Sa ja til oppdrett som kan utrydde fiskearter

Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Finnmark påpekte at flere arter «sannsynligvis blir utryddet». Fylkeskommune og kommune godkjente likevel oppdrett i sårbart område.

Illustrasjonsbilde av oppdrettslaks i Norge.

I Vedbotn i Nordkapp kommune er det blitt gitt tillatelse til å starte oppdrettsanlegg av laks. Nå etablerer Grieg Seafood åtte merder med opptil én million fisk under to kilometer fra det sårbare Strandelvvassdraget.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

– Vi har holdt på med vassdraget i 20 år. Nå sier ekspertene at dette vil ødelegge hele vassdraget. Vi er veldig skeptisk, sier leder Odd Erling Vollan i Nordkapp Jeger- og fiskeforening.

De har gjort flere tiltak for å bevare den unike sjørøya i Strandelvvassdraget på vestsiden av Porsangerfjorden i Finnmark. Bestanden er sårbar og risikerer utryddelse hvis oppdrettslaks blir naboer, ifølge en naturfaglig uttalelse fra Fylkesmannen i Finnmark.

Nå har Finnmark fylkeskommune gitt grønt lys til nytt oppdrettsanlegg i underkant av to kilometer fra vassdraget. Grieg Seafood etablerer seg med åtte merder og én million oppdrettslaks.

Oppdrettsanlegg i Vedbotn i Nordkapp kommune

Myndighetene kritisk

Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Finnmark - som er regjeringens representant i fylket - har flere ganger vært kritisk til etablering av oppdrettsanlegg i Vedbotn. Tidligere i år konkluderte de i en naturfaglig uttalelse at vassdraget har en kritisk truet eller tapt bestand av laks, og sårbare bestander av sjøørret og sjørøye.

– Kunnskapene om effektene oppdrett har på bestander av laks, sjørøye og sjøørret forteller at bestandene sannsynligvis blir utryddet, skriver de.

Aina Borch

Ordfører Aina Borch i Porsanger kommune.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Ordfører Aina Borch i nabokommunen Porsanger er bekymret for villaksen i egen fjord.

– Vi frykter at rømninger vil være med å påvirke livet i fjorden. Vi vet den er sårbar, sier hun til NRK.

Men både Nordkapp kommune og forvaltningsorganet Finnmark fylkeskommune har sagt ja til anlegget.

– Akseptabelt

4H-konsulent i Finnmark, Majliz Berget

Havbruksrådgiver Majliz Berget i Finnmark fylkeskommune.

Foto: Kaspar Fuglesang / NRK

Havbruksrådgiver Majliz Berget i Finnmark fylkeskommune sier til NRK at tillatelsen er gitt ut fra en helhetsvurdering, med bakgrunn i innspill som kom i høringsrunden.

– Alle tillatelser er positive og ikke i strid med vedtatte vernetiltak eller arealplaner. Det er alltid betenkeligheter med oppdrett og hvordan påvirkning det har på bestander og andre arter. På bakgrunn av kunnskapen som foreligger da vi behandlet søknaden, har vi ansett det som akseptabelt, sier Berget.

Kristina Hansen

Ordfører Kristina Hansen i Nordkapp kommune.

Foto: Allan Klo / NRK

Ordfører Kristina Hansen i Nordkapp kommune sier de gjorde mange vurderinger av oppdrettsanlegget, før de la til rette for oppdrett i Vedbotn i deres arealplan.

– Alle innspill er hensyntatt og vurdert. Det som nå er en utfordring, idet folk kommer i etterkant, er at vedtaket er gjort og kan ikke påklages, sier Hansen.

Kritisk til egen kommune

Leder Odd Erling Vollan i Nordkapp Jeger- og fiskeforening.

Leder Odd Erling Vollan i Nordkapp Jeger- og fiskeforening med en sjørøye han har fanget i Strandelvvassdraget.

Foto: Privat

Odd Erling Vollan frykter slaget er tapt for denne gang, men er svært kritisk til egen kommune.

– Straks kommunen hører ordet arbeidsplasser, så glemmer de egentlig alt annet, mener han.

– Det er klart at arbeidsplasser betyr mye for en kommune, kontrer ordfører Hansen.

– Folk må jo ha arbeid for å bo et sted. Nordkapp kommunestyre, med bakgrunn i momentene som har kommet opp, har valgt å gjøre bruke av denne lokaliteten til oppdrett. Man mener det ikke er veldig uforsvarlig, fortsetter hun.