Hopp til innhold

Klimaendringer gir mer flom og skred

Troms er det første fylket i landet som får utarbeidet en egen klimaprofil. Blir et viktig hjelpemiddel i framtidig planlegging i ras- og flomutsatte kommuner i Norge.

Lyngen-raset

Raset på Solhov i Lyngen i Nord-Troms i 2010 var 300.000 kubikkmeter stort.

Foto: SCANPIX

Rapporten tar for seg forventede klimaendringer i forhold til ekstremnedbør, overvann, flomforhold, flomstørrelser og skred.

– Dette er et viktig prosjekt for Troms og landet for øvrig, sier plandirektør hos Fylkesmannen i Troms, Per Elvestad til NRK.

Mens rapporten fra FNs klimapanel tar for seg endringer og utfordringer i global sammenheng, så er dette rapporten som bryter prognosene ned. Først nasjonalt og nå også på fylkesbasis.

Oftere dårlig vær

Klimaprofil Troms sier at det i et hundreårsperspektiv forventes at kraftig nedbør øker vesentlig både i intensitet og hyppighet. Noe som igjen vil føre til mer overvann, flom, jord- og sørpeskred.

Skred i Lyngen

To hus ble tatt av ras i Lyngen 3. september. Ingen menneskeliv gikk tapt da leiremassene førte boligene ut i sjøen.

Foto: Kyrre Løvoll / SCANPIX

Som følge av havnivåstigning forventes det også at storflomnivået kommer til å øke.

Om kvikkleireskred, steinskred og fjellskred er det ifølge rapporten mer usikkert om det skjer noen endringer.

Det blir mildere

Gjennomsnittlig årstemperatur i Troms er beregnet å øke med 2–5 grader, med størst temperaturstigning om vinteren. Dette skal gi mindre nedbør som snø, og antall dager med snø i lavtliggende områder langs kysten.

Temperaturendringen innebærer også økt vekstsesong med en måned.

Per Sanderud

NVE-direktør Per Sanderud.

Foto: NVE

Klimaprofilen gir ikke et uttømmende bilde på alle vær- og klimatiske problemstillinger, men gir en oversikt over problemstillingene og hvor mer informasjon finnes.

– Vi ønsker å lage slike rapporter for alle fylker i landet. Kunnskapen for Troms kan tas i bruk allerede nå når man planlegger eksempelvis boligbygging og infrastruktur, sier NVE-direktør Per Sanderud til NRK.

Det står også å lese at klimaendringene bare fortsetter og fortsetter dersom ikke de menneskeskapte utslippene reduseres vesentlig.

«Klimaendringene vil særlig føre til behov for tilpasning i forhold til ekstremnedbør og økte problemer med overvann; havnivåstigning og stormflo; endringer i flomforhold og flomstørrelser; og skred.»

Klimaprofil Troms