NRK Meny
Normal

1,4 millioner nordmenn utsatt for høy vegtrafikkstøy utenfor boligen

22 prosent av boligene langs riks- og fylkesveiene i Vest-Agder vil ha for høyt støynivå om fem år. Vegtrafikkstøy forårsaker 80 prosent av nordmenns støyplager.

Kø på Østerveien mot Kristiansand sentrum

Boliger langs Østerveien i Kristiansand eksponeres for mye støy fra biltrafikken.

Foto: Line Haus / NRK

Søvnforstyrrelse, hodepine og tretthet kan være noen av konsekvensene.

Ifølge Statens vegvesen er 1,4 millioner mennesker her i landet utsatt for vegtrafikkstøy høyere enn forskriftene tillater. Mange føler seg plaget av bråk fra trafikken.

Både jevn støy fra høytrafikkerte veger og støytopper ved forbipassering kan være årsak til støyplage, og støy fra vegtrafikk påvirker både helse og trivsel.

Norsk forening mot støy skriver at støy er den miljøforurensning som rammer flest mennesker i Norge i dag.

– Støy er et alvorlig folkehelseproblem, og det er anslått at støy fører til over 10 000 tapte friske leveår, hvert år, som følge av sterk grad av søvnforstyrrelser. Hovedsakelig på grunn av trafikkstøy, men også pga. annen støy.

Femårsprognoser

Hvert femte år kartlegger Statens vegvesen innendørs støy fra riks- og fylkesveger, og lager prognoser fem år fram i tid.

Anne Grete Tofte

Seksjonsleder Anne Grete Tofte i Statens vegvesen Region Sør.

Foto: Kai Stokkeland / NRK

– Det er beregnet innendørs støy i over 14.000 boliger langs vegnettet i Vest-Agder, og 3.100 boliger vil kunne ha over 35 desibel innendørs støy som følge av veitrafikken om fem år, sier seksjonsleder i Statens vegvesen Region sør, Anne Grete Tofte.

– Det er et høyt tall, men når en tar vekk boliger som utbedres og steder som skal få støyskjermer, vil antallet bli betydelig redusert, sier Tofte.

Det er også beregnet at et betydelig antall boliger er utsatt for støy over grenseverdien på 42 dBA, men noen av disse kan ha fått redusert støy etter vegomlegginger eller andre tiltak.

Endelige tall vil foreligge i 2018.

Innen 30. juni 2018 skal det også utredes hvilke tiltak som skal settes inn mot boligene som er beregnet å ha høye støynivåer i kartleggingen.

Først gjennomføres utendørs beregninger på nytt, og deretter blir det befaring i boligene som fortsatt er beregnet med høye støynivåer.

Espen Solum

Espen Solum, distriktsleder i Huseiernes Landsforbund i Vest-Agder.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Boligmarkedet

Espen Solum, distriktsleder i Huseiernes Landsforbund i Vest-Agder, sier de fleste som kjøper seg bolig langs riks- og fylkesveier er klar over støyproblemene.

Forbundet får ikke mange henvendelser om støy.

– De som velger å bo langs trafikkerte veier ser etter andre kvaliteter, sier Solum.

Statens vegvesen har et søkbart kart hvor det fremgår hvordan vegtrafikkstøyen er i forskjellige områder.

Støysoner i Kristiansand

Statens vegvesen har kart som viser støybelastning. https://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart

Foto: Statens vegvesen