Solvik-Olsen vurderer å fjerne flere jernbanestrekninger

Hele 43 jernbanestrekninger i landet har ikke lenger togtrafikk. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen mener det er uheldig at ubrukte spor legger beslag på attraktive areal.

Ole Joar Flaat, daglig leder Skogmo industripark

Her er jernbanesporene i veien for næringsutvikling, mener daglig leder Ole Joar Flaat i Skogmo industripark, som har 650 ansatte. Det er ikke lenger togtrafikk på Namsosbanen, som deler industriparken i to. Derfor ber de om at sporene fjernes for godt.

Foto: Tariq Alisubh/NRK

Det er 800 kilometer med jernbaneskinner som ikke lenger er i bruk rundt om i landet. Dette tilsvarer avstanden fra Oslo til Majavatn på Nordlandsgrensa.

Mye av dette er sidespor eller endespor, som Namsosbanen. Mange av sporene er revet, men på noen av sporene som ble tatt ut av trafikk på 1980– og 90-tallet ligger det spor.

Ketil Solvik-Olsen svarte i går på et skriftlig spørsmål som er stilt av stortingsrepresentant Marit Arnstad fra Senterpartiet om å frigi areal på Namsosbanen til industriformål.

Vil statsråden bidra til at jernbanetraseen, som deler Skogmo Industripark i to, blir frigitt slik at arealet kan brukes til utvikling av industriparken?

Solvik-Olsen lover nå at han vil komme tilbake til Stortinget med en egen sak.

– Det er flere banestrekninger uten ordinær trafikk på jernbanenettet. Jeg mener det er naturlig at Jernbanedirektoratet gjør en vurdering om noen av disse strekningene formelt bør legges ned.

solviktog

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen på Nordlandsbanen. En av sidebanene uten trafikk er Namsosbanen. Statsråden åpner for at flere strekninger uten trafikk kan bli formelt nedlagt. Det vil frigi arealet til andre formål.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Skal se på annen bruk

Ketil Solvik-Olsen sier områdene kan bli brukt til andre formål enn jernbanetrafikk.

Det kan være til hinder for annen næringsutvikling, og man kan gå glipp av god alternativ bruk av jernbanestrekningene. Enkelte steder kan hele eller deler av strekningene omgjøres til attraktive sykkel- og turtraseer, skriver Solvik-Olsen i sitt svar til Arnstad.

Marit Arnstad

Stortingsrepresentant Marit Arnstad (Sp) har stilt et skriftlig spørsmål til samferdselsministeren om hva som skjer med Namsosbanen, der det ikke har vært trafikk de siste 20 årene. Skogmo industripark og 40 bedrifter med 650 ansatte trenger mer plass. Jernbanesporet deler industriområdet i to.

Foto: NRK

Strekninger som er stengt for trafikk inntil videre, men som ennå ikke er formelt nedlagt:

  • Namsosbanen mellom Namsos og Grong som er 52 kilometer.
  • Valdresbanen mellom Dokka og Eina er 47 kilometer
  • Tinnosbanen mellom Notodden og Tinnoset er 30 kilometer og flere vil ha trafikk på banen igjen.

– Det er fornuftig at samferdselsministeren vil ha en gjennomgang. Jernbanespor som ikke lenger er i bruk er til hinder for utviklingen, sier daglig leder i Skogmo industripark, Ole Joar Flaat. De ønsker at sporene på Namsosbanen blir fjernet ved industriområdet.

Motstand mot nedlegging av spor

Lederen i Namsos næringsforening, Amund Lein, mener at det blir feil om Stortinget gjør et formelt vedtak om å legge ned Namsosbanen.

– Det er et paradoks at jernbanen ble bygd ut på den tida landet var på det fattigste. I dag når vi har muligheter og må nå klimamål er det rart at det ikke satses mer på jernbane og legges mer penger i potten, sier Lein.

Namsosbanen

Namsosbanen er et endespor som går fra Namsos til Grong. Det er slutt på både person- og godstrafikk på strekningen. Næringsforeningen vil ha ny togtrafikk, men nå åpner samferdselsministeren for at strekningen kan bli formelt nedlagt.

Foto: Tariq Alisubh/NRK

Den 54 kilometer lange Namsosbanen, er en sidebane til Nordlandsbanen, og er ikke lenger i bruk. Det siste passasjertoget gikk i 1977, mens godstrafikken stanset opp i 1999.

Lederen i Namsos næringsforening vil at det satses mer på jernbane for å få mer gods vekk fra vogntog.

Lein ser for seg at dagens endestasjon på Namsosbanen blir til en rundtur som starter med et nytt spor fra Steinkjer til Spillumsstranda i Namsos og så videre til Grong og inn på Nordlandsbanen.

Ubrukte jernbanespor

Teknisk direktør i Bane Nor, Knut Darre Christiansen, forteller at de har lite fokus på jernbanespor der det ikke lenger er gods- og persontrafikk.

– Vår oppgave er å drifte dagens jernbane, som er på over 4000 kilometer. Vi må bruke de tildelte midlene så fornuftig som mulig der det er reisende - og godstransport, sier Christiansen.

Samferdselsministeren mener det er uheldig at jernbanestrekninger uten trafikk legger beslag på områder som kan brukes til andre formål.

Namsosbanen er en av 43 jernbanestrekninger i Norge som ikke lenger er i bruk. Filmen viser at det en gang var mulig å ta toget mellom Namsos og Grong.