Hopp til innhold

Disse historiske attraksjonene kan få fredningsstatus i 2022

Riksantikvaren vil frede fire nye kulturminner: en stupbratt kongeveg, en bro, en ferjekai og en trallebane. Se listen over alle kulturminnene der du bor.

Den bratte Laukebergbakken og kongevegen vidare vestover mot Lærdalsøyri.

VIL VERNE: Riksantikvaren vil verne også den siste delen av den Bergenske kongeveien i Galdane. Her er den bratte Laukebergbakken og Kongevegen videre vestover mot Lærdalsøyri.

Foto: Odd Helge Brugrand

Riksantikvaren har sendt fredningsforslag for fire nye kulturminner fra Statens vegvesen på høring.

I tillegg gjøres endringer i fredningsforskriften for over 100 anlegg, bruer og byggverk over hele landet.

– Det høye antallet gjør dette til Norges største fredningssak, sier Turid Kolstadløkken, avdelingsdirektør hos Riksantikvaren.

Dette er forslagene

Kulturminner er konkrete, som regel synbare, spor etter eldre tiders liv og virke.

I moderne tid har definisjonen blitt bredere og kan romme kulturhistorisk verdifulle gjenstander, byggverk og forholdsvis nye anlegg, ettersom endringer i levevilkår og levevis skjer raskt.

På bakgrunn av dette har Statens vegvesen utarbeidet en kulturminneplan. Fredningene oppdateres på bakgrunn av denne.

De fire nye potensielle kulturminnene er den Bergenske Kongevei i Galdane, Grjotland bru på Voss, Salhus ferjekai i Bergen, samt Jordanfoss trallebane i Pasvikdalen.

– De er unike deler av veihistorien fra sitt område, sier Vikane.

Salhus ferjekai, Bergen kommune.

FERGEHISTORIE: Salhus fergekai ble lagt ned i 1985 og er langt nyere enn andre kulturminner, men har vært av viktig betydning for infrastrukturen på Vestlandet. Nå kan den bli fredet.

Foto: Siv Annie Henriksen
  • Den Bergenske Kongevei – Galdane ble bygget på slutten av 1700-tallet, og inngikk som del av Bergenske Kongevei mellom Christiania og Bergen. Etter en storstilt restaurering ble Kongevegen også tildelt Europa Nostra Grand Prix Award i 2016 i klassen for bevaring. Eierskapet av parsellen som går gjennom Galdane er nå avklart. Riksantikvaren ønsker derfor å innlemme delstrekningen i det allerede fredete veimiljøet Bergenske kongeveg og Borgund Vegmiljø.
  • Salhus ferjekai er fra 1954, og er tidstypisk med to betongtårn, en vinsj og en ferjelem med tredekke. Etter 30 års drift ble kaia nedlagt i 1985, og den inngår i dag som del av det kulturhistoriske miljøet på Salhus.
  • Grjotland bru er fra 1896. Den er den eldste bevarte skråstagbrua i Norge, og den var en tidlig forløper for bruene som senere ble bygget på 1970-tallet og utover.
  • Jordanfoss trallebane i Sør-Varanger ble bygget for å transportere båter forbi stryket i elva. Den er den eneste gjenværende av trallebanene i Pasvik, og har høy samferdselshistorisk verdi.

Forslagene skal ut på høring i de to fylkene.

Det var At.no som først omtalte saken

Grjotland bru 167

VIL FREDE: Riksantikvaren har sendt fire nye forslag til kulturminner ut på høring. Én av dem er Grjotland bru 167 i Voss herad.

Foto: Siri Hagen

Skal oppklare misforståelser

I dag finnes det fire ulike forskrifter om fredning av statlige veier, broer og byggverk.

Nå samles veganleggene i en felles fredningsforskrift for statlige eiendommer. Justeringen skal forenkle den praktiske forvaltningen, oppklare misforståelser og gjøre det enklere å ta vare på kulturminner.

Derfor kommer de nå med fredningspresiseringer for over 100 statlige veier, broer og bygg i samtlige norske fylker.

Statens vegvesen er pålagt å ta vare på de offentlige kulturminnene som er relatert til veier. Etaten har utformet det nye forslaget sammen med Riksantikvaren.

– Kulturminnene formidler viktig veiplanleggingshistorie, vei- og byggteknikk, samt hvordan den sosiale utviklingen har vært i Norge. Arbeidet har vært omfattende og foregått over flere år, sier avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Grethe Vikane.

Grethe Vikane

VIL KLARGJØRE: Flere problemer eller misforståelser rundt kulturminnene har oppstått. Nå ønsker avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Grethe Vikane, å oppklare dem.

Foto: Christian Lura / NRK

– Må være unikt

– Hvorfor er det så mange i Vestland?

– Det har nok vært et etterslep på å gå gjennom potensielle kulturminner. Så er det er klart at Vestlandet har kompleks topografi med fjorder og fjell – som gjør at det kanskje forklarer at man måtte ty til mye ingeniørkunst tidlige i denne delen av landet, sier Vikane.

Hvor høy terskel er det for å gjøre noe til et kulturminne?

– Det må være noe som er unikt, som er tidstypisk for en viss periode, i så måte er det høy terskel, sier Vikane.

– Positivt at fergekulturen minnes

Fylkesordfører i Vestland, Jon Askeland, støtter fredningsforslaget:

– Dette er jeg positiv til. Galdane og Grjotland er klassiske eksempler, så det er spesielt positivt at fergekulturen også blir minnet på denne måten. Jeg ser frem til høringssvarene, sier han.

Jon Askeland

POSITIV: Fylkesordfører Jon Askeland (Sp) er spesielt positiv til at fergekulturen i Vestland blir hedret.

Foto: Paul André Sommerfeldt

Vil oppklare misforståelser

Det er statens som eier brorparten av norske kulturminner, og det er knyttet flere utfordringer til selve ivaretakelsen.

– Hvordan man skal ivareta et kulturminne må alltid vektes opp mot den daglige bruken og samfunnets behov. Av og til viser det seg å være umulig å ta vare på et kulturminne, men som oftest klarer man å komme frem til gode løsninger, forklarer seksjonssjef Sigrid Murud i Riksantikvaren.

– Hvordan skal den nye grundige gjennomgangen gjøre det enklere å ta vare på kulturminnene?

– Det har vært grunnlag for misforståelser om hva som inngår i den opprinnelige fredningene enkelte steder. Gjennomgangen vil oppklare disse misforståelsene og gjøre det lettere å lage forvaltningsplaner. Veier for eksempel må vedlikeholdes. Da er det greit å vite hva som er et kulturminne og hva som ikke er det, sier Murud.

Totalt omfatter denne høringen samtlige fylker, og fristen for å sende inn uttalelser til forslaget er 15. mars 2022.

Kongevegen

VINDHELLA: Den spektakulære vegparsellene gjennom klypet i Vindhella ble bygd med håndmakt på 1840-tallet. Delstrekningen ligger noen kilometer fra Galdane og er i dag fredet.

Foto: Statens vegvesen: Sverre Hjørnevik