Strenge krav til fjerning av eksplosiver i Jegersberg

Fylkesmannen i Vest-Agder godkjenner at Forsvaret starter opprydding og fjerning av eksplosiver og miljøgifter ved Gimlemoen skyte- og øvingsfelt i Kristiansand. Men fylkesmannen stiller strenge miljøkrav til ryddearbeidet som nå skal gjennomføres.

Kart over Gimlemoen

Det er et område på over 50.000 kvadratmeter som skal ryddes for eksplosiver og miljøgifter.

Foto: Kartgrunnlag hentet fra Kristiansand kommune

Kristiansands populære turområde, Jegersberg, skal renskes for mulige granater, ammunisjon og miljøfarlige tungmetaller.

Det er Forsvarsbygg Skifte eiendom som skal rydde opp i den forurensede grunnen ved Gimlemoen skyte- og øvingsfelt.

Gimlemoen ble etablert som et militært område helt tilbake i 1864, og skytefeltet har bestått av minst 4 håndvåpenbaner, en panservernrakett-bane, en luftmålbane, en håndgranatbane, et åpent øvingsområde for nærkrigsøvelser og en sivil leirduebane.

Forurensningen i området består i hovedsak av metallene bly, kobber, sink og antimon, og det er særlig blyforurensningen som er den største og mest alvorlige forurensningen, ifølge fylkesmannens miljøvernavdeling.

Strenge krav

Bjørn Wattne Østerhus

Bjørn Wattne Østerhus ved fylkesmannens miljøvernavdeling har vurdert miljøutfordringene ved å grave i den forurensede grunnen i Jegersberg.

Foto: Privat

Fylkesmannen stiller strenge krav til det ryddearbeidet som skal gjøres i det populære turområdet, og det er foreslått klare miljømål for hvordan området skal fremstå etter at ryddearbeidet er gjennomført.

  • Forurensningen skal ikke medføre helsefare for brukere av området, for eksempel turfolk, utøvere av sport, eller andre som har lengre opphold på området.
  • Det skal ikke være spredning av forurensning som gir negative konsekvenser for vannlevende organismer i Slåttebekken eller store negative konsekvenser for vannlevende organismer i Kyrtjønn, Kroktjønn eller Øvre Jegersbergvann.
  • Det skal oppnås en miljøkvalitet i jordmassene som er tilfredsstillende ut fra en samlet vurdering av helse, velferd og naturmiljø forbundet med tiltakene og økonomiske forhold.

I tillegg stilles det krav til at området må overvåkes mens ryddearbeidet pågår og etter at ryddetiltakene er gjennomført.

Det er dokumentert forurensede jordmasser i området og det er ønskelig å fjerne så mye som mulig av disse balansert opp mot det som er praktisk mulig.

Det sier Bjørn Wattne Østerhus ved fylkesmannens miljøvernavdeling.

– Det viktigste for oss i denne saken er å hindre spredning av miljøgifter når de skal graves opp og fjernes. Og det er viktig å verne så mye som mulig av vassdraget i området. Deretter er det viktig for oss at disse forurensede massene havner på riktig sted og at de blir tatt hånd om på en grei måte, sier Østerhus.

– Er det fare for spredning av de miljøgiftige stoffene når man begynner å grave i jorda?

– Ja, det vil alltid være en fare for det. Men vi mener at med de vilkårene vi har satt, så er faren for spredning minimal, eller så liten som vi kan klare å få til, sier han.

Får ikke fjernet alt

Fylkesmannens miljøvernavdeling er innforstått med at det ikke vil være mulig å fjerne alt av miljøgifter i området.

Det vil bli liggende miljøgifter i jorda etter at ryddearbeidet er fjernet, og Miljødirektoratet har i sin høringsuttalelse gitt uttrykk for at grenseverdien for rydding av bly er satt for høyt.

Hovedargumentet for dette er hensynet til jordlevende organismer, med særlig vekt på meitemark.

Fylkesmannen mener derimot at belastningen på naturen blir større hvis man skal gjennomføre mer krevende og omfattende grave- og ryddearbeid for å fjerne enda mer av miljøgiftene enn planlagt.

«Vi tillater i området nordvest for Kyrtjønn, ved skoleskytebanen, at det ligger igjen masser med et innhold over grensen for farlig avfall», heter det i godkjenningen fra fylkesmannen.

Fremkommeligheten i dette området i forhold til ryddearbeidet er vanskelig, og tilrettelegging for store maskiner og ryddeutstyr vil føre til store naturinngrep som er verre enn at det ligger noe miljøgifter igjen i grunnen, ifølge fylkesmannen.

«Det må, i likhet med leirduebanen, avskoges og graves der forurensning er bekreftet, samt at tilførselsveier og rigg for helikopterplass må anlegges. Vi mener denne belastningen blir for stor», skriver fylkesmannen til Forsvarsbygg Skifte eiendom.

Ryddearbeidet starter i juni

Pål Skovli Henriksen

Prosjektleder Pål Skovli Henriksen i Skifte eiendom sier opprydningsarbeidet i Jegersberg vil starte i juni.

Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

Prosjektleder i Skifte eiendom, Pål Skovli Henriksen, er fornøyd med ryddetillatelsen og kravene som Fylkesmannen i Vest-Agder stiller.

– Vi er godt fornøyd med tillatelsen. Grunnprinsippene i kravene fra fylkesmannen er i tråd med våre egne planer, sier Henriksen til NRK.

Skifte eiendom er nå inne i sluttfasen i forhold til å tildele ryddejobben til en entreprenør.

– Vi har valgt en entreprenør på bakgrunn av de anbudene vi har fått inn, og vi skal etter planen inngå en formell kontrakt med entreprenøren neste uke. Vi er akkurat nå inne i en karensperiode. Det vil si at vi har gitt beskjed til alle entreprenørene om hvilken entreprenør som er valgt til jobben. Vi må avvente eventuelle innsigelser i forhold til dette, og kan derfor ikke formelt undertegne en kontrakt før neste uke, sier Henriksen.

Opprydningsarbeidet vil starte i begynnelsen av juni.

– Entreprenøren vi har valgt er klar til å starte arbeidet umiddelbart, og etter planen vil vi gå i gang i uke 23 eller uke 24, sier han.

– Hva er det første som vil skje?

– Vi vil begynne med en del forberedende arbeider i området. Vi skal felle en del skog, bygge en del veier og bygge opp steder hvor vi midlertidig skal lagre de forurensede jordmassene i påvente av å få fraktet dette bort, sier Henriksen.