NRK Meny
Normal

Ønsker lavere fartsgrense på grunn av syklistene

Antall syklister i trafikken øker. Derfor vil samferdselssjefen sette ned fartsgrensen til 50 km/t på en lenger strekning på riksveg 9.

Syklister og bil

Antallet syklister på veiene vil bare øke i tiden som kommer, sier samferdselssjefen i Vest-Agder.

Foto: Tor Saltrøe

«For å bedre forholdene ytterligere for syklistene vil vi sterkt anbefale at Statens vegvesen vurderer å sette ned hastigheten på hele strekningen fra Øvre til Ytre Strai til maksimum 50 km/t.»

Øvre Strai

Her blir det anbefalt å sette ned fartsgrensen på grunn av mange syklister.

Foto: Jon Anders Møllen/NRK Sørlandet

Det skriver samferdselssjef i Vest-Agder, Vidar Ose, i en uttalelse til Kristiansand kommune om detaljregulering for riksveg 9 på Strai.

Samferdselssjefen sier til NRK at det er et overordnet mål å tilrettelegge for at antallet gående og syklende vil øke i fremtiden.

Det betyr at fartsgrensene i større grad enn tidligere må tilpasses de myke trafikantene, hevder Ose.

Tror bilistene vil forstå

Vidar Ose

Samferdselssjef Vidar Ose tror bilistene forstår behovet for lavere fartsgrenser enkelte steder av hensyn til syklistene.

Foto: Frans Kjetså / NRK

Samferdselssjefen tror ikke bilistene vil la seg irritere over at fartsgrensene på veiene må tilpasses et økende antall syklister.

– De fleste syklister er bilister også. Så jeg tror ikke vi får noen reaksjoner på det. Og det er ikke mye bilistene sparer i tid på å kjøre i 60 enn i 50. Hvis de har det så travelt så burde de ha kjørt litt før, sier Ose.

– Hva er grunnen til at dere nå virker mer opptatt av syklistene enn av bilistene?

– Syklistene har vært viktige lenge. Men fremover nå er det slik at for kristiansandsregionen så må veksten i persontrafikken tas med busser eller folk må gå eller sykle. Og da ville det vært rart hvis ikke vi hadde lagt forholdene godt til rette for syklistene, sier Ose.

– Er det syklistene som nå skal være styrende i fremtiden for å sette fartsgrenser på veiene?

– Nei, men det er en kombinasjon av fremkommelighet for syklistene og trafikksikkerhet. På Strai på riksveg 9 så vil det etter vårt syn være galt at gående eller syklister skal måtte krysse riksvegen i 60 km/t, sier Ose.

Syklistene blir viktigere

I et samferdselsmessig perspektiv blir syklistene stadig viktigere, tror Ose.

– Ja, det gjør de. Vi ser i kristiansandsregionen at forholdene ligger til rette for sykkel. Og i fremtiden skal vi konkurrere om statlige midler. Og for å få disse midlene så er vi avhengig av at veksten i persontrafikken tas med buss eller at folk går eller sykler, sier samferdselssjefen i Vest-Agder.

Han mener at det også er trafikksikkerhetsmessig viktig og nødvendig at hastigheten til bilene på en vei er forholdsvis jevn over en lengre strekning, og at ikke fartsgrensene skifter hyppig på en kort strekning.

Dette er også medvirkende til at han ønsker 50 km/t på riksveg 9 fra øvre til ytre Strai.

– Det som er viktig for oss på riksveg 9 ved Strai er å få en jevn hastighet. Dette er også en skoleveg og det er viktig å ha kryssing hvor bilister kommer i lav fart, sier Ose.

– På hvilken måte vil vi merke at sykkel er et satsingsområde i trafikken?

– Man vil merke at det blir en mye bedre tilrettelegging for syklistene. Det vil bli bedre oppmerking og vi vil også rette ut en del svingete sykkelstier. Også vil vi i større grad sørge for at sykkelstiene er åpne også om vinteren, sier samferdselssjefen.

– Syklistene har et ansvar

Åse Michaelsen

Stortingspolitiker Åse Michaelsen (Frp) mener syklistene også har et ansvar når de velger å sykle på en riksveg.

Foto: Kai Stokkeland / NRK

Stortingsrepresentant fra Vest-Agder, Åse Michaelsen (Frp), sier til NRK at målet i samferdselssektoren må være både sikre veger for bilistene og sikre sykkelveger for dem som sykler.

Hun mener likevel at det blir galt dersom syklistene skal styre fartsgrensene på hovedfartsårene i landsdelen.

– Fartsgrensene på hovedveiene må være tilpasset bilistene. Vi kan ikke ha det slik at det er syklistene i kondomdress som skal bestemme farten på hovedfartsårene, sier Michaelsen.

Hun mener syklistene også har et stort ansvar når de velger å sykle på en trafikkert riksveg.

– Det påhviler syklistene et ansvar når de oppsøker hovedfartsårene for å sykle. Jeg er selv syklist og må selvfølgelig ta mitt ansvar når jeg velger å sykle på veien. Og der hvor syklistene har et alternativ i form av gang- og sykkelveg, så mener jeg at det ikke nødvendigvis er behov for å sette ned fartsgrensen på veien, sier hun.

Michaelsen poengterer at hun skiller mellom hovedfartsårer i landsdelen og bysentra og skoleveger.

– Fartsgrensen på vegene i bysentra og i nærheten av skoler og der barn ferdes er noe annet. Her må fartsgrensene tilpasses de myke trafikantene. Men at syklistene skal være styrende for fartsgrensene på hovedvegene og riksveg 9 blir ikke helt riktig, sier hun.