NRK Meny
Normal

Slik vil regjeringen hjelpe romfolket:

Regjeringens plan for å bedre forholdene for den norske rom-befolkningen imponerer ikke norske rom-eksperter. ”Lite konkret. Mange tomme ord, uten betydning for romfolket. Nok en handlingsplan uten særlig innhold”, sier de.

Tiltaksplan for rombefolkningen

Allerede i en stortingsmelding fra 1973 beskrives behovet for akutte tiltakt for å bedre levekårene for norske sigøynere.

I 2008 varslet Bjarne Håkon Hanssen, daværende Arbeids- og inkluderingsminister, en helt ny politikk overfor romfolket. Samtidig innrømmet han at politikken fram til da hadde vært totalt feilslått.

— Hele det politiske Norge har vært igjennom kollektiv resignasjon innenfor dette området. Det er bare å erkjenne at vi har gått fra vondt til verre, sa han til Aftenposten – og lovet en ny handlingsplan.

Men denne handlingsplanen har ikke blitt møtt av entusiasme hos dem som kjenner rommiljøet. Barneombudet hører til de mest kritiske. De mener planen er altfor vag, og at den mangler fokus på barna.

Her er det regjeringen lovet – og det de sier de har gjort til nå:

Tiltak: Voksenopplæring

Voksenopplæringsopplegget som ble satt i gang i Oslo i 2007 skal utvikles. Regjeringen vil også ha flere utredninger om mer yrkesrettet opplæring og ulike utdanningstiltak for barn, og muligheter for å få voksne til å fungere som assistenter for rombarn på vanlig skole.

Status 2012:

Romtiltaket ved Oslo Voksenopplæring Skullerud rekrutterer deltakere aktivt og forsøker å gi brukerne god oppfølging. Romtiltaket prøver også å få rom i lønnet arbeid, gjennom for eksempel NAVs kvalifisering av romassistenter.

Ifølge departementet mener romfolk selv at slike kurs er lite relevante, og at diskriminering gjør at de likevel ikke får jobb etterpå. For å hindre frafall og gi bedre oppfølging, ser departementet at det er nødvendig med tett og personlig kontakt mellom foreldre og skole, og satt i gang lokal voksenopplæring på flere barneskoler i hovedstaden.

Skoleassistenter med rombakgrunn har også fungert som brobyggere mellom skolen og rom.

Tiltak: Veiledningstjeneste

Oslo kommune skal etablere en statlig finansiert veiledningstjeneste for å hjelpe rom rundt i mylderet av statlige og kommunale instanser og offentlige tjenester.

Status 2012:

Veiledningstjenesten er knyttet til voksenopplæringstiltaket for unge voksne rom ved Oslo Voksenopplæringen Skullerud.

Tiltak: Statlig kompetanse

Statlige og kommunale instanser skal lære om romfolk og deres levesett og kultur.

Status 2012:

Romtiltaket ved Skullerud har gjennom voksenopplæringen fått god kjennskap til rommiljøet, og arrangerte i fjor fire seminarer for ansatte i kommune og stat.

Framover skal de ansatte ved romtiltaket være med i nettverk der utfordringer rundt rom drøftes, ifølge departementet.

Tiltak: Informasjon til folket

Regjeringen ønsker også at majoritetssamfunnet skal lære mer om romfolk, både gjennom barnehager og skoler, og via nett og andre informasjonskanaler.

Status 2012:

Etter at handlingsplanen kom for fire år siden tar departementet stadig sikte på å gå i dialog med Kommunenes Sentralforbund om mulig samarbeid om kommunenes arbeid med nasjonale minoriteter, når bare tilsvarende arbeid for samer er sluttført.

Fire år etter handlingsplanen vurderer Utdanningsdirektoratet stadig å oversette Europarådets opplæringsopplegg for rombarn i førskolealder.

Også Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) er engasjert til å lage temahefte og materiell til informasjon og undervisning av rom.

Tiltak: Samråd

Romfolk skal også delta i et ”samråd” med departementet for å diskutrere problemer og utfordringer for romfolket.

Status 2012:

Det har blitt holdt ett møte mellom rom og Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet på den internasjonale romdagen 8. april 2010, skriver departementet.

Tiltak: Selvhjelp

Departementet vil også bidra til å organisere romfolk i en interesseorganisasjon.

Status 2012:

Departementet forteller ikke om de har gitt organisasjonsstøtte til romorganisasjoner, kun at Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet behandler eventuelle søknader fra rom etter gjeldende retningslinjer.

Tiltak: Barnepass

Oslo kommune skal være med å lage et barnehagetilbud for voksne romfolk som skal på voksenopplæring.

Status 2012:

NAFO har laget et forprosjekt i tilknytning til tiltaket. Oslo kommune og Utdanningsdirektoratet har ennå ikke vurdert om det skal være et barnehagetilbud for voksne romfolk tilknyttet voksenopplæringen, og hvordan det skal organiseres.

Tiltak: Barnehage

Det er dessuten et mål å få rombarn inn i barnehagene, og Kunnskapsdepartementet vil utrede mulighetene for en omreisende pedagog for å lære rombarn norsk.

Status 2012:

I dag, tre år etter at handlingsplanen ble lagt fram, vurderer departementet å begynne å kartlegge romani og roms bruk av barnehagen, som en oppfølging av et annet prosjekt: Romani - fra barn til voksen.

Tiltak for barn og ungdom i storby

Oslo kommune er allerede med på LOS-prosjektet. Det er et nasjonalt arbeid for barn og unge i storbyene, for å nå unge som er berørt av fattigdom.

Oslo kommune skal nå ansette en "los" som kun skal arbeide med rombarn og –ungdom for å redusere skolefrafallet. Se svaret fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet her.

Tiltak: Videreutvikle Nattergalen

Til slutt foreslår regjeringen å videreutvikle mentorordningen Nattergalen, der studenter i barnevern eller sosialt arbeid er mentorer for barn i 8-12-års alder i grunnskolen. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Oslo lommune er imidlertid blitt enige om å legge ned Nattergalen og heller satse på LOS-prosjektet, der barn av romfamilier får én person å forholde seg til.

Gjør ikke nok

Barneombudet er ikke imponert over handlingsplanen, og melder tilbake til departementet at tiltakene på mange punkter er alt for vag, og at den ikke har fokus på barna.

Ombudet er bekymret for at unge romjenter benytter seg av tilbudet om voksenopplæring istedenfor å gå på vanlig skole, og for at barna har stort fravær.

Mangler fokus på barna

Barna har rett på selvstendig rett på utdanning, og for å få til det, mener barneombudet at skolene som har romelever må få stabile ekstramidler og klare rutiner for håndtering av fravær, inkludert melding til politi og barnevern.

I tillegg mener ombudet at de skolene som godtar hjemmeundervisning må sørge for at barna får god nok opplæring, læremidler på romspråk og dessuten at departementet setter i gang gode tiltak som kan bedre helsen til rombefolkningen, særlig kvinner og barn.

Barneombudet peker også på at både ambulerende pedagog og språkkartlegging av fireåringer allerede finnes, og ikke er egne romtiltak.

Regjeringen får også kritikk for at det nasjonale arbeidet for barn og unge i storbyene er først og fremst ikke spesielt rettet mot rombarn. Oslo kommune på sin side er imidlertid i gang med å ansette en egen los som kun skal arbeide mot rombarna i skolen.

Internasjonale forpliktelser

Barneombudet peker også på Norges internasjonale forpliktelser overfor rom-barna. Skolegangen skal tilpasses barnas kultur, barna skal høres, og helsetilbudet for rom-befolkningen må bli bedre.

Kilder:

  • Handlingsplan for å bedre levekårene for rom i Oslo, juni 2009
  • Barneombudets gjennomgang av tiltakene i handlingsplanen, til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet; Same- og minoritetspolitisk avd. 7/4-2010