Har avdekket mangler ved sykehusprosess

Direktøren for Helse Sør-Øst er misfornøyd med hvordan styret i Sørlandet sykehus har behandlet saken om nedleggelse av funksjoner ved Flekkefjord sykehus.

Flekkefjord sykehus

Det har kokt rundt Flekkefjord sykehus den siste tiden. Det er stor uenighet knyttet til sykehusets fremtid.

Foto: Lars Eie / Lars Eie/NRK

Leder i aksjonsgruppen «Bevar Flekkefjord sykehus», Sigmund Kroslid, mener at arbeidet ledelsen i Sørlandet sykehus har gjort i denne prosessen, ikke holder mål.

– I et møte på Stortinget i går, sa jeg at saken står til stryk. Det synes jeg karakteriserer det hele, sier han.

Den 23. februar i år, vedtok styret i Sørlandet sykehus å legge ned traumemottaket og akuttfunksjonen ved Flekkefjord sykehus. Det ble besluttet på tross av sterke innvendinger.

Mangler knyttet til krav og dokumentasjon

Nå har administrerende direktør i det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst RHF, sett nærmere på hvordan Sørlandet sykehus har gått fram i denne saken.

Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus, sier i en pressemelding at Sørlandet sykehus har gjennomført en omfattende prosess som det foreligger mye dokumentasjon på. Likevel påpeker hun at det er avdekket noen mangler.

– Det er mangler i forhold til kravene til prosess og dokumentasjon som gjelder når man planlegger endringer i akuttfunksjonene, sier hun.

Cathrine M. Lofthus

Administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Cathrine M. Lofthus, bekrefter at det er noen mangler i forbindelse med prosessen styret i Sørlandet sykehus har gjort i forkant av vedtaket om å legge ned akuttfunksjonen og traumemottaket ved Flekkefjord sykehus.

Foto: Katrine Lunke / Helse Sørøst

Kroslid i aksjonsgruppen Bevar Flekkefjord sykehus, mener dette viser at aksjonsgruppen har hatt rett i sine tilbakemeldinger til ledelsen i Sørlandet sykehus.

– Dette stemmer godt overens med høringsuttalelsene vi har gitt. Det er en bekreftelse på at vi har klart å peke på de rette tingene, sier han.

– Er dette en seier for aksjonsgruppa?

– Vi snakker ikke om seier i denne sammenhengen. Her snakker vi om at vi skal prøve å legge til rette for at vi skal få et godt sykehustilbud. Det er vårt hovedmål, sier Kroslid.

Nytt håp for aksjonsgruppa

NRK har vært i kontakt med ledelsen ved Sørlandet sykehus, som ikke ønsker å kommentere saken i dag.

Ifølge Lofthus i Helse Sør-Øst, skal arbeid med avklaring i forbindelse med akuttfunksjoner, skje i tråd med krav i «Veileder for arbeidet med utviklingsplaner». Dette betyr blant annet at det skal gjennomføres risiko- og mulighetsanalyser, samt ekstern kvalitetssikring.

Før dette er gjort, vil hun ikke ta endelig stilling til hvilken driftsmodell Flekkefjord sykehus skal drives etter.

Akuttfunksjonene ved Sørlandet sykehus Flekkefjord, skal diskuteres på styremøtet til Helse Sør-Øst torsdag 9. mars.

Sigmund Kroslid,

Leder i aksjonsgruppa «Bevar Flekkefjord sykehus», Sigmund Kroslid, har fått nytt håp om at sykehuset kan få beholde akuttfunksjonen og traumemottaket.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Kroslid i aksjonsgruppa oppfordrer ledelsen ved Sørlandet sykehus til å være med på en gjennomgang.

Han bekrefter at det som nå har skjedd, har gitt nytt håp om at saken kan ta en ny vending, slik at akuttfunksjonen og traumemottaket ved sykehuset opprettholdes.

– Det er viktig å få korrigert det som har blitt gjort feil, slik at beslutningen blir tatt på riktig grunnlag, sier Kroslid.