Vil kjøpe forsvarseiendommer i Jegersberg

Kristiansand kommune vil trolig overta og kjøpe en stor forsvarseiendom i Jegersberg når området er ryddet for mulige granater, ammunisjon og miljøfarlige tungmetaller. Det sier teknisk direktør Ragnar Evensen til NRK.

Jegersberg

Det er dette området i Jegersberg som Skifte eiendom skal selge.

Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

Et 50.000 kvadratmeter stort område i Jegersberg skal nå ryddes og 13.000 kubikkmeter med forurenset masse skal graves opp og fjernes i det populære turområdet.

Gimlemoen i Kristiansand ble på midten av 1800-tallet etablert som et militært område, og helt frem til 2003 var det skyteaktivitet på området nord for leiren.

Langvarig bruk av håndvåpen har ført til forurensning av tungmetaller i området og dette kan være en miljøtrussel.

Det er Skifte Eiendom (del av Forsvarsbygg) som eier områdene og arbeidet med å rydde opp starter etter planen i april og vil pågå frem til midten av juli.

Kommunen vil overta

Ragnar Evensen

Teknisk direktør Ragnar Evensen mener det er naturlig at kommunen overtar forsvarets eiendommer i Jegersberg.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Ut ifra de erfaringer vi har fra tidligere når det gjelder forsvarseiendommer, så vil kommunen være en naturlig kjøper av et slikt område. Det er fordi Jegersberg er et viktig friområde i byen, og vi har god erfaring med å kjøpe ut slike områder fra forsvaret.

Det sier teknisk direktør Ragnar Evensen til NRK.

Kommunen har tidligere kjøpt blant annet Odderøya, Marvika, Randøyene og Kroodden fra forsvaret, og har en god dialog med forsvaret om kjøp og overtakelse av gamle forsvarseiendommer, ifølge Evensen.

– Er dette området et attraktivt område slik at kommunen kan få konkurranse om kjøp av deler av området som kan være aktuelt å utnytte kommersielt?

– Området er regulert til bymark og friområde og jeg vil anta at det har et lite kommersielt potensial. Jeg tenker at enten så vil en annen offentlig instans kjøpe dette området, eller så vil kommunen ta over, sier han.

– Er det ingenting av denne store eiendommen som kan utnyttes for eksempel til boligbygging og dermed være attraktivt å kjøpe for andre enn kommunen?

– Jeg kjenner ikke hele eiendommen i detalj, og det kan være at noen deler av den ligger utenfor markagrensa, men i det store og hele er det lite eller ikke noe kommersiell interesse i eiendommen, sier Evensen.

Lav pris

Teknisk direktør Ragnar Evensen sier at prisen for området må reflektere at dette er et friområde og ikke kan utnyttes kommersielt.

Han tror prisen blir lav, og begrunner det i forhold til prisen på tilsvarende områder som kommunen har kjøpt fra forsvaret tidligere.

– Det er en lav pris på denne typen eiendommer. Hvis ikke jeg husker feil så betalte vi cirka 1 million kroner for Randøyene. Så det sier litt om prisnivået. Når det er et rent friområde så reflekterer det prisnivået.

Evensen poengterer at et kjøp av Jegersberg fra forsvaret ikke er politisk drøftet eller behandlet, og at et kjøp medfører en forpliktelse for kommunen til å drifte området.

– Vi vil få et større ansvar for å holde løypenett, sørge for at dammene er i god stand, og at det blir hogd og tynnet så mye av skogen at området er attraktivt og ikke gror igjen. Så det er slike forpliktelser kommunen tar på seg ved et kjøp, sier Evensen.

– Er et slikt kjøp tøffe forhandlinger eller bare stempling av papirer over en kaffe og et håndtrykk?

– Det er litt avhengig av hva det gjelder. Når vi kjøpte eiendommer av forsvaret sist gang, så var det en «større pakke» vi kjøpte. Da kjøpte vi eiendommer som Marvika og Kroodden som hadde et større kommersielt marked. Da var det litt mer diskusjon om prissetting. Da blir det ofte en voldgiftssak hvor en dommer setter prisen og det blir ført vitner som forteller om potensiell bruk. Jeg vil anta at prissettingen i Jegersberg vil være forholdsvis enkel, sier Evensen.

– Er det en mulighet for at Kristiansand kommune ikke kjøper eiendommene i Jegersberg?

– Ja, det kan det være. Saken er jo ikke drøftet politisk. Men i forhold til den praksis vi har hatt til nå, så tror jeg vi kan anta at vi kan ta på oss denne forpliktelsen, avslutter Evensen.