Laks med radiosender

Hvorfor er det, relativt sett, så få laks som gidder å forsere trappa i Målselvfossen? I teorien er det nemlig mange flere gunstige gyteplasser oppstrøms det flotte stryket.

Laks med radiosender
Foto: Ivar Grydeland / NRK

Martin Svenning
Foto: Ivar Grydeland / NRK

Nå har Martin Svenning (bildet) fra NINA i Tromsø bestemt seg for å finne ut hvor de enkelte laksene gyter og har i sommer fanget tre hundre fisk i kilenot utenfor elvemunningen. To hundre av dem har fått passive merker, mens den siste tredelen har fått radiosender. Noe som gjør at den enkelte laks ved hjelp av faste loggestasjoner og manuell peiling kan følges opp elva helt til stedet der den velger å gyte.

Hør Verdt å vite Spesial om det store lakseprosjektet i Målselva

Flott lakseelv

Målselvfossen

Målselvfossen

Foto: Ivar Grydeland / NRK

Målselvvassdraget er blant de 10-15 beste lakseelvene i Norge, med årlige fangster opp mot 15 tonn laks. I tillegg er andelen storlaks relativt høy, noe som er en forutsetning for å lokke fisketurister til vassdraget. Samtidig svinger både mengden av oppvandrende fisk (5-30 tonn per år), så vel som mengden og andelen av storlaks

Late laks?

Helge Utby laksepeiling

Helge Utby peiler laks i fossen.

Foto: Ivar Grydeland / NRK

To prosjekter i 2005 og 2006 indikerte at mange færre laks enn antatt tok seg bryet med å forsere laksetrappa rundt fossen. Dett forundret forskerne, for de fleste beste gyteplassene synes å ligge på oversiden.

Skjellprøver

Nå tas det skjellprøver av all laks, både merket og fanget. Resultatet av disse analysene vil senere kunne si om elva faktisk har to laksestammer. En som gyter nedstrøms fossen og en som tar seg bryet med å gå opp trappa. Dette er en teori som underbygges av det faktum at det er de største laksene som synes å foretrekke gytebankene nedstrøms fossen.

Fanges i kilenot

Olaf Fredrik Larsen
Foto: Ivar Grydeland / NRK

De tre hundre laksene som merkes i år er fanget i Olav Fredrik Larsen (bildet) sin kilenot. Den erfarne fiskeren fra Malangen har avstått fra laksefiske i tre år og bistår forskerne med å hente inn og merke laksen.

Kilenot

Landgarnet er ca 100 meter langt (litt av det ses til venstre i bildet) og sperrer for laksen når den svømmer langs land. Fisken svømmer så langs (lede-)garnet og ender i en av de to ruseliknende kilenøtene.

Foto: Ivar Grydeland / NRK
Laks i kilenot

Kanskje ikke like enkelt når fisken er 10 ganger så stor?

Foto: Ivar Grydeland / NRK