Hopp til innhold
Info fra NRK

NRKs rapporter for 2020

Her finner du NRKs årsrapport og årsregnskap, NRKs allmennkringkasterregnskap, NRKs klima- og miljørapport og NRKs rapport om arbeid for likestilling og mot diskriminering.

Gjennom årsrapporten, årsregnskapet og allmennkringkasterregnskapet samt klima- og miljørapporten gis et bredt innblikk i NRKs virksomhet i 2020.

Les rapportene som gir et bredt innblikk i NRKs virksomhet gjennom det spesielle året 2020.

Foto: NRK

Snarveier til 2020-rapportene:

«Et utrolig år.»

«Et utrolig år.» - slik oppsummerer kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen året 2020 i NRKs årsrapport og årsregnskap:

«I NRK har vi i mange år jobbet systematisk med å bli en organisasjon som skal håndtere uforutsigbarhet og være gode på raske endringer og omstilling. De plutselige og gjennomgripende konsekvensene av pandemien og nedstengingen av landet ble en voldsom stresstest av disse egenskapene. For NRK og for alle andre.»

Eriksen peker videre på at NRKs oppdrag og rolle som samlende fellesarena blir ekstra viktig i krisetid. Aldri har NRK målt et bedre omdømme hos publikum enn i 2020.

«Publikums bruk av NRKs innhold og tilliten de har vist oss i pandemiåret 2020, tyder på at vi i stor grad har klart å oppfylle forventningene som folk i Norge har hatt til oss i denne spesielle tiden.», skriver kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen.

Dette er 2020-rapportene

Gjennom årsrapporten og årsregnskapet, allmennkringkasterregnskapet, NRKs klima- og miljørapport samt rapporten om NRKs arbeid for likestilling og mot diskriminering i 2020 gis et bredt innblikk i virksomheten og dokumentasjon på hvordan NRK har svart på oppdraget som allmennkringkaster i året som gikk.

NRKs årsrapport og årsregnskap

NRKs årsrapport, inkludert NRKs økonomiske oversikt og regnskap for foregående år, leveres til NRKs generalforsamling som er Kulturdepartementet ved kulturministeren.

Rapporten inneholder NRKs oppsummering av innholdsproduksjonen i året som gikk, resultat og nøkkeltall for de fire siste årene, styrets årsberetning og årsregnskapet for det foregående året.

Les: NRKs årsrapport og årsregnskap 2020 (PDF)

Allmennkringkasterregnskapet

Hver vår leverer NRK en rapport til Medietilsynet om hvordan oppdraget som allmennkringkaster har vært utført i det foregående året - Allmennkringkasterregnskapet.

Medietilsynet er tilsynsorgan for NRK etter kringkastingsloven. De kontrollerer derfor om NRK innfrir sitt samfunnsoppdrag slik det er definert gjennom NRK-plakaten, NRKs vedteker og utfyllende bestemmelser.

Her kan du lese dokumentene som utgjør allmennkringkasterregnskapet for 2020:

NRKs klima- og miljørapport

NRKs klima- og miljørapport viser hvordan NRK jobber med å redusere sitt klima- og miljøfotavtrykk samt fremme grønn produksjon.

En del av rapporten er NRKs klimaregnskap for 2020.

Les: NRKs klima- og miljørapport (PDF)

Rapport om NRKs arbeid for likestilling og mot diskriminering i 2020

Fra og med 2020 ble alle virksomheter i Norge pålagt å avgi en rapport om hvordan de jobber for likestilling og mot diskriminering. Via rapporten "Arbeid for likestilling og mot diskriminering i NRK 2020" gis innsikt i hvordan NRK har arbeidet med dette.

Aktivitets-og redegjørelsesplikten (ARP) stiller krav om hvordan arbeidsgivere må jobbe for å fremme likestilling og hindre diskriminering.

Denne NRK-rapporten gir både en innføring i lovkravene, en redegjørelse av NRKs verdier og fundamentet for likestillings- og mangfoldsarbeidet, strategier, status for likestilling og mangfold i NRK i 2020, hvordan det arbeides med dette i NRK og planene for 2021.

Les rapporten: Arbeid for likestilling og mot diskriminering i NRK 2020

Samleside: Alle NRK-rapporter helt tilbake til landsplan for kringkasting i Norge (1930) og fram til i dag er å finne via lenker du finner på samlesiden nrk.no/aarsrapport/.