– Kan reise innsigelse mot ny kirke i Vennesla

Fylkeskonservatoren vil reise innsigelse mot ny kirke i Vennesla dersom bygget plasseres der prestegården ligger i dag. Kirkelig fellesråd drøfter saken på nyåret.

Vennesla kirke med prestegården i bakgrunnen til høyre

Vennesla kirke med prestegården i bakgrunnen til høyre.

Foto: Sigtor Kjetså / NRK

Vennesla kommune har varslet oppstart av detaljregulering for ny kirke i Vennesla, men allerede nå setter Fylkeskonservatoren foten ned.

Kirken planlegges på stedet hvor presteboligen står i dag. Kirkeverge Svenn Jørgen Sørensen sier arbeidet med ny kirke i Vennesla har en 130 år gammel historie. Ny kirke er altså etterlengtet.

– Aksepterer ikke den foreslåtte plasseringen

Reguleringsplanen omfatter dagens kirke, parkeringsplassen, prestegården og området rundt. Nå er fristen for å komme med kommentarer gått ut, og Fylkeskonservatoren har mange innvendinger.

Yvonne Willumsen

Fylkeskonservator i Vest-Agder, Yvonne Fernmar Willumsen, er kritisk til den foreslåtte plasseringen av den nye kirken i Vennesla.

Foto: NRK

I et brev til Vennesla kommune skriver fylkeskonservator Yvonne F. Willumsen at den planlagte plasseringen, altså der prestegården ligger i dag, ikke kan aksepteres.

«En plassering av et nybygg på denne eiendommen, av den størrelsen som er tenkt, kan etter Fylkeskonservatorens oppfatning ikke aksepteres. På grunn av terrenget vil den nye kirken sannsynligvis virke dominerende og ruvende i forhold til eksisterende kirke. Den vil i tillegg påvirke kulturmiljøet negativt ved å skape et brudd mellom kirken, kirkegården og prestegården.»

Fylkeskonservatoren fraråder også at prestegården rives fordi den har en egenverdi som kulturminne og spiller en sentrale rolle i kulturmiljøet.

– Viktig signalbygg

I brevet skriver Fylkeskonservatoren at den nye kirken blir et viktig signalbygg som vil få stor betydning.

Willumsen etterlyser alternative lokaliseringer, for eksempel øst for kollen mot Vennesla videregående skole, eventuelt på dagens parkeringsplass ved fylkesvei 405.

En annen mulighet er vest for dagens kirke, mot Venneslafjorden, på areal avsatt til gravlund i kommuneplanen.

Vennesla prestegård grenser til kirkegården

Prestegården ligger inntil kirkegården, og må ikke rives, mener Fylkeskonservatoren.

Foto: Sigtor Kjetså / NRK

– Riksantikvaren

Stedet der Vennesla kirke ligger i dag, har vært kirkested tilbake til middelalderen. Derfor har Vest-Agder fylkeskommune også sendt saken til Riksantikvaren for uttalelse.

Området rundt kirken, kirkegården og prestegården blir sett på som et svært viktig kulturmiljø av nasjonal verdi, og vernemyndighetene mener det derfor er viktig at ny kirke tilpasses kulturmiljøet.

Det finnes også et automatisk fredet kulturminne på stedet.

«Det dreier seg om en rekonstruert gravkiste fra jernalderen. Gravminnet er
fredet i henhold til kulturminneloven, og alle tiltak som kan ha konsekvenser for kulturminnet, er forbudt.»

– Skal drøfte innvendingene

Kirkeverge Svenn Jørgen Sørensen vil ikke uttale seg om Fylkeskonservatorens innvendinger, og viser til at Vennesla kirkelige fellesråd skal drøfte saken 4. januar.

Alf Petter Mollestad i Multiconsult ASA skal forberede saken for fellesrådet. Han sier fellesrådet må legge en plan for videre fremdrift.

– En dialog kan være en god start for å se om vi kan finne andre muligheter.

Fylkeskonservator Yvonne F. Willumsen tar gjerne imot en invitasjon til dialog.

– Det er et godt utgangspunkt hvis nye alternativer kan diskuteres. Å reise innsigelse til plassering av kirkebygget, er siste utvei, sier Willumsen.