Hopp til innhold

Slik har vi regnet

Fastleger som får mye i refusjon fra det offentlige, sykemelder mer enn kolleger som krever lavere refusjonsbeløp. Les hvordan NRK kom frem till tallene.

NRK ba om innsyn i data fra til sammen 90 millioner regninger som landets fastleger sendte til det offentlige over tre år. Grafen over er basert på disse dataene.

Alt som utløser slike utbetalinger fra Helfo, er merket med en takstkode. Vi har sett på hvordan bruken av disse kodene fordeler seg blant legene.

For sykemeldinger finnes det to takster: L1 og L4.

Den ene taksten (L1) utløses hver gang legen skriver ut en sykemelding. Den andre (L4) utløses i tillegg dersom sykemeldingen passerer 7, 17 eller 39 ukers sammenhengende varighet, altså det vi kan kalle langtidssykemeldinger.

NRKs diagram

For å illlustrere hvordan utskriving av sykemeldinger øker med størrelsen på utbetalingene fra det offentlige, har NRK valgt å bruke et diagram som viser bruken av sykemeldingstaksten L1 i 2017.

Vi har tatt for oss alle leger som krevde penger for flere enn 100 pasienter gjennom fastlegeavtale i 2017.

For hver lege har vi dividert antallet sykemeldinger med antall unike pasienter vedkommende krevde betaling for i løpet av året. Dette gir oss relativt antall sykemeldinger i forhold til pasientmengde.

Legene er gruppert etter hvor stor sum de totalt har fått tilbakebetalt fra Helfo. Veldig små grupper med færre enn 50 leger (i praksis dem med mer enn ca. 2 millioner i samlet refusjonsutbetaling) er utelatt fra utvalget.

Kurven viser median av antall sykemeldinger per pasient innenfor hver gruppe, ordnet stigende etter hva legen krevde i refusjon gjennom hele 2017.

Vårt diagram omfatter alle leger som krevde penger fra Helfo for flere enn 100 pasienter gjennom fastlegeavtale. Dette inkluderer også vikarleger, turnusleger, legevaktsleger og leger som har fastlegepraskis på deltid.

Det er flere faktorer som kan tenkes å påvirke kurven, og vi har testet dataene våre mot et knippe andre forhold og laget alternative grafer, for å se hvordan forløpet blir påvirket.

Leger uten egen liste

Vi har kontrollert hva som skjer med grafen om vi ekskluderer leger som ikke har egen fastlegeliste, eller som har færre enn 500 pasienter på listen sin.

Her er dataene holdt opp mot historiske data fra fastlegedatabasen hos Helsedirektoratet. Vi har brukt listelengden for hver lege slik den var ved utgangen av 2017.

Langtidssykemeldinger

Vi har utarbeidet et sett med tilsvarende grafer for den andre sykemeldingstaksten, L4. Langtidssykemeldings-taksten er naturligvis langt mindre i bruk, men også her er det sammenheng mellom høy refusjonsutbetaling og hyppigere bruk.

De tekniske detaljene rundt hvordan vi arbeidet med datasettet, kan du lese på NRKbeta.