Hopp til innhold

Regjeringskameratane på kollisjonskurs om vegpolitikk

Det er splid mellom samferdsletoppane i Ap og Sp om kor fast Nasjonal transportplan (NTP) skal liggje.

Rassikring for Bergensbanen ved Dalekvam

RASSIKRING: Erling Sande (Sp) vil utsette fleire store samferdselsprosjekt for i staden å prioritere rassikring.

Foto: Leif Rune Løland / NRK

Måndag melde NRK at leiar i Stortingets transportkomite, Erling Sande (Sp) går inn for å nedskalere bygginga av fleire store og små samferdselsprosjekt på Sørlandet, Austlandet, Vestlandet og i Trøndelag.

Konkrete prosjekt «som bør utsettast eller nedskalerast» er Ytre Intercity, firefelts E6 i Gudbrandsdalen og i Trøndelag, Hordfast (E39), firefelts E18/E39 på Sørlandet og bru over Sognefjorden (E39). Prosjekta ligg i dag inne i Nasjonal transportplan (sjå forklaringsvideo lengre ned).

Stortingsrepresentant for Høgre, Liv Kari Eskeland, trudde knapt det ho høyrde.

Det er heilt uforståeleg at leiaren i transportkomitéen går ut og sår tvil om godt forankra prosjekt. Det verkar som regjeringa set heile NTP i spel, seier ho.

Ho legg til:

Vi må vite om dette er regjeringa sin politikk eller om det er høgttenking som aldri burde ha kome på trykk.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) avviser at utspelet til «Erling» sår tvil om vedteken politikk.

Det får stå for hans rekning. Regjeringa legg til grunn at Nasjonal transportplan skal gjennomførast, seier han.

Tysdag presenterte vegvesenet «Gjennomføringsplan for perioden 2022-2027», som er deira praktiske oppfølging av Nasjonal transportplan (NTP) for åra 2022-2033.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård på ferga

INGEN FARE: Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) avviser at utspelet til «Erling» sår tvil om vedteken politikk.

Foto: Remi Sagen / Remi Sagen, NRK

Bommar kraftig når han sauser jernbane inn i dette

SVs finanspolitiske talsperson, Kari Elisabeth Kaski, seier til NRK at det er «veldig bra at leiaren i transportkomitéen opnar for å skrinlegge miljøfiendtlege motorvegar.»

Det vil frigjere enorme pengesummar som heller kan brukast på kollektivtransport, jernbane og rassikring, samstundes som det er veldig godt nytt for natur og klima. Men Sande bommar kraftig når han sausar jernbane inn i dette biletet. Jernbanen har eit sårt behov for forbetring

I Hurdalsplattformen pliktar regjeringa seg til å bygge ut heile Intercity, både indre og ytre, og samferdselsministeren presiserer overfor NRK at regjeringa «har som mål å sikre intercity-utbygginga i tråd med Stortingets vedtak i 2013».

Stortingsrepresentant for Arbeidarpartiet, Odd Harald Hovland, toner ned tyngda av utspelet frå Sande.

Samferdsleministeren har for mindre enn tre månader sidan stadfesta at traseval og vidare planlegging i tråd med dette held fram, seier han.

Vår reporter forklarer Nasjonal transportplan.

– Sp ryggar inn i framtida

– Senterpartiet ryggar inn i framtida når dei vil utsette bygginga av moderne motorvegar mellom dei store byane og Intercity-tog på Austlandet, seier stortingsrepresentant Morten Stordalen (Frp), som sit i Stortingets transportkomite.

Han avviser at det er ein motsetnad mellom å prioritere rassikring og store samferdsleprosjekt.

Dersom det er politisk vilje til å prioritere samferdsle, er det mogeleg å få til begge deler, seier han.

I Bergens Tidende 3. februar bad fylkesordførar i Vestland, Jon Askeland (Sp), om ei tredobling av løyvingane til sju konkrete rassikringsprosjekt.

For Vestland inneber det ei årleg auke frå 400 millionar til 1,2 milliardar kroner.

– Ei tredobling er eit forsiktig anslag for å få gjort noko med etterslepet, sa han.

SVs Kari Elisabeth Kaski

VELDIG BRA: SV sin finanspolitiske talsperson, Kari Elisabeth Kaski, seier til NRK at det er «veldig bra at leiaren i transportkomitéen opnar for å skrinlegge miljøfiendtlege motorvegar.»

Foto: Javad Parsa / NTB

– Vanvitige planar for 4-felts motorvegar

– Dette er gode signal som vi støtter opp om, seier Truls Gulowsen, leiar i Naturvernforbundet.

– Dei vanvitige motorvegplanane er sløsing med pengar og natur. I staden bør ein velje meir skånsame løysingar. Hordfast-prosjektet vil koste fleire titals milliardar og gi høge bompengar. Også her bør dagens veg rustast opp i kombinasjon med eit betre ferjetilbod.

På ordførarnivå er reaksjonane på utspelet frå Erling Sande delte.

Ordførar i Ullensvang kommune, Roald Aga Haug (Ap), gir si «fulle støtte» til leiaren av transportkomiteen.

NTP er meir enn dobla på ti år. For berre ein skarve auke på 47 milliardar kroner kunne heile Noreg opplevd at rasfarlege vegar i alle fylke vart sikra, seier han.

Ein Statens Vegvesen-rapport frå 2019 seier det vil koste 70 milliardar kroner å rassikre dei mest rasfarlege riks- og fylkesvegstrekningane i Noreg.

Ordførar i Stord kommune, Gaute Straume Epland (Ap), er mindre imponert:

Sande sin uttale må botna i manglande kunnskap. Hordfast er eitt av dei mest lønsame samferdsleprosjekteta i landet, og vil generere inntekter som kan brukast mellom anna til styrking av fylkesvegbudsjetta.