Hopp til innhold

Slik er satsingene på samferdsel: Solberg-regjeringen vil kutte i jernbanen

Den avtroppende regjeringen skriver at de vil satse på tog, men bevilger færre midler til neste år. – Vei prioriteres nok en gang foran jernbane, sier MDGs Kristoffer Robin Haug.

Flåmbana, tog kjører under bro

KUTTER: Solberg-regjeringen skriver varmt om jernbanen, men vil bevilge mindre penger til tog i sitt statsbudsjett for 2022.

Foto: Erik Johansen / NTB

Oppdatert med svar fra Samferdselsdepartementet

Jernbanen får færre midler fra Solberg-regjeringen i sitt statsbudsjett for 2022.

Den avtroppende regjeringen vil redusere bevilgningen til jernbaneformål neste år med 1,2 prosent. Det betyr at bevilgningen går ned 400 millioner kroner, fra 32,16 til 31,76 milliarder kroner.

Men ifølge Samferdselsdepartementet vil de reelt sett tvert imot øke midlene fra 2021 til 2022.

– Når man ser bort fra ekstraordinære tiltak for å holde togtransporten i gang under korona, øker bevilgningene til jernbanen med budsjettforslaget for 2022 sammenlignet med 2021. Saldert budsjett for 2021 inkluderer 650 mill. kroner til koronastøtte til togselskapene som ikke er inkludert for 2022, skriver departementet til NRK.

Det gir i så fall en bevilgningsøkning på 250 millioner kroner i stedet for et kutt på 400 millioner kroner.

Men departementet viser også til andre budsjett-tekniske og beregningsmessige endringer, og skriver at regjeringen dermed legger opp til å bruke 900 millioner kroner mer til fornyelse av jernbaneinfrastrukturen i 2022 sammenlignet med saldert budsjett 2021.

19,1 av de 31 milliardene Solberg-regjeringen vil bevilge, går til investeringer på jernbanenettet eller planleggingsarbeid, og 7,6 milliarder kroner til drift og vedlikehold av jernbanen, og 4,3 milliarder kroner til kjøp av persontransport med tog.

Det reagerer MDGs stortingsrepresentant Kristoffer Robin Haug på:

– Vei prioriteres nok en gang foran jernbane, og det er veldig skuffende å se at regjeringen legger opp til økt vedlikeholdsetterslep på jernbanen, sier han til NRK.

Haug mener regjeringens planer er langt fra tilstrekkelige for å nå klimamålene.

Samferdselsdepartementet skriver i en pressemelding at vedlikeholdsetterslepet anslås å øke med 1,1 milliarder kroner i 2022 til 24,4 milliarder kroner ved utgangen av året, men at dette er i tråd med Nasjonal transportplan og at etterslepet skal bli redusert med 10 milliarder kroner frem til utgangen av 2033.

Totalt foreslår den avtroppende regjeringen å bevilge 84, 6 milliarder kroner til samferdselsmål i sitt statsbudsjett for 2022:

 • Jernbane: 31,8 milliarder kroner
 • Veier: Nesten 20 milliarder kroner til veiinvesteringer neste år. Det er halvparten av de 40 milliarder kronene regjeringen setter av til vegformål. I tillegg ønsker regjeringen å bevilge 500 millioner kroner til Ringeriksbanen/E16.
 • Kollektiv: 6 milliarder kroner til kollektivtiltak.
 • Luftfart: 1, 4 milliarder, hvor 828 millioner går til statlige kjøp av regionale flyruter og 250 millioner går til videre planlegging av nye lufthavner i nord.
 • Kystformål: 3,35 milliarder kroner. 440 millioner kroner til arbeidet med Stad skipstunnel.

Se mer detaljert oversikt lenger nede i saken

Det kom frem da finansminister Jan Tore Sanner tirsdag la frem budsjettet for Stortinget.

Samferdsel har vært ett av satsingsområdene til Solberg-regjeringen, blant annet gjennom etableringen av selskapet Nye veier.

Kristoffer Robin Haug

SKUFFET: MDGs ferske stortingsrepresentant kritiserer den avtroppende regjeringen for satsingen på riksveier.

Foto: Berit Roald / NTB

Dette foreslår regjeringen:

Jernbane:

Regjeringen ønsker å sikre fremdriften til igangsatte prosjekter som: Vestfoldbanen, Follobanen og Østfoldbanen.

I tillegg vil de sette i gang nye prosjekter på Dovrebanen og Bergensbanen i tillegg til tiltak på Narvikstasjonen og Ofotbanen.

Riksveier:

Midlene skal blant annet gå til:

 • OPS-prosjektet rv. 555 Sotrasambandet (1 milliard kroner)
 • E18/ E39 Gartnerløkka – Kolsdalen i Agder
 • E136 Breivika – Lerstad i Møre og Romsdal
 • E8 Sørbotn – Laukslett i Troms og Finnmark.

I tillegg vil regjeringen bruke midler på:

 • E134 Oslofjordforbindelsen fase 2 i Viken
 • E134 Røldal – Seljestad i Vestland
 • E134 Saggrenda – Elgsjø i Viken og Vestfold og Telemark
 • E6 Megården – Mørsvikbotn i Nordland
 • OPS-prosjektet E10/rv. 85 Tjeldsund – Gullesfjordbotn – Langvassbukt i Nordland og Troms og Finnmark
 • E16 Hylland – Sleen i Vestland
 • fellesprosjektet Vossebanen/E16 Stanghelle – Arna i Vestland.
 • I tillegg ønsker regjeringen til å bevilge 9 milliarder kroner til drift og vedlikehold og på den måten redusere etterslepet på riksveiene med 350 millioner kroner.

Kollektiv:

Midlene går til store kollektivprosjekter som:

 • Fornebubanen i Oslo og Viken (2,2 milliarder kroner)
 • Bybanen i Bergen (1,1 milliard kroner)
 • Bussveien på Nord-Jæren (500 millioner kroner)

Og til riksfergene:

 • 2,7 milliarder kroner til drift av riksvegferjene.
 • 483 millioner kroner til reduserte fergetakster på riks- og fylkesvegferjesambandet.

I tillegg ønsker regjeringen å støtte mindre kollektivtiltak samt mindre gang- og sykkeltiltak i ni byområder.

Luftfart:

Regjeringen foreslår midler til ny lufthavn i Bodø og videre planlegging av ny flyplass ved Mo i Rana (250 millioner kroner totalt).

Regjeringen ønsker også å øke bevilgningen til Luftfartstilsynet med 14 millioner kroner mer i år. Hovedårsaken til det er tilsyn med og tillatelser til droneoperasjoner. Regjeringen viser til at det blir stadig flere droner i Norge, og droneoperatørene utfører nye og mer krevende operasjoner

Kystformål:

En stor del av midlene vil gå til arbeidet med å utbedre farvann flere stedet i Norge for å legge bedre til rette for båter og skip langs kysten.

Regjeringen ønsker også å:

 • Bevilge 440 millioner kroner til arbeidet med Stad skipstunnel. Prosjektet antas å koste 3,4 milliarder kroner og skal etter planen stå ferdig i 2026.
 • Bevilge 55, 5 millioner kroner til tilskuddsordningen for investering i effektive og miljøvennlige havner
 • Videreføre tilskuddsordningen for overføring av gods fra vei til sjø med 32,4 millioner kroner.
Stad skipstunnel

SKIPSTUNNEL: Regjeringen ønsker å bevilge 440 millioner kroner til arbeidet med Stad skipstunnel.

Illustrasjon: Kystverket/Snøhetta

Strammer inn oljepengebruken

Generelt vil Solberg-regjeringen bruke 322,4 milliarder oljekroner i 2022. Det er 84, 4 milliarder mindre enn i årets budsjett.

Årsaken til reduksjonen er hovedsakelig at de ekstraordinære koronatiltakene skal avsluttes, skriver regjeringen i en pressemelding.

Hvordan det endelige statsbudsjettet skal se ut, blir det den påtroppende Støre-regjeringen som avgjør før de skal prøve å få flertall for budsjettet i Stortinget.

Et Widerøe-fly på Bodø lufthavn.

FLYPLASSER I NORD: Solberg-regjeringen ønsker å bevilge 250 millioner kroner til to flyplasser i Bodø og Mo i Rana.

Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK