Vurderer aksjoner

Svenske reineiere vurderer aksjoner mot norske myndigheter hvis de ikke får la reinflokkene sine beite på norsk side.

Rein
Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Det sier den svenske reineieren og Lappelensmann, Henrik Johannes Blind.

- Vi kommer til å overvåke området og ha folk der hele tiden. Det for å kontrollere at norske myndigheter ikke jager reinen bort, sier Blind. 

 

Vurderer tvangstiltak mot svensk rein

Ifølge norske reindriftsmyndigheter beiter flere tusen svenske rein fremdeles ulovlig på norsk side, nord for Altevann.

Norge og Sverige har i mange år vært uenige om beiteavtalen, og nå vurderer norske myndigheter å drive de svenske reinene ut av landet.

Ifølge norske reindriftsmyndigheter har de svenske reineierne opp til flere tusen rein ulovlig innefor norske reineieres reinbeiteområder i Troms fylke. Reindriftsagronom, Sveinung Rundberg, sier tvangstiltak vil bli vurdert.

- Det er snakk om mellom 1.000 og 2.000 svenske rein som befinner seg på norsk side, nord for Altevann. Vi må jo selvfølgelig følge dette opp etter de bestemmelsene vi har her i Norge, og da er det snakk om å gi pålegg om fjerning av rein, sier Rundberg.

Varsler motaksjoner

De svenske reineierne gjeter nå reinen døgnet rundt, ikke av frykt for rovdyr, men norske myndigheters tvangstiltak.

- Det er overvåking døgnet rundt og er ennå verre enn å overvåke dem mot rovdyr. Her er det jo snakk om at tjenestemenn skal komme ut og ødelegge næringen vår, sier Blind.

Splid på regjeringsnivå

Helt oppe i de svenske regjeringskontorene er man uenige i at svenskene har rein på ulovlig beite i Norge. I uminnelige tider har norske og svensksamiske reineiere hatt rein på beite i hverandres land, på grunnlag av naturlige grenser og uavhengig av landegrensene.

De to landene har hatt flere avtaler til å regulere dette. Men da den sist gjeldene reinbeitekonvensjonen trådte ut av kraft for noen år siden, valgte svenskene i stedet å støtte seg til en 250 år gammel grenseavtale om reinbeite, den såkalte Lappekodisillen. Den definerer at svenskene kan bruke langt større områder i Norge, enn de har kunnet bruke de siste 50 årene.

- Dette er ikke å utnytte at det for øyeblikket ikke finnes noen konvensjon. Vi lever etter Lappekodisillen etter at den forrige konvensjonen utgikk, det er ikke noe ulovlig i det, sier Blind.

Forhandler om ny avtale

Ifølge den norske regjeringas forhandlingsleder om ny reinbeitekonvensjon mellom Norge og Sverige, Almar Sagelvmo, er det et berettiget håp om å lande disse forhandlingene før sommerferien. Hans svenske motpart, Karl-Olov Øster, bekrefter dette.

- Ja, vi har kommet langt og det er jo vårt mål å bli ferdige så raskt som mulig, sier Øster.