NRK Meny
Normal

Føde anten i Eid eller Volda

Både på Nordfjordeid og i Volda er fødetilboda truga av nedlegging. No seier Helse Vest at det må vere fødetilbod på minst ein av stadane.

Nordfjord Sjukehus

Helse Vest seier det i framtida bør vere fødetilbod anten på Nordfjordeid eller i Volda. Begge stader er fødetilboda truga av nedlegging.

Foto: Heidi Lise Bakke / NRK

Lenge har det vore kamp om å få behalde fødetilboda, både ved sjukehuset på Nordfjordeid og ved sjukehuset i Volda i nabofylket.

- Uaktuelt å leggje ned begge plassar

Etter å ha vore i tett dialog med Helse Midt, seier Helse Vest at det er uaktuelt å leggje ned fødetilboda begge plassar.

- Eg ser det som vanskeleg at det ikkje skal vere eit fødetilbod i området mellom Førde og Ålesund, det seier administrerande direktør Herlof Nilssen i Helse Vest.

Tett dialog mellom helseføretaka

Både Helse Vest og Helse Midt skal snart leggje fram forslaga sine i samband med det framtidige føde- og barseltilbodet i Norge.

I den samanheng har det den siste tida vore tett dialog om korleis ein skal organisere fødetilbodet i Nordfjord og på søre Sunnmøre.

Herlof Nilssen

Herlof Nilssen i Helse Vest seier han vanskeleg kan sjå at både fødetilboda i Nordfjord og i Volda vert nedlagt.

Foto: Ståle Frafjord / NRK

Framtidige krav til mellom anna fleire gynekologar på jobb og behov for innsparingar, gjer at det har vore spekulert i om fødetilboda både i Volda og Nordfjord vert nedlagt. Men dette avviser Nilssen.

- Det er eit betydeleg tall fødslar i dette området, mellom 650 og 700 stykk totalt. Eg trur difor vi må planlegge og leggje til rette for at det er minst eitt fødetilbod i området, seier Nilssen.

I Sogn og Fjordane er fødetilboda truga ved begge lokalsjukehusa, i tillegg til sjukehuset på Eid vert det også kjempa for å behalde fødetilbodet ved sjukehuset i Lærdal i Sogn.

- Volda har kapasitet til å ta over

Volda sjukehus

Ved Volda sjukehus har dei kapasitet til å ta over fødslane frå Nordfjord-kommunane, seier styreleiar i Helse Sunnmøre, Marthe Styve Holte.

Foto: Helse Sunnmøre

Styreleiar i Helse Sunnmøre, Marthe Styve Holte, ønskjer ikkje å bidra til at fødetilbodet i Nordfjord forsvinn.

Men ho viser til at dersom sjukehuset på Eid vert nedlagt, så har sjukehuset i Volda kapasitet til å overta alle dei om lag 250 årlege fødslane som skjer her kvart år.

- Det er utgreidd at sjukehuset i Volda har kapasitet til å ta vare på fødslane som i dag skjer på Nordfjord sjukehus, seier Styve Holte til NRK.

- Målet er eit godt tilbod i heile området

Nilssen ønskjer ikkje å utdjupe om han vil ha ei fullverdig fødeavdeling i Volda eller Eid, eller om ei fødestove er nok til å dekkje behovet.

Fagdirektør i Helse Vest, Baard-Christian Schem, fortel at målet er å skape eit best mogleg tilbod til dei fødande, uavhengig om dei må føde i Volda eller på Nordfjordeid.

- For brukarane er det ikkje veldig interessant kor det går ei grense. Vi må få til ei løysing som er best mogleg for heile dette området, seier Schem.


Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.