Normal

Norge vil ikke diskutere omstridt oljevirksomhet med andre land

De nye oljeanslagene øker det internasjonale presset mot norsk Svalbard-politikk.

Songa Enabler

Russland har protestert mot oljeboringen i lisensen som Statoil skal bore i Korpfjell- prosjektet i sommer. Boringen med Songa Enabler vil bli den nordligste på norsk sokkel.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

– Det er norske myndigheter alene som forvalter ressursene på norsk kontinentalsokkel. Av den grunn er det ikke aktuelt å ta kontakt med andre lands myndigheter for å konferere om åpning av områder for petroleumsvirksomhet, sier Frode Overland Andersen, kommunikasjonssjef i utenriksdepartementet.

Oljedirektoratets nye anslag om store oljeforekomster ved Svalbard kan føre til ny internasjonal konflikt om områdene rundt øygruppen.

Norge får ikke støtte i virksomheten

– Det kan tenkes at Storbritannia, Nederland, USA og andre land blir tøffere mot Norge, sier seniorforsker Arild Moe ved Fridtjof Nansens Institutt.

Han har fulgt utviklingen av olje- og gass i Nordområdene i flere tiår.

Ingen land bestrider at Norge har forvaltningsretten i havområdene rundt Svalbard, men Norge er isolert internasjonalt i sitt syn om at Svalbardtraktaten ikke gjelder for kontinentalsokkelen.

Arild Moe

– Hvis oljeindustrien finner dette kjempeinteressant, vil også det politiske presset bli større mot Norge, sier seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt, Arild Moe.

Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / Scanpix

Svalbardtraktaten har bestemmelser om likebehandling fra de 42 land som har skrevet under på avtalen. Hvis den skal anvendes på sokkelen, betyr det at Norge ikke kan favorisere norske selskaper der.

Russland har allerede protestert kraftig mot norsk politikk. I en krass formell note til det norske utenriksdepartementet 3. mars i fjor, ble det hevdet at tre blokker strekker seg inn i et område der Svalbardtraktaten gjelder.

Frode Overland Andersen

Kommunikasjonssjef i utenriksdepartementet, Frode Overland Andersen.

Foto: Pressefoto / UD

– FNs havrettskonvensjon gir kyststaten suveren rett til å utnytte naturforekomster på kontinentalsokkelen. Norges sokkel i nord strekker seg fra Fastlands-Norge opp til og forbi Svalbard. Dette er i tråd med anbefalingen Norge fikk fra Kontinentalsokkelkommisjonen i 2009, sier kommunikasjonssjef i utenriksdepartementet. Frode Overland Andersen.