Slik kan Jovsset Ánte unngå tvangsslakting

Igjen har Jovsset Ánte Sara fått beskjed om at han må slakte ned flokken sin. Likevel åpner det statlige reindriftsstyret for en alternativ løsning. 26-åringen nekter å følge det nye vedtaket.

Jovsset Ánte Utsi i Høyesterett desember 2017

NY SJANSE: Jovsset Ánte Sara kan unngå tvangsslakting hvis saken løses internt i reinbeitedistriktet han tilhører.

Foto: Frode Grønmo / NRK

Lodve Solholm som er leder i Reindriftsstyret, kaster ballen nå over til Saras eget distrikt.

– Det er fortsatt mulighet for distriktet å omfordele sitt øvre reintall. Dersom distriktet kommer til enighet vil Reindriftsstyret møtes for ny vurdering og oppfølging, sier Solholm.

Reindriftsstyret behandlet nok en gang Sara-saken . Før jul i fjor fikk Jovsset Ánte Sara pålegg om å redusere flokken sin til 75 rein innen fristen som var 31.desember 2018.

I dag fattet styret et tvangstiltak, men samtidig understrekes det at Sara og reinbeitedistriktet som han tilhører fortsatt kan løse saken.

Lodve Solholm

NY VURDERING: Lodve Solholm er leder i Reindriftsstyret. Han er til daglig fylkesmann i Møre og Romsdal. Solholm har vært stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Det er Landbruksdirektoratet som har ansvaret for å følge opp vedtakene i Reindriftsstyret.

– Sara har mulighet til å klage på vedtaket. Det betyr at vi ikke kommer til å foreta oss noe før klagefristen er utløpt. Videre tidsløp er avhengig av om Sara klager eller ikke, sier Liv Berit Hætta, direktør for Avdeling reindrift i Landbruksdirektoratet.

– De får hente reinene mine

Da NRK snakket med Jovsset Ánte Sara hadde han selv ennå ikke sett vedtaket.

– Jeg selger ikke. De får selv hente reinene mine, sier han.

26-åringen mener det i teorien er mulig å bli enige med distriktet om en omfordeling.

– Men i praksis er det ingen distrikter i Finnmark som har klart å komme til enighet. I vårt distrikt har vi forsøkt, men problemet er selve loven. Den er laget slik at det ikke er mulig å komme fram til enighet, sier han til NRK.

Onsdag ettermiddag var Sara på vei til flokken sin.

– Det er bare å dra til siidaen og gjøre jobben min. Men det er ikke enkelt når man hele tiden tenker på den dagen de kommer og henter dyrene mine, sier Jovsset Ánte Sara.

Omlag 350 rein

Jovsset Ánte Sara hadde omtrent 350 dyr ifølge dommen fra Høyesterett . Kravet er at han må redusere flokken til 75 rein. Myndighetenes avgjørelse er også klaget inn for FNs menneskerettighetskomité.

Om dette sier Reindriftsstyret:

– Styret understreker at uttalelser fra FNs menneskerettighetskomite er å anse som en anbefaling og er ikke rettslig bindende. I desember 2018 behandlet Stortinget spørsmålet om å utsette tvangsvedtaket til FN hadde vurdert Sara-saken. Flertallet gikk imot å avvente FNs menneskerettighetskomite.

Jovsset Ánte Sara tilhører Fálá/Kvalsund reinbeitedistrikt.

Reindriftsstyret vedtok i desember 2011 et øvre reintall for reinbeitedistriktet på 1 700 dyr i vårflokk. Etter klage fastsatte Landbruks- og matdepartementet i 2013 det øvre reintallet til 2 000 dyr i vårflokk.

Tall som NRK presenterte i november 2014 , viser at reintallet i dette distriktet økte fra 2217 (2008/2009) til 2682 (2012/2013).

De tre siidaandelshaverne med flest dyr i distriktet, økte reintallet med tilsammen 261.

Reindriftsstyrets leder mener det er viktig at alle siidaandeler følger opp sitt ansvar for å holde distriktet innenfor sitt øvre reintall.

– Vi kan ikke lage spesialregler for enkelte selv om vi på mange måter har forståelse for frustrasjonen, sier Lodve Solholm til NRK.

Reindriftsdirektør Liv Berit Hætta i Landbruksdirektoratet forklarer at en eventuell omfordeling av reintallet i distriktet kan gjøres ved å beslutte et flatt reintall.

– Hvis distriktet fastsetter flatt reintall, så kan dette gjøres med flertallsvedtak. Hvis man omfordeler reintallet må det enstemmighet til. I tillegg har to eller flere utøvere i samme distrikt også mulighet til å inngå en privatrettslig avtale om fordeling av sitt fastsatte reintall, skriver Hætta i en e-post til NRK.

Reinflytting

REINFLOKK: Reindriftsstyret gir Fálá/Kvalsund reinbeitedistrikt mulighet til å omfordele reintallet.

Foto: Jan Helmer Olsen