Undersøker om norske kommuner er for slepphendte i strandsonen

Stadig mer av strandsonen er utilgjengelig for folk flest. Nå skal sivilombudsmannen undersøke om kommunene er for liberale.

Kragerø

SKAL UNDERSØKES: Kragerø har rundt 4000 hytter på fastlandet og de mange hundre øyene. Nå skal det undersøkes om kommunen gjør nok for å sikre folk tilgang til strandsonen.

Foto: Britt Boyesen / NRK

Hvert år innvilger norske kommuner tusenvis av søknader om dispensasjon fra folk som vil bygge langs strendene.

I fjor fikk 9 av 10 ja da de søkte.

Det gjør at mindre og mindre av strandsonen blir tilgjengelig for hvert eneste år som går – på tross av det generelle byggeforbudet i strandsonen.

Nå skal sivilombudsmannen undersøke om kommunene holder seg innenfor loven.

– Vi har sett at det gis en del dispensasjoner selv om lovens vilkår ikke er oppfylt. Og vi har sett det såpass mange ganger at det er grunn til å gå videre med det, sier sivilombudsmann Aage Thor Falkanger.

To kommuner med attraktive strandsoner, Mandal og Kragerø, skal under sivilombudsmannens lupe. Dispensasjonssaker fra de siste fire årene skal sees nærmere på.

– Mandal er valgt fordi det gis mange dispensasjoner der. Kragerø er tatt med for å få med en kystkommune i et annet fylke, sier Falkanger.

Resultatet vil legge føringer for hvordan alle norske kommuner med strandsone bør håndtere slike saker.

Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger

Strandsonen er en viktig ressurs for allmennheten, men den er under sterkt press mange steder i Sør-Norge, sier sivilombudsmann Aage Thor Falkanger.

Foto: Marit Gjellan / NRK

Ønsker sivilombudsmannen velkommen

Mandal-ordfører Alf Erik Andersen (Frp) har ikke dårlig samvittighet for at Mandal er blant kommunene i landet som tillater mest bygging i strandsonen.

– Vi er en attraktiv kystkommune og det er mange gamle hytteområder som trenger en oppgradering. Vi er også tydelige på at det ikke skal gå på bekostning av friluftsområder. Jeg har god samvittighet og ønsker sivilombudsmannen velkommen, sier han.

Ordføreren mener ikke at kommunen er for liberal når de gir byggetillatelse.

– Det er en grundig politisk avgjørelse. Søknadene handler ofte om enkelttilfeller der folk ønsker å bygge på ubebygde tomter eller at de ønsker tilbygg på hyttene sine. Å mene at vi er for liberale, synes jeg svært lite om.

Alf Erik Andersen (Frp)

I enkelte deler av Norge er så mye som 70 prosent av strandsonen utbygd. Ordfører i Mandal, Alf Erik Andersen, mener ikke kommunen er for liberal når de gir byggetillatelse.

Foto: Svein Sundsdal

Heller ikke ordfører Grunde Knudsen (Sp) i Kragerø mener det er grunn til å være urolig.

– I mange av sakene dreier det seg om å bygge nye hytter, som erstatter gamle, allerede oppførte hytter. Jeg er ikke bekymret, sier han.

– På tide at kystkommuner sjekkes

Peder Johan Pedersen er leder i Naturvernforbundet i Vest-Agder. Han mener det er på høy tid at sivilombudsmannen går gjennom dispensasjonssaker i kystkommunene.

– Det har blitt bygget altfor mye i strandsonene de siste 30 årene, og det tas hverken hensyn til landskap, naturmangfold eller friluftsliv. Strandsonen må bevares fordi det er en ikke-fornybar ressurs. Vi må tenke på naturen som skal overleveres neste generasjoner, sier Pedersen.

Sivilombudsmannen gjorde en lignende undersøkelse i Gulen i Sogn og Fjordane i 2016. Da konkluderte de med at saksbehandlingsreglene ofte ikke ble fulgt og at det virket som kommunen ikke kjente godt nok til regelverket.