– Dersom vi begynner å skyte ørn, vil vi se kraftige internasjonale reaksjoner

Etter 50 år som fredet fugl, går kongeørna en utrygg framtid i møte. I et forslag, som har vært ute på høring, foreslår Klima- og miljødepartementet å skyte kongeørn, før den har gjort skade. – Skjer det, blir det bråk, lover kongeørnekspert.

Kongeørn

På landsbasis står ørna for 2–3 prosent av tapstallene for lam og 5–6 prosent av tapstallene for reinkalv.

Foto: Kjartan Trana / NRK

– Vi har ennå ikke konkludert. Høringsfristen gikk ut 4. september, og vi starter nå arbeidet med en gjennomgang av alle innspillene, sier statssekretær Lars Andreas Lunde (H) i Klima- og miljødepartementet.

Hva som blir det endelige utfallet i den kontroversielle saken, vil ha ikke forskuttere.

Det var i fjor at Stortinget vedtok å starte et prøveprosjekt for regulere bestand av kongeørn. Det er dette forslaget som nå har vært ute på høring.

– Helt konkret går vi inn for en midlertidig forsøksordning som åpner for å felle kongeørn på Fosen og i Troms. Dersom det allerede har skjedd skade på beitedyr, kan det skytes ørn uten at man med sikkerhet vet om det er akkurat den ørnen som har begått skaden, sier Lunde til NRK.

20.000 underskrifter

Kongeørn

Norsk Ornitologisk Forening reagerer sterkt på forslag om å skyte kongeørn

Foto: Linda Bjørgan / NRK

Forslaget har satt sinnene i kok i fuglemiljøene, både i Norge og internasjonalt. 20.000 personer fra inn- og utland har så langt signert Norsk Ornitologisk Forenings (NOF) protest, som nå er overlevert myndighetene sammen med høringssvaret.

– Vi går sterkt imot forslaget om at det skal gis anledning til å gi skadefellingsløyve forut for skade. Et slikt forslag er ikke kunnskapsbasert, sier kongeørnekspert Alv Ottar Folkestad i NOF.

– Kongeørna har vært totalfredet i Norge siden 1968. Allerede i dag er det mulig å søke om å felle enkeltindivid som gjør skade. Det nye forslaget er et alvorlig brudd med forvaltningen av rovfugler, og er skremmende svakt faglig begrunnet, mener han.

Reinkalv drept av ørn

Kongeørn forsyner seg hver vår av de nyfødte kalvene i reinflokkene.

Foto: Mikkel Jonsen Utsi

På landsbasis står ørna for 2–3 prosent av tapstallene for lam og 5–6 prosent av tapstallene for reinkalv.

– At kongeørna er en predator på lam og reinkalver er godt kjent, men de totale tapene er relativt sett små. 80–90 prosent av dietten involverer ikke beitedyr. Jeg håper høringen resulterer i at politikerne forstår at de må lytte til ekspertene, sier Folkestad.

– Kontroversielt

ekspert

Alv Ottar Folkestad frykter konsekvensene av å skyte ørn.

Foto: Norsk ornitologisk forening

NOF viser videre til at ørnebestanden ikke har vist tegn til økning de siste 15–20 år, og at rapportene fra i år viser en gjennomgående dårlig ungeproduksjonen. Folkestad mener uttak av kongeørn vil sette Norge i vanry internasjonalt.

– Dersom vi begynner å skyte ørn i Norge, vil vi se internasjonale reaksjoner, sier Folkestad, som påpeker at forslaget er i konflikt med Bernkonvensjonen, som verner dyr og deres naturlige leveområder.

Statssekretær Lars Andreas Lunde avviser dette.

Jeg er klar over at felling av kongeørn er kontroversielt også internasjonalt. Men de endringer som er foreslått, mener jeg er innenfor rammen av Bernkonvensjonen.

Lunde sier at noe av hensikten med prøveordningen er å kombinere ulike tiltak med forskningsaktivitet.

– Målet er å få bedre svar på hvilke tiltak som kan redusere tap av beitedyr. Vi har mangelfull kunnskap om kongeørn som skadevolder. Det er også usikkert hva som eventuelt finnes av andre tapsårsaker i de mest tapsutsatte områdene.