Tillitsvalgte frykter represalier fra barnevernet

Det er ikke bare ansatte i Tromsø barneverntjeneste som er redd for represalier hvis de står fram offentlig med sine historier. Også tillitsvalgte er redde for å la seg intervjue.

Barnevernstjenesten i Tromsø

NRK har satt søkelys på Barneverntjenesten i Tromsø den siste tiden, etter at de har fått kritikk for å skjule lovbrudd. De ansatte peker også på klikkdannelse og baksnakking som en del av arbeidsmiljøet i tjenesten.

Foto: Ørjan Hansen / NRK

– Dette er ikke en beskrivelse jeg kjenner meg igjen i. Og den er basert på det jeg har hørt og blitt fortalt fra tillitsvalgte og ledelsen i barneverntjenesten, sier Brage Sollund, byråd for utdanning i Tromsø kommune.

– Men jeg kan selvsagt ikke utelukke noe som helst, og da er det viktig at folk kommer til meg eller andre og sier ifra om slike forhold, sier han.

NRK har forelagt enhetsleder i barneverntjenesten, Elisabeth Kræmer, innholdet i denne artikkelen. Hun ønsker ikke å kommentere noe og henviser oss videre til Sollund og at saken skal håndteres via han eller kommunaldirektør Kari Henriksen.

Tør ikke snakke

De ansatte i Tromsø barneverntjeneste som NRK har snakket med om arbeidsmiljøkartleggingen (VIP24) vil ikke stå fram offentlig. De er redde for represalier og for i verste fall å stå uten jobb.

Fra november 2013 til juni 2014 gjennomførte Tromsø kommune en kartlegging av arbeidsmiljøet i Tromsø barneverntjeneste. VI har lest kartleggingen som for øvrig ikke er forelagt de ansatte.

Dette er noen av funnene:

  • Altfor mye byråkrati der prosessene aldri blir ferdige
  • For lite definerte mål. Hver mann for seg selv
  • Mange sykemeldinger
  • Tilliten fra leder til ansatte er borte
  • De ansatte har ikke lenger tillit til ledelsen
  • Klikkdannelse og baksnakk

Men det finnes også positive funn i kartleggingen. De barnevernansatte mener de er på rett plass i arbeidslivet og opplever arbeidsglede. Mange melder om godt samhold i avdelingene selv om de sliter med andre arbeidsmiljøutfordringer.

Tillitsvalgte frykter hevn

Flere av de vi har snakket med forteller at de ansatte ikke tør å si imot eller være uenig med ledelsen på noe punkt.

– Da blir man straffet og frosset ut, er utsagn som går igjen.

Fagforbundet (FF) organiserer nesten 20 av de ca. 85 ansatte i Tromsø barneverntjeneste.

NRK har flere ganger vært i kontakt med Fagforbundet og bedt om kommentarer på arbeidsmiljøkartleggingen som NRK har fortalt om.

I likhet med ansatte i barneverntjenesten vi har snakket med, vil heller ikke Fagforbundet kommentere selve undersøkelsen offentlig.

Nestleder i Fagforbundet i Tromsø kommune, Ingrid Lettrem Olsen sier dette til NRK:

– Vi har hatt et møte og bestemt at vi ikke vil kommentere arbeidsmiljøkartlegginga. Vi tror at Tromsø barneverntjeneste er godt i gang med å rette opp det som kommer fram av negative ting i undersøkelsen. Vi vil derfor la dem jobbe videre i fred.

Brage Larsen Sollund

– Jeg blir fortalt en helt annen historie, sier Brage Sollund.

Foto: Marius Fiskum / Pressefoto

En annen tillitsvalgt sier til NRK at vedkommende ikke tør å kommentere undersøkelsen. Vedkommende forteller at grunnen er redsel for represalier fra ledelsen i Tromsø barneverntjeneste.

– Fra NRK sendte den første henvendelsen til vi snakker sammen nå, så har hovedtillitsvalgt i det aktuelle forbundet sagt at de har tillit til det som skjer i barneverntjenesten nå. Jeg er nødt til å forholde meg til det de sier, og det er en ganske annerledes beskrivelse enn det NRK gir meg, sier Sollund.

– Ledelsen i barnevernet får mye kritikk for den måten de leder enheten på.

Lill-Helen Taylor hovedtillitsvalgt FO

Bekrefter påstander om fryktkultur

Fellesorganisasjonen (FO) organiserer ca. 30 ansatte i Tromsø barneverntjeneste. Hovedtillitsvalgt i FO, Lill-Helen Taylor, bekrefter at hun kjenner til arbeidsmiljøkartlegginga som NRK refererer til.

Taylor sier at hennes medlemmer forteller om en fryktkultur i Tromsø barneverntjeneste.

– Jeg vet at ledelsen i barnevernet får mye kritikk for den måten de leder enheten på. Men jeg må føye til at det ikke er full enighet blant de ansatte i kritikken mot øverste ledelse. Hvis arbeidsmiljøet preges av frykt og redsel for represalier er det undergravende for hele systemet, sier Taylor.

Hun forteller videre:

– Jeg har hatt kontakt med våre medlemmer som forteller at de sliter. Jeg er naturligvis opptatt av at våre medlemmer skal ha det bra på sin arbeidsplass. Det er viktig. Ikke bare for den enkelte ansatte. Det er viktig også for det arbeidet de skal utføre, sier Taylor.

– De ansatte i barnevernet har i utgangspunktet en svært krevende arbeidshverdag. Hvis de i tillegg utsettes for et dårlig arbeidsmiljø kan det gå ut over barna og familiene de er satt til å hjelpe. Jeg er derfor generelt bekymret for barnevernet, sier hovedtillitsvalgt i FO Lill-Helen Taylor.

Brage Sollund, sier til NRK at et godt arbeidsmiljø alltid er viktig.

– Det er det korte svaret. Det jobbes jo systematisk med arbeidsmiljøet i alle avdelinger i kommunen. En av de tingene som skjedde i barnevernet var at de hadde et høyt sykefravær som nå har gått ned. Tillitsvalgte har kommet til meg og sagt at de har tro på de tiltakene, sier Sollund.

Flere ansatte tar kontakt

Etter at NRK startet å publisert nettartikler, radio – og TV-reportasjer om forholdene i Tromsø barneverntjeneste har vi fått flere henvendelser fra de ansatte i tjenesten.

Blant henvendelsene er beskrivelser av opplevelser de har med ledelsen i barnevernet.

  • De forteller om grove beskyldninger fra ledelsens side mot ansatte.
  • De forteller om mobbing, trakassering og utfrysing på arbeidsplassen.
  • De forteller om oppfordringer om å si opp jobben hvis de ikke hadde tillit til ledelsen.
  • De forteller at ledelsen i møte med ansatte har navngitt medarbeidere de sier de ikke har tillit til.

Denne kritikken er også forelagt enhetsleder, Elisabeth Kræmer, men hun viser videre til kommuneledelsen.

Opptrappinga til min oppsigelse var også baksnakking, direkte løgner og at tjenesten ønsker unge mennesker inn som kan jobbe etter hva ledelsen vil.

Tidligere ansatt i barnevernet

Kommuneledelsen visste

NRK kan dokumentere at toppledelsen i Tromsø kommune er informert om hvordan mange ansatte opplever arbeidsmiljøet i Tromsø barneverntjeneste. Kommuneledelsen er varslet av en ansatt om at personen fikk vanskelige oppgaver uten nødvendig opplæring. Vedkommende fikk heller ikke støtte og oppfølging av ledelsen i barnevernet.

Den samme kommuneledelsen er også blitt informert om manglende støtte og oppfølging av ledelsen i Tromsø barnevernstjeneste.

Det er byråd for oppvekst, utdanning og idrett, Brage Larsen Sollund som er politisk ansvarlig for å håndtere varselet fra Landsforening for barnevernsbarn.

– Min kontakt med tillitsvalgte og ledelsen i barnevernet tilsier at det ikke er en fryktkultur i barnevernet. Men så vil jeg si, og dette er kjempeviktig: Kommunen har klare regler mot gjengjeldelse. Og er det sånn at noen vil varsle om kritikkverdige forhold så har vi flere kanaler for det. Enten gjennom media, verneombudet, tillitsvalgte, til ledelsen eller komme til meg, sier Sollund.