Hopp til innhold
Bilder fra Statens naturoppsyn

Odd Bjørnar sæjhta sov aamhtesem ENsne pryövedh

Båatsoebårran Odd Bjørnar Bjørkås gïjre lea tjaebpemes tïjje abpe jaepesne. Læjhkan tjåejjeste åtnah gosse jïenehke daelvielaanteste Sveerjesne suehpedslaantese Jijnjevaeresne Lijren tjïeltesne jåhta.

Oppdatert Fosen

Fovse-akšunisttat eai dubmejuvvon

– Vuoitu demokratiija ja riektestáhta dáfus, dadjá okta advokáhtain.

Fosen aksjonister på gulvet inne på OED.

Háliidit sáhkohit Fovse-akšunisttaid 6000 ruvnnuin

­

Fosen aksjonister på gulvet inne på OED.

Vil gje Fosen-aksjonistane 6000 kroner i bot

Aksjonistane er tiltalt etter at dei ikkje godtok bøtene dei fekk for å okkupere lobbyen i Olje- og energidepartementet.

Ingvild Kjerkol på årsmøtet til Trøndelag Ap

Trøndelag Ap vil at utvikling av fornybar kraft skal skje i dialog med reindrifta

Til fylkesårsmøtet i Trøndelag har Trondheim Ap levert inn forslag for å verne om samar sin rett til å utøve sin kultur.

Fosen-slottet

Fovse-akšunisttat demonstrerejedje Šloahta luhtte

Akšunisttain leat ođđa gáibádusat. Earret eará gáibidit ahte boazosámit Fovses Trøndelágas ožžot eatnamiid ruovttuluotta.

Fosen-aksjonister i Oslo tingrett.

Ávvu diggelanjas maŋŋágo vihtta áššáskuhttima gessojedje ruovttoluotta: – Stuorra geahpádus

­

Fosen-aksjonister i Oslo tingrett.

Full jubel i rettssalen då tiltalen mot fem av Fosen-aktivistane blei trekt: – Eg er utruleg letta

Rett før energiminister Terje Aasland skulle gje si vitneforklaring i retten trekte aktor tiltalen mot fem av Fosen-aktivistane.

Reinpåkjørsel på Meråkerbanen

Tog kjørte gjennom samme reinflokk to ganger

I år har det blitt påkjørt mer rein på Meråkerbanen enn de siste ti årene. Reineiere føler at situasjonen de står i ikke blir tatt på alvor.