Slik ser planen ut

Det skal ikke igangsettes petroleumsvirksomhet i Nordland VII og Troms II i denne stortingsperioden. Se pressemeldinga fra Statsministerens kontor her.

 

Regjeringa har lagt følgende rammer for petroleumsvirksomheten

1. Bjørnøya 

 •  I en 65 kilometer sone rundt Bjørnøya skal det ikke igangsettes petroleumsvirksomhet
 • Bjørnøya naturreservat utvides til territorialgrensen på 12 nautiske mil.

2. Iskanten og polarfronten

 • I områdene ved iskanten og polarfronten skal det ikke igangsettes petroleumsvirksomhet

3. Kystsonen langs Troms og Finnmark til grensen mot Russland

 • I et belte på 35 kilometer fra grunnlinjen langs kysten fra Troms II til grensen mot Russland skal det ikke igangsettes petroleumsvirksomhet.
 • I området fra 35 til 50 kilometer skal det ikke igangsettes ny petroleumsvirksomhet. Fra dette gjøres følgende unntak: Petroleumsvirksomhet i allerede tildelte tillatelser t.o.m. 19. runde videreføres, nye utlysninger og tildelinger i TFO-området tillates, og det åpnes for utvikling av tilleggsressurser i disse områdene. Spørsmålet om petroleumsvirksomhet i området fra 35 til 50 kilometer vil bli vurdert i forbindelse med revidering av forvaltningsplanen i 2010.
 • I området mellom 50 kilometer og 65 kilometer fra grunnlinjen vil det ikke være tillatt med leteboring i oljeførende lag i perioden 1. mars til 31. august.

4. Tromsøflaket

 • På Tromsøflaket gjelder begrensninger for kystsonen som følger av punkt 3.
 • På Tromsøflaket utenfor 65 kilometer vil det ikke være tillatt med leteboring i oljeførende lag i perioden 1. mars til 31. august.

5. Nordland VII og Troms II

 • Det skal ikke igangsettes petroleumsvirksomhet i Nordland VII og Troms II i denne stortingsperioden. Spørsmålet om petroleumsvirkssomhet i disse områdene vil bli vurdert i forbindelse med revidering av forvaltningsplanen i 2010.
 • Det er behov for å styrke kunnskapsgrunnlaget i disse områdene. Det skal gjennomføres følgende forskning/kartleggingsprosjekter:
 • SEAPOP (kartlegging av sjøfugl) skal prioritere kartlegging i Lofoten/Vesterålen.
 • MAREANO (kartlegging av bunnforhold) skal prioritere kartlegging i Lofoten/Vesterålen.
 • Geologisk kartleggingsarbeid skal gjennomføres i områedet i regi av Oljedirektoratet. Dette innebærer blant annet seismikkinnsamling. Det igangsettes ikke konsekvensutredning om åpning av disse områdene i denne stortingsperioden.

6. Nordland VI

 • Det skal ikke igangsettes petroleumsvirksomhet i Nordland VI i denne stortingspreioden.

7. Eggakanten

 • Det skal ikke igangsettes petroleumsvirksomhet i denne stortingsperioden i området Eggakanten fra kanten av Tromsøflaket og nordover.
 • Det skal gjennomføres kartlegging av havbunn og utbredelse av sjøfugl, samt geologisk kartlegging i dette området.
 • SEAPOP (kartlegging av sjøfugl) og MAREANO (kartlegging av bunnforhold). Kartleggingsarbeidet skal innledningsvis prioritere dette området.

8. Øvrige havområder i Barentshavet

 • Områder i Barentshavet syd hvor det ikke blir stil krav/begrensninger for petroleumsvirksomheten som følge av konklusjonene av punktene over, skal ikke ah lisesspesifikke vilkår utover det det skjerpede kravet om ingen utslipp til sjø under normal drift.
 • Dette innebærer at lisensspesifikke vilkår til for eksempel leteboring som er satt historisk forsvinner.

9. Revisjon

 • Forvaltningsplanen skal være rullerende og oppdateres jevnlig. Første oppdatering vil skje i 2010.