Hopp til innhold

Forvirring og skuffelse om skyting av ørn: Nå vil reindrifta trekke seg fra ørneprosjektet

Landbruks- og matminister, Sandra Borch, åpnet på vegne av regjeringa opp for å ta ut ørn som gjør skade på tamrein. Dette blir nå dementert av Miljø- og klimadepartementet som har ansvaret for forsøksprosjektet i Troms.

Kongeørn

Kongeørna har vært fredet i over 50 år. Nå åpnes det for at den i enkelte tilfeller kan skytes

Foto: Kjartan Trana/NRK

RETTELSE: I en tidligere versjon av denne nettsaken, i Dagsrevyen og i Nordnytt 7. juni ble det opplyst at regjeringen nå gir klarsignal til et prøveprosjekt om å felle havørn og kongeørn for å bekjempe tap av blant annet tamrein. Her har vi ettergått påstanden.

Bakgrunnen for Sandra Borch sine uttalelser er at det i den nye reindriftsavtalen, som hennes departement har forhandlet fram, inneholder et avsnitt om ørneprosjektet i Troms.

Der vises det til at Stortinget i 2016 ba regjeringa om å sette i gang en forsøksordning med forvaltning av kongeørn i Troms og på Fosenhalvøya innenfor rammene av rovviltforliket.

Nå var også havørn tatt med i tillegg til kongeørn. Teksten i reindriftsavtalen, formuleringa «forvaltning» og uttalelser på et møte nylig, oppfattet Rovviltnemnda i Troms og Finnmark som et signal for at regjeringa åpnet for skyting av kongeørn i et reinbeitedistrikt i Troms.

Vedtaket møtte motstand i flere miljøer.

Landbruks- og matminister Sandra Borch på besøk i Bjerkreim i Rogaland.

Landbruks- og matminister, Sandra Borch.

Foto: Øystein Otterdal / NRK

Uttak av ørn

Her er sitatet til landbruks- og matminister Sandra Borch om teksten i reindriftsavtalen som delvis tidligere er publisert:

– Nå er vi i den nye regjeringa i dialog med reindrifta for å innhente kunnskap om de høye tapstallene på rein særlig i Troms, og det vil også være åpning for å gjøre uttak av ørn som gjør stor skade på rein.

– Når kommer prosjektet i gang? Stortinget gjorde et vedtak om forebygging av ørneskader på rein allerede i 2016?

– Det gjelder ikke bare kongeørn, men også havørn er tatt med i reindriftsavtalen. Forrige regjering klarte ikke å levere på dette. Nå er dagens regjering i gang med å følge opp prosjektet sammen med reindrifta, som nå opplever store tap knyttet til ørn særlig i Troms.

– Skal man også ta ut ørn underveis som gjør stor skade eller skal man bare drive forskning?

– Det betyr at det er mulig foreta uttak av ørn som gjør stor skade, og det var også en forutsetning for at reindrifta ville være med på dette.

Leder for rovviltnemnda i Troms og Finnmark, John Karlsen

Leder for rovviltnemnda i Troms og Finnmark, John Karlsen, sier det er i Indre Troms, Ytre Lyngen og store deler av Finnmark hvor problemet er størst.

Foto: Rune N. Andreassen / NRK

Skapte forventning og optimisme

Uttalelsene fra landbruks- og matministeren og at hun vedkjente at reindrifta lider store tap til ørn i Troms ble godt mottatt av næringa og leder i Rovviltnemnda i Troms og Finnmark, John Karlsen.

Han har flere ganger understreket at kongeørn gjør mest skade på rein sammenliknet med jerv, gaupe og børn, og at dette har pågått over flere år.

Karlsen sier at på et dialogmøte mellom de to departementene og landets rovviltnemnder i Oslo i slutten av mai ble det uttalt fra Landbruks- og matdepartementet at de nå skulle ta tak i ørneprosjektet i Troms.

Signalene fra møtet i Oslo tolket Karlsen som at nå ville ørneprosjektet komme i gang. Uttalelsen fra Sandra Borch til NRK har forsterket oppfatninga av at nå kunne man starte uttak av kongeørn samtidig som prøveprosjektet skred fram.

I en pressemelding fra regjeringen og i intervju med statssekretær Aleksander Øren Heen (Sp) tilbakeviser han at det er åpnet for å skyte ørn i Troms.

– Stortinget hadde i 2016 en merknad til tamreindrift der en skulle se på tapsårsak og kartlegge det bedre. Stortinget sa også at en skulle ha med forebyggende tiltak og felling inn i det arbeidet, men regjeringen har ikke besluttet noe forebyggende felling nå. Det er det ikke juridisk hjemmel for før en har kommet over bestandsmålet (for ørn), og en må da sannsynliggjøre for at det har en effekt, sier Øren Heen til NRK.

Kongeørn
Foto: Kjartan Trana/NRK

Ikke enkelt

Han understreker at departementet ikke kan sette i gang omfattende felling av kongeørn uten å ha kunnskap om tapssituasjonen knyttet til tamreindrift.

– Men i reindriftsavtalen er det brukt formuleringa «forvaltning». Betyr ikke det å felle kongeørn som gjør skade?

– Det er riktig oppfattet at forvaltning betyr enten å redusere eller legge til rette for endring av bestanden. Så det er korrekt, men det er en del utfordringer knyttet til det ved at en ikke er over bestandsmålet for kongeørn, og at skadefelling må rettes mot det individ som med høy sannsynlighet har forvoldt skaden.

Leder i rovviltnemnda i Troms og Finnmark, John Karlsen, er skuffet og forvirret over at miljø- og klimadepartementet ikke tillater felling av ørn mens prøveprosjektet pågår.

– Hverken forrige regjering eller nåværende har fulgt opp vedtaket i Stortinget, og det er svært alvorlig, sier John Karlsen.

– Tilbakemeldinga fra reindrifta er at de ikke ønsker å være med i et prøveprosjekt som bare skal drive med forskning. De mener de har dokumentasjon nok gjennom store tap for hvert eneste år. Også Statens Naturoppsyn kan bekrefte at kongeørn er den største skadevolderen på rein, sier Karlsen.

Leder i Norske Reindriftsamers Landsforbund, Inge Even Danielsen ledet forhandlingene om ny reindriftsavtale med Landbruks- og matdepartementet på vegne av reindrifta. På spørsmål om forvaltning og skyting av ørn, sier han:

– Det er ikke vanskelig å støtte rovviltnemnda i det, hvis det er en forutsetning for å komme i gang med prosjektet.

Inge Even Danielsen

Leder i Norske Reindriftsamers Landsforbund, Inge Even Danielsen.

Foto: Helle Therese Kongsrud / NRK

– Vi blir ikke trodd

Etter forvirringen rundt skyting av ørn og dementiet fra Miljø- og klimadepartementet, sier leder i Troms Reindriftssamer Fylkeslag, Per Mathis Oskal at de ikke ønsker å samarbeide med forvaltninga om ørneprosjektet i Troms.

Oskal mener reindriftsnæringa sitter på nok kunnskap om tap av rein i kalvingsperioden om våren og utover sommeren. Han viser både til Statens Naturoppsyn og NINA (Norsk institutt for naturforskning) som har tall på dette.

– Vi føler at departementet trenerer saken og ikke vil gå inn i realitetene. Hvis man fortsatt bare skal satse på grunnforskning i fem år orker vi ikke å være med, fordi tallmaterialet ligger der i dag. Enkelte år er vi nede i en kalveprosent på 30–35 prosent før slakting, mens man under kalvinga er oppe i 95 prosent, som betyr at en stor del av kalvene er tatt av rovvilt i løpet av våren og sommeren. Dette er også bekreftet av NINA, sier Oskal og fortsetter.

– Myndighetene stoler ikke på oss reineiere. Det er deres problem. Jeg er redd for at vi nå får et tillitskrasj mellom næringa og forvaltninga. Det er synd og svært uheldig for den videre forvaltninga, sier reineier Per Mathis Oskal.

oskal

Leder i Troms Reindriftssamer Fylkeslag, Per Mathis Oskal.

Foto: Linda Pedersen / NRK

Etter uttalelsen til Landbruks- og matminister Sandra Borch til NRK om uttak av ørn, gikk WWF – Verdens naturfond hardt ut mot regjeringa. Reaksjonen viste seg å være gjort på feil premiss.

I en ny uttalelse i dag torsdag understreker generalsekretær i WWF, Karoline Andaur sin motstand mot skyting av ørn i Norge.

– Kongeørn og havørn er majestetiske fugler som gir mange mennesker stor naturopplevelse og bidrar til viltturisme flere steder. Kongeørn er ingen stor trussel for sau og tamrein, mens havørn ikke er noen trussel i det hele tatt. Vi står midt i en akutt naturkrise. Vi må lære å sameksistere med naturen, ikke avlive arter som ikke passer våre økonomiske interesser.

– Norsk naturforvaltning må være basert på kunnskap, ellers uthuler vi både lovverket og tilliten. Dessverre har politikerne i dag altfor lite fokus på dette. Gjennom forebygging av konflikter og en forvaltning på naturens premisser, blir vi bedre i stand til å løse utfordringene som både naturen og vår bruk av naturen står overfor, sier Andaur.

NRK har flere ganger forsøkt å få tak i landbruks- og matminister Sandra Borch, både gjennom henvendelser til departementet på telefon og e-post, og på telefon og i SMS til henne selv. Hun har ikke svart på våre henvendelser.