Valle får innvandrerkritikk

Nyankomne innvandrere i Valle kommune får ikke det introduksjonstilbudet de har krav på etter loven. Kommunen får nå kritikk av Fylkesmannen i Aust-Agder.

Innvandrerkvinner

Fylkesmannen ber Valle kommune gi nyankomne innvandrere et introduksjonsprogram slik loven krever.

Foto: Johansen, Erik / Scanpix

Kommunene skal etter loven tilby et helårig introduksjonsprogram til nyankomne innvandrere og introduksjonsprogrammet skal være et heldagsprogram fem dager i uken gjennom året.

Valle kommune kan ikke dokumentere at introduksjonsprogrammet er helårig eller et fulltidstilbud hver dag slik loven krever.

Fylkesmannen ber kommunen rette opp i lovbruddene umiddelbart og kommunen må innen 6. mars neste år dokumentere at kommunen har rettet opp i lovbruddene og gir det tilbudet som loven krever.

Kommunen må sikre at deltakerne får tilbud om introduksjonsprogram i 47 uker per år og at alle deltakerne gjennomfører et program på fulltid og at språk- og arbeidspraksis blir dokumentert for hver deltaker.

Har sett på deltakermapper

Et introduksjonsprogram på heltid kan inneholde både norskopplæring, samfunnskunnskap, utdanning og arbeid, eller annen opplæring som kan defineres som tiltak for å forberede innvandrerne for arbeidslivet.

Fylkesmannen har gått igjennom deltakermappen til seks nyankomne innvandrere i Valle kommune, og mener å finne at introduksjonsprogrammet for disse deltakerne ikke tilfredsstiller kravet om fulltidsopplæring.

Deltakerne på introduksjonsprogrammet får 3,5 timer undervisning per dag.

I tillegg er en del av undervisningen selvstudium uten lærer til stede.

Undervisningen som gis er på totalt 17,5 timer per uke. Tid til selvstudium er regnet om til 4 timer per uke. Dette gir totalt 20,5 timers opplæring per uke i introduksjonsprogrammet.

Kravet etter loven er ukes-undervisning på mellom 30-37,5 timer, ifølge fylkesmannen.

Skal gjøre ting bedre

Eivind Berg

Rådmann Eivind Berg sier det er relativt alvorlig at kommunen ikke følger loven i forhold til nyankomne innvandrere.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Vi har hatt tilsyn fra fylkesmannen på introduksjonsprogrammet for flyktninger. Dette ser vi selvsagt positivt på og vi ser på dette som en mulighet til å gjøre ting bedre.

Det sier rådmann Eivind Berg til NRK.

Han karakteriserer lovbruddene som relativt alvorlige.

– De konkrete avvikene vil jeg karakterisere som relativt alvorlige. Med bakgrunn i det som er påpekt vil vi gjennomføre en prosess sammen med de involverte partene for å utarbeide en plan for hvordan vi skal rette opp avvikene, sier Berg.

Han sier kommunen har hatt begrensede ressurser i forhold til introduksjonsprogrammet.

– Vi har hatt begrensede ressurser. Å skaffe praksisplasser har vært og er spesielt utfordrende, fordi vi har få bedrifter å spille på i kommunen, sier rådmannen.

Per dags dato er det 14 personer som deltar i introduksjonsprogrammet.

7 personer er i sluttfasen av programmet, mens 7 personer startet introduksjonsprogrammet 1. november.

Det er avsatt 2,5 årsverk i direkte tilknytning til flyktningarbeidet i Valle kommune, ifølge rådmannen.