi staten brukte en unntaksbestemmelse i loven for å skyte ulven i et så stort omfang at det undergraver selve grunnlaget for loven om at vi skal ha en levedyktig ulvestamme, sier talsmann i WWF, Ingrid Lomelde.

Hun mener at dette er en svært prinsipiell viktig sak som har blitt stadig viktigere.

– Grensene for norsk naturforvaltning har blitt flyttet år for år for å tillate økt jakt på vårt mest truede pattedyr, hevder hun.

Lomelde mener norsk ulveforvaltning har gått fra vondt til verre etter saken var oppe i tingretten.

– Grensene flyttes hele tida. Den saken vi klaget inn var første gangen det ble vedtatt å skyte ulvefamilier som ikke hadde gjort noen skade eller utgjorde noen trussel. 2018 var første gangen Staten tillot å skyte hele ulvefamilier innenfor ulvesonen. Det hadde vært helt uhørt tidligere. Nå vurderer de å skyte grenseflokker sjøl om svenskene ber oss ikke om å gjøre det, sier Lomelde.

Bestandsmålet nådd

–Stortinget har satt et bestandsmål om 4-6 valpekull i Norge hvert år. Det var fem helnorske kull i 2018, og det var 64-66 ulver i Norge i 2018 i tillegg til seks grensekull. Viser ikke det at regjeringa bare oppfyller loven?

– Nei det gjør ikke det. Regjeringa forpliktelse er først og fremst å følge det primære vedtaket som Stortinget har fattet, at vi skal ha en levedyktig stamme av ulv i norsk natur. Så har Stortinget i etterkant vedtatt et bestandsmål. Det gjelder kun om det ikke strider mot hovedformålet i loven, hevder Lomelde.

– Ikke i strid

Regjeringsadvokat Asgeir Nygård avviser påstandene fra WWF.

– Staten mener de aktuelle vedtakene om lisensfelling fra vinteren 2017-2018 er i samsvar med lovens vilkår for lisensfelling av ulv og er i tråd med føringene et bredt flertall på Stortinget har gitt. Saken gjelder lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen, der terskelen for uttak skal være lavere enn innenfor sonen.

Han mener at den sørskandinaviske ulvebestanden er så stor at den tåler bestandsregulering i form av lisensfelling.

– Formålet med lisensfellingen var dels å avverge skader på dyr i beiteprioriterte områder og dels å ivareta hensynet til andre offentlige interesser av vesentlig betydning. Staten mener tingretten korrekt konkluderte med at vedtakene var gyldige, og vi ser frem til å presentere statens syn på nytt for lagmannsretten.

Flere saker fra Innlandet